1100/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista 4 päivänä syyskuuta 1992 annetun lain (857/1992) 3―5 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tehtävänä on:

1) harjoittaa Venäjää ja Itä-Eurooppaa koskevaa sivistyksellistä yhteistyötä sekä tukea siihen liittyvää tutkimusta;

2) tukea Venäjältä ja Itä-Euroopasta Suomeen muuttaneiden kieltä ja kulttuuria;

3) ylläpitää kirjastoa ja siihen liittyvää tietopalvelua;

4) harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tarjota asiantuntijapalveluja toimialallaan;

5) pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin toimijoihin ja edistää muutoin yhteistyötä toimialallaan.

Hallinto
2 §

Instituutissa on johtokunta, jonka opetusministeriö asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden, kutsutaan hänen tilalleen uusi puheenjohtaja tai jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Opetusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on edistää ja valvoa instituutin toimintaa. Siinä tarkoituksessa johtokunta:

1) vahvistaa instituutin työjärjestyksen;

2) hyväksyy instituutin talousarvioehdotuksen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen;

3) myöntää apurahoja;

4) päättää muista asioista, jotka johtokunta ottaa käsiteltäviksi.

5 §

Instituutissa on johtajan virka. Instituutissa voi lisäksi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

6 §

Johtajan tulee johtaa, valvoa ja kehittää instituutin toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Johtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä muu instituutin virkamies.

Kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen ja virkavapaudet
7 §

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, instituutin tehtävien tuntemus, perehtyneisyys hallintotehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä hyvä venäjän kielen taito.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto taikka muu viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

8 §

Johtajan nimittää opetusministeriö johtokunnan esityksestä. Muut virkamiehet, joilta vaaditaan korkeakoulussa suoritettu tutkinto, nimittää johtokunta. Muun henkilöstön ottaa johtaja.

9 §

Johtajalle myöntää virkavapautta opetusministeriö. Virkavapautta instituutin muille virkamiehille myöntää johtaja. Yli vuoden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin nimittävä viranomainen.

Erinäiset säännökset
10 §

Instituutille lahjoitetut ja testamentatut sekä sen hoidossa olevien rahastojen varat pidetään erillään muista valtion varoista. Rahastojen varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä on muilta osin voimassa, mitä yleismääräyksiksi lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa valtioneuvoston päätöksessä (35/1974) säädetään.

11 §

Instituutin edellisen vuoden toiminnasta on annettava kertomus opetusministeriölle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Voimaantulo
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002

Tällä asetuksella kumotaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista 11 päivänä syyskuuta 1992 annettu asetus (858/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Vanhempi hallitussihteeri
Fredrik Forsberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.