1307/1999

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 924/1998:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuuden edistäminen ja kaupan esteiden poistaminen näiden alusten osalta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) non-SOLAS -direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY;

2) SOLAS 1974 -yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1998;

3) lastiviivayleissopimuksella vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1998;

4) suurnopeusalussäännöstöllä suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC 36(63), sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1998;

5) DSC-säännöstöllä dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n yleiskokouksen 14 päivänä marraskuuta 1977 antamaan päätöslauselmaan A.373 (X), sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä toukokuuta 1994 annetulla IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC 37 (63);

6) matkustaja-aluksella alusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa;

7) suurnopeusmatkustaja-aluksella SOLAS 1974 -yleissopimuksen X luvun 1 säännössä määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa; suurnopeusmatkustaja-aluksena ei pidetä kotimaan matkoja merialueilla liikennöiviä B-, C- tai D-luokan matkustaja-aluksia, kun niiden suunnitteluvesiviivaa vastaava uppoama on alle 500 m3, ja niiden maksiminopeus, sellaisena kuin se on määriteltynä suurnopeusalussäännöstön 1.4.30 kohdassa, on pienempi kuin 20 solmua;

8) uudella aluksella alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen; vastaavalla rakennusvaiheella tarkoitetaan vaihetta, jolloin määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu ja aluksesta on rakennettu vähintään 50 tonnia tai yksi prosentti kaikkien rakennus-aineiden arvioidusta kokonaispainosta;

9) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus;

10) matkustajalla jokaista muuta henkilöä kuin aluksen päällikköä, laivaväkeen kuuluvaa tai muuta missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluksen lukuun työskentelevää henkilöä taikka alle vuoden ikäistä lasta;

11) aluksen pituudella, jollei erikseen toisin säädetä, 96 prosenttia kokonaispituudesta vesiviivalla, joka on 85 prosentin korkeudella pienimmästä mallisivukorkeudesta, mitattuna kölin yläpinnasta, tai pituutta keularangan etureunasta peräsinvarren keskiöön samalla vesiviivalla, jos tämä pituus on suurempi; aluksissa, joiden köli on suunniteltu kaltevaksi, on vesiviivan, jolla tämä pituus mitataan, oltava suunnitellun vesiviivan suuntainen;

12) keulan korkeudella lastiviivayleissopimuksen 39 säännön määritelmän mukaisesti keulapystysuoran kohdalla mitattua pystysuoraa etäisyyttä määrättyä kesävaralaitaa ja suunniteltua viippausta vastaavasta vesiviivasta säälle alttiin kannen yläpintaan aluksen sivussa;

13) täyskannellisella aluksella alusta, joka on varustettu yli koko aluksen ulottuvalla, sään ja meren vaikutuksille alttiina olevalla kannella, jossa on pysyvät laitteet sen säälle alttiiden osien kaikkien aukkojen sulkemiseksi ja jonka alla kaikki aluksen laidoilla olevat aukot on varustettu pysyvillä, vähintään säätiiviillä sulkemislaitteilla; koko kansi voi olla vesitiivis kansi taikka vastaava rakenne, joka muodostuu sellaisesta ei-vesitiiviistä kannesta, jota kattaa kokonaisuudessaan sellainen säätiivis rakenne, joka on riittävän vahva ylläpitämään säätiiviyttä ja joka on varustettu säätiiviillä sulkemislaitteilla;

14) kotimaan matkalla matkaa Suomen merialueella suomalaisesta satamasta toiseen tai samaan suomalaiseen satamaan;

15) suojapaikalla mitä tahansa luonnollisesti tai keinotekoisesti suojattua aluetta, jota alus voi käyttää turvapaikkana sen turvallisuuden todennäköisesti vaarantavissa olosuhteissa;

16) lippuvaltion hallinnolla sen valtion toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun alla aluksella on oikeus purjehtia;

17) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua neuvoston direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/58/EY;

18) hyväksytyllä laitoksella laitosta, joka on hyväksytty luokituslaitosdirektiivin 4 artiklan mukaisesti;

19) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/85/EY; sekä

20) merkitsevällä aallonkorkeudella tiettynä ajanjaksona rekisteröityjen aaltojen korkeimmankolmasosan keskimääräistä korkeutta.

3 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kotimaan matkalla liikennöivään suomalaiseen ja ulkomaiseen:

1) uuteen matkustaja-alukseen;

2) olemassa olevaan matkustaja-alukseen, jonka pituus on vähintään 24 metriä; sekä

3) suurnopeusmatkustaja-alukseen.

