305/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin, sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensiksi mainittu lainkohta laissa 1343/1996:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna kansallisena tukena maksetaan siementuottajille vuodelta 2000 viljelyalaan tai tuotantomäärään perustuvaa siementuotannon kansallista tukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tukea maksetaan valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun kylvösiemenen kauppaerän myyntipäällyksen sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta kylvösiemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että kylvösiemenerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä olevalle kylvösiemenluokalle siemenkauppalain (728/2000) nojalla viljakasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (109/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000), ja nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (110/ 2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000) säädetyt vaatimukset;

2) siemenliikkeellä siemenkauppalaissa tarkoitettua kylvösiemenen markkinointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa;

3) siementuotantosopimuksella siemenliikkeen, joka sitoutuu ostamaan sopimuksen ehdot täyttävän kylvösiemenen ja siementuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista; sekä

4) viljelystarkastuksella valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman tarkastajan suorittamaa virallista tarkastusta samaa kasvilajiketta kasvavalle yhden tai useamman kasvulohkon muodostamalle alueelle, jonka yhteydessä varmistetaan viljelyksen lajikeaitous ja viljelyksen yleiskunto sekä todetaan mahdolliset vieraat kasvilajit, rikkakasvit, hukkakauratilanne ja siemenlevintäiset taudit.

3 §
Tuen saaja

Tukea voidaan maksaa Suomessa vakinaisesti asuvalle tuen hakijalle, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä. Suomessa asuvaksi katsotaan myös yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka on Suomessa.

4 §
Tuen maksamisen edellytykset

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen hakija noudattaa, sen lisäksi mitä tässä asetuksessa säädetään, Suomen kansallisista tuista siementen alalla 9 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/61/EY) ja Suomen kansallisista tuista viljakasvien siementen alalla 9 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/60/EY) tukia koskevia säännöksiä.

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan puna-apilan, timotein, nurminadan, koiranheinän ja englanninraiheinän siementuotannosta. Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannosta.

Tukea voidaan maksaa vain sellaisten lajikkeiden tuotannosta, jotka on rekisteröity Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon ja joita tuotetaan ainoastaan Suomessa lukuun ottamatta vähäisiä tuotantomääriä Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Lajikkeet, joiden tuotannosta voidaan maksaa tukea, on lueteltu tämän asetuksen liitteessä.

Nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa siementuotantosopimuksen.

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa viljelytarkastusten suorittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1011/2000), tarkoitetussa viljelytarkastuksessa tai muussa tarkastuksessa hyväksytylle alalle.

5 §
Tuen määrä

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa seuraavasti:

Kasvilaji mk/ha
puna-apila 2 700
timotei 1 200
nurminata 1 300
koiranheinä 2 000
englanninraiheinä 2 400

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa 0,15 mk/kg yhteensä enintään 100 000 tonnille sertifioitua kylvösiementä.

6 §
Tuen alentamisperusteet

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea voidaan alentaa tai se voidaan jättää maksamatta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 7 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla.

7 §
Menettelysäännökset

Tukea haetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta sen siementuottajalle toimittamalla esitäytetyllä lomakkeella. Viljojen siementuotannon tukihakemukset on toimitettava tarkastuskeskukselle kahden kuukauden kuluessa sertifiointipäätöksen postituspäivästä.

Tukien maksamisessa, takaisinperinnässä, muutoksenhaussa ja valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

KASVILAJIT JA LAJIKKEET, JOIDEN TUOTANNOSTA MAKSETAAN KANSALLLISTA TUKEA
Laji Lajike
Kaura Aarre
Aslak
Belinda
Freja
Katri
Kolbu
Leila
Lisbeth
Puhti
Roope
Salo
Suomi
Veli
Virma
Yty
Syysruis Akusti
Anna
Ensi
Hankkijan Jussi
Kartano
Ponsi
Riihi
Voima
Syysvehnä Aura
Gunbo
Hankkijan Ilves
Otso
Tryggve
Urho
Ohra Arra
Artturi
Arve
Botnia
Erkki
Jyvä
Loviisa
Pohto
Rolfi
Thule
Filippa
Inari
Hankkijan Pokko
Kilta
Kustaa
Saana
Kinnan
Kymppi
Mette
Tyra
Viivi
Kevätvehnä Bastian
Heta
Mahti
Manu
Reno
Satu
Tjalve
Koiranheinä Apelsvoll
Haka
Tatu
Nurminata Antti
Boris
Fure
Ilmari
Kalevi
Kasper
Salten
Timotei Alma
Bottnia II
Grindstad
Hankkijan Tiiti
Iki
Jonatan
Nokka
Saga
Tammisto
Tammisto II
Tarmo
Tuukka
Vega
Vähäsöyrinki
Puna-apila Betty
Bjursele
Björn
Hankkijan Venla
Jesper
Jokioinen
Tepa
Englannin raiheinä Norlea
Riikka
Svea

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.