4 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä matkustajien kuljettamiseen yleisessä liikenteessä;

2) alukseen, joka ei kulje konevoimalla;

3) muusta kuin teräksestä tai samanarvoisesta aineesta rakennettuun alukseen, johon ei sovelleta suurnopeusalussäännöstöä tai DSC-säännöstöä;

4) alkeellista rakennetta olevaan puualukseen;

5) alkuperäiseen historialliseen matkustaja-alukseen eikä sen yksittäiseen kaksoiskappaleeseen, joka on suunniteltu ennen vuotta 1965 ja rakennettu pääosin alkuperäisistä rakennusaineista;

6) huvialukseen, ellei sillä ole miehistöä ja ellei sillä kuljeteta yli kahtatoista matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa; eikä

7) vuokraveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (438/1983) tarkoitettuun alukseen.

5 §
Matkustaja-alusten luokat

Matkustaja-alukset jaetaan seuraaviin luokkiin sen merialueen mukaisesti, jolla ne liikennöivät:

1) A-luokka: kotimaan matkoilla liikennöivä matkustaja-alus, joka saa liikennöidä myös B-, C- ja D-luokkien alueen ulkopuolella;

2) B-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi, paitsi C- ja D-luokkien alueilla, kotimaan matkoilla, joilla aluksen suurin etäisyys ei missään vaiheessa saa olla suurempi kuin 20 meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna;

3) C-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi, paitsi D-luokan alueella, kotimaan matkoilla sellaisilla merialueilla, joilla 2,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa liikennöinnissä, tai tiettynä rajoitettuna vuodenaikana yksinomaan kyseisenä vuodenaikana tapahtuvassa liikennöinnissä, ja joilla aluksen etäisyys ei missään vaiheessa ole suurempi kuin 15 meripeninkulmaa suojapaikasta eikä suurempi kuin 5 meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna;

4) D-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi kotimaan matkoilla ainoastaan sellaisilla merialueilla, joilla 1,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa toiminnassa, tai tiettynä rajoitettuna vuodenaikana yksinomaan kyseisenä vuodenaikana tapahtuvassa liikennöinnissä, ja joilla aluksen etäisyys ei missään vaiheessa ole suurempi kuin 6 meripeninkulmaa suojapaikasta eikä suurempi kuin 3 meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna.

Merenkulkulaitos määrittelee tarkemmin niiden merialueiden rajat, joilla eri luokkiin kuuluvat alukset saavat liikennöidä.

Radioliikennettä koskevia säännöksiä ja määräyksiä sovellettaessa merialueet määritellään SOLAS 1974 -yleissopimuksen IV luvun 2 säännön mukaisesti.

2 luku

Turvallisuusvaatimukset

6 §
A-, B-, C- ja D-luokkien uudet ja olemassa olevat matkustaja-alukset

A-, B-, C-, tai D-luokkaan kuuluvan uuden tai olemassa olevan matkustaja-aluksen rungon, pää- ja apukoneiston sekä sähkö- ja automatiikkalaitteistojen rakenteen ja huollon on oltava hyväksytyn laitoksen luokitusta koskevien sääntöjen mukaiset tai luokituslaitosdirektiivin 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti aluksen lippuvaltion hallinnon asettamien vastaavien vaatimusten mukaiset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun alukseen sovelletaan SOLAS 1974 -yleissopimuksen IV, V ja VI luvun määräyksiä.

Laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 lueteltujen ja kyseisen direktiivin mukaisten aluksen navigointilaitteiden katsotaan olevan SOLAS 1974 -yleissopimuksen V luvun 12 säännön r kohdan tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisia.

Työturvallisuudesta säädetään erikseen työsuojelulainsäädännössä.

7 §
Uusien matkustaja-alusten yleiset vaatimukset

A-luokkaan kuuluvan uuden matkustaja-aluksen on kaikilta osin oltava SOLAS 1974 -yleissopimuksen määräysten sekä non-SOLAS -direktiivin I liitteen sitä koskevien erityisvaatimusten mukainen.

B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan uuden matkustaja-aluksen on oltava non-SOLAS -direktiivin I liitteen sitä koskevien erityisvaatimusten mukainen.

8 §
Uusien matkustaja-alusten lastiviivavaatimukset

Uuden matkustaja-aluksen, jonka pituus on vähintään 24 metriä, on oltava lastiviivayleissopimuksen määräysten mukainen.

Lastiviivayleissopimuksen turvallisuustasoa vastaavia vaatimuksia on pituuden ja luokan osalta sovellettava myös uuteen matkustaja-alukseen, jonka pituus on alle 24 metriä.

D-luokkaan kuuluva uusi matkustaja-alus on kuitenkin vapautettu lastiviivayleissopimuksessa määrätystä keulan korkeutta koskevasta vähimmäisvaatimuksesta.

A-, B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan uuden matkustaja-aluksen on oltava täyskannellinen.

9 §
Olemassa olevat matkustaja-alukset

A-luokkaan kuuluvan olemassa olevan matkustaja-aluksen on oltava SOLAS 1974 -yleissopimuksen olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevien vaatimusten mukainen sekä non-SOLAS -direktiivin I liitteen sitä koskevien erityisvaatimusten mukainen.

B-luokkaan kuuluvan olemassa olevan matkustaja-aluksen on oltava non-SOLAS -direktiivin I liitteen sitä koskevien erityisvaatimusten mukainen.

C- tai D-luokkaan kuuluvan olemassa olevan matkustaja-aluksen on oltava non-SOLAS -direktiivin ja sen I liitteessä olevan III luvun sitä koskevien erityisvaatimusten mukainen. Lippuvaltion hallinnon antamilla säännöksillä tulee taata myös non-SOLAS -direktiivin I liitteen II-1 ja II-2 lukua vastaava turvallisuustaso.

Ennen kuin 3 momentissa tarkoitettu ulkomainen alus voi liikennöidä säännöllisillä kotimaan matkoilla, aluksen lippuvaltion hallinnon on sovittava merenkulkulaitoksen kanssa noudatettavista turvallisuussäännöksistä.

Huomattavan korjaus-, muutos- tai muuntamistyön ja siihen liittyvän varustelun on oltava 7 §:ssä säädettyjen uutta alusta koskevien vaatimusten mukaisia. Olemassa olevan aluksen muuttamista, jonka tarkoituksena on ainoastaan parantaa aluksen turvallisuutta, ei pidetä huomattavana muuntamistyönä.

10 §
Suurnopeusmatkustaja-alukset

Suurnopeusmatkustaja-aluksen, joka on rakennettu tai jota on huomattavasti korjattu, muutettu tai muunnettu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, on oltava SOLAS 1974 -yleissopimuksen X luvun 3 säännön vaatimusten mukainen, paitsi jos:

1) aluksen köli on laskettu tai alus on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa viimeistään 4 päivänä kesäkuuta 1998;

2) aluksen luovutus ja käyttöönotto on tapahtunut viimeistään 4 päivänä joulukuuta 1998; ja

3) alus on DSC-säännöstön vaatimusten mukainen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 rakennettu, suurnopeusalussäännöstön vaatimusten mukainen suurnopeusmatkustaja-alus voi jatkaa liikennöintiä suurnopeussäännöstön mukaisesti katsastettuna.

Suurnopeusmatkustaja-aluksen ja sen varusteiden rakentamisen ja huollon on oltava hyväksytyn laitoksen suurnopeusalusten luokitusta koskevien sääntöjen mukaisia tai aluksen lippuvaltion hallinnon luokituslaitosdirektiivin 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttämien vastaavien vaatimusten mukaisia.

3 luku

Katsastukset

11 §
Uudet matkustaja-alukset

Uudelle matkustaja-alukselle on tehtävä seuraavat katsastukset:

1) peruskatsastus ennen aluksen käyttöönottoa;

2) uusintakatsastus kerran 12 kuukaudessa; sekä

3) ylimääräisiä katsastuksia tarvittaessa.

12 §
Olemassa olevat matkustaja-alukset

Olemassa olevalle matkustaja-alukselle on tehtävä seuraavat katsastukset:

1) peruskatsastus ennen aluksen käyttöönottoa kotimaan matkoilla;

2) uusintakatsastus kerran 12 kuukaudessa; sekä

3) ylimääräisiä katsastuksia tarvittaessa.

13 §
Suurnopeusmatkustaja-alukset

Suurnopeusmatkustaja-alus, jonka on noudatettava 10 §:n mukaisesti suurnopeusalussäännöstön vaatimuksia, on katsastettava suurnopeusalussäännöstön mukaisesti.

Suurnopeusmatkustaja-alus, jonka on noudatettava DSC-säännöstön vaatimuksia, on katsastettava DSC-säännöstön mukaisesti.

14 §
Katsastusten toimittaminen

Suomalaisen matkustaja-aluksen ja suurnopeusmatkustaja-aluksen katsastukseen sovelletaan alusten katsastuksista annettua asetusta (1123/1999), jollei tässä asetuksessa erikseen muuta säädetä.

Ulkomaisen matkustaja-aluksen ja suurnopeusmatkustaja-aluksen osalta joko aluksen lippuvaltion hallinnon tai hyväksytyn laitoksen taikka lippuvaltion katsastusten suorittamiseen valtuuttaman Euroopan unionin jäsenvaltion katsastajien tulee suorittaa tässä asetuksessa tarkoitetut katsastukset sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltuvia vaatimuksia noudatetaan.

4 luku

Todistuskirjat

15 §
Uudet ja olemassa olevat matkustaja-alukset

Uudella ja olemassa olevalla matkustaja-alukselle tulee olla peruskatsastuksen perusteella annettu matkustaja-aluksen turvallisuuskirja. Turvallisuuskirjan tulee olla non-SOLAS -direktiivin liitteessä II olevan mallin mukainen.

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja myönnetään enintään 12 kuukaudeksi. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään yhdellä kuukaudella turvallisuuskirjaan merkitystä päättymispäivästä. Jatkamisesta huolimatta luetaan uusintakatsastukseen perustuvan todistuskirjan voimassaoloaika alkuperäisestä todistuskirjan päättymispäivästä.

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja uusitaan 11 ja 12 §:ssä tarkoitetun uusintakatsastuksen suorittamisen jälkeen.

16 §
Suurnopeusmatkustaja-alukset

Suurnopeusalussäännöstön vaatimusten mukaisella suurnopeusmatkustaja-aluksella tulee olla suurnopeusalussäännöstön mukainen suurnopeusaluksen turvallisuuskirja ja suurnopeusaluksen liikennöintilupa.

DSC-säännöstön vaatimusten mukaisella suurnopeusmatkustaja-aluksella tulee olla DSC-säännöstön mukainen DSC-rakennusja varustetodistus ja DSC-liikennöintilupa.

Ennen kuin aluksen lippuvaltion hallinto myöntää kotimaan matkoilla liikennöivälle suurnopeusmatkustaja-alukselle liikennöintiluvan, sen on sovittava merenkulkulaitoksen kanssa kaikista aluksen liikennöintiin liittyvistä toimintaedellytyksistä. Kaikki tällaiset edellytykset on esitettävä aluksen liikennöintiluvassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Muu lainsäädäntö

Jos muualla säädetään tai määrätään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-alusten turvallisuudesta toisin kuin tässä asetuksessa säädetään, sovelletaan kuitenkin tätä asetusta.

18 §
Vapautukset

Edellyttäen että turvallisuustaso ei heikkene, voidaan merenkulkulaitoksen päätöksellä vapauttaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia matkustaja-aluksia non-SOLAS -direktiivin tietyistä erityisvaatimuksista, kun alukset liikennöivät kotimaan matkoilla mukaan lukien avomeren vaikutuksilta suojassa olevat saaristomerialueet, jos vapautuksen myöntäminen on perusteltua pienemmän merkitsevän aallonkorkeuden, rajoitetun liikennekauden, ainoastaan päivänvalossa tai sopivissa ilmasto- tai sääolosuhteissa tehtyjen matkojen, matkan rajoitetun keston, pelastuspalvelun läheisyyden tai muun sellaisen syyn takia.

Edellä 1 momentin nojalla vapautettuihin aluksiin sovelletaan, mitä muualla säädetään näiden alusten turvallisuudesta. Merenkulkulaitoksen päätöksessä tulee tarkemmin mainita säädökset, joita vapautettuihin aluksiin sovelletaan.

Merenkulkulaitoksen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä välittömästi Euroopan yhteisöjen komissiolle.

19 §
Yksittäistapaukselliset poikkeukset

Merenkulkulaitos voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännösten vaatimuksista, jos niiden soveltaminen on ilmeisen kohtuutonta. Myönnettävät poikkeukset eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa.

20 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta säädetään alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa (370/1995) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Asetuksen 9 §:n 1 momenttia, jollei SOLAS 1974 ―yleissopimuksessa määritellä aikaisempia päivämääriä, ja 9 §:n 2 ja 3 momenttia, jollei non-SOLAS ―direktiivin I liitteessä määritellä aikaisempia päivämääriä, sovelletaan alukseen, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa:

1) ennen 1 päivää tammikuuta 1940: 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen;

2) 1 päivänä tammikuuta 1940 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1962: 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen;

3) 1 päivänä tammikuuta 1963 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1974: 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen;

4) 1 päivänä tammikuuta 1975 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1984: 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen; ja

5) 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1998: 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen.

Olemassa olevalle matkustaja-alukselle, joka tämän asetuksen voimaan tullessa liikennöi kotimaan matkoilla, on tehtävä 12 §:ssä tarkoitettu peruskatsastus viiden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Tällöin peruskatsastuksessa ei tarvitse suorittaa ylimääräistä aluksen pohjan ulkopuolista tarkastusta.

Neuvoston direktiivi 98/18/EY; EYVL N:o L 144, 15.5.1998, s. 1

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.