111/1999

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeriön päätös postipalveluista

Liikenneministeriö on päättänyt 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun postitoiminta-asetuksen (1385/1993) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä päätöstä sovelletaan postipalveluihin ja postilaitosten palvelutason laatustandardeihin.

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (97/67/EY) säännökset.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) postilaitoksella postitoimintalain (907/1993) 3 §:n mukaista toimiluvanhaltijaa;

2) peruspalvelun tarjoajalla postilaitosta, jolle on toimiluvassa asetettu velvollisuus turvata postin peruspalvelujen yleinen saatavuus koko maassa;

3) yleispalvelun tarjoajalla rajoittamatonta postitoimintaa harjoittavaa postilaitosta, jonka velvollisuutena on huolehtia yleispalvelun tarjoamisesta koko maassa.

3 §
Peruspalvelut

Peruspalveluun kuuluu enintään kahden kilogramman painoisten postilähetysten keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu.

Peruspalveluun kuuluvat postilähetykset on jaettava jokaisena työpäivänä postitoimintalain 7 §:ssä säädetyllä tavalla. Peruspalvelun tarjoajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi järjestää vähintään yksi keräily jokaisena työpäivänä.

Jakelu- ja keräilytiheyden poikkeuksista säädetään jäljempänä 5 §:ssä.

Kansalaisille tulee järjestää mahdollisuus jättää peruspalveluun kuuluvia postilähetyksiä postilaitoksen kuljetettavaksi kohtuullisen matkan päässä asunnostaan sijaitsevaan keräilypisteeseen.

4 §
Yleispalvelu

Peruspalvelun lisäksi koko maassa tulee olla tarjolla lähetysten keräily-, lajittelu-, kuljetus- ja jakelupalvelu enintään kymmeneen kilogrammaan asti ja maahan saapuvien lähetysten osalta kuljetus-ja jakelupalvelu kahteenkymmeneen kilogrammaan asti sekä kirjattuja ja vakuutettuja lähetyksiä koskevat palvelut.

Nämä palvelut ovat yleispalvelua.

5 §
Poikkeukset jakelu- ja keräilytiheydestä

Mikäli on kysymys postipalvelusta vaikeakulkuisilla saaristo- tai erämaa-alueilla talouksille, jotka eivät sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävien teiden varrella mukaan lukien maantielauttojen ja vähintään viitenä päivänä viikossa kulkevien yhteysalusten avulla liikennöitävät tiet, postilaitoksella on oikeus poiketa edellä 3 §:ssä säädetystä jakelu- ja keräilytiheydestä, kuitenkin siten että jakelu ja keräily on suoritettava näille talouksille vähintään yhden kerran viikossa.

Postilaitoksen tulee vuosittain toimittaa Telehallintokeskukselle selvitys 1 momentissa mainittujen talouksien lukumäärästä, joka ei saa ylittää 300 taloutta.

6 §
Hinnoittelu

Postilaitoksen perimien hintojen tulee olla kohtuulliset sekä sellaiset, että palvelut ovat kaikkien toimiluvan mukaisten käyttäjien saatavilla. Hinnoittelun on oltava avointa ja syrjimätöntä.

Hinnat on sovitettava kustannuksiin.

Hinnoittelun perusteista ja niiden julkisuudesta on tarkempia säännöksiä liikenneministeriön päätöksessä postilaitoksen toimitusehtojen yleisistä perusteista (1388/1993).

7 §
Kustannuslaskenta

Yleispalvelun tarjoajan on käytettävä laskentajärjestelmiä, joista selviää eri palvelujen hintojen kohtuullisuus ja kustannusvastaavuus.

Yleispalvelun tarjoajan on sisäisessä laskennassaan pidettävä erillään ainakin yleis- ja peruspalveluun kuuluvat sekä muut palvelut.

Yleispalveluun kuuluvissa palveluissa kustannukset on laskettava lähetyslajeittain.

Sisäisiä laskentajärjestelmiä on hoidettava johdonmukaisesti sovellettavien ja objektiivisesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti.

Yleispalvelun tarjoajan on toimitettava laskentajärjestelmien kuvaukset asianomaiselle ministeriölle.

8 §
Yhteisön sisäisen ulkomaanpostin laatustandardit

Yleispalvelun tarjoajan on noudatettava edellä 1 §:n tarkoittamassa direktiivissä vahvistettuja yhteisön sisäisen ulkomaanpostin laatustandardeja sekä koko yhteisön sisäisessä postissa että kahden yhteisön jäsenvaltion välisessä postissa.

9 §
Palvelun laadun tarkkailu

Postilaitoksen on julkaistava vuosittain palvelun laatua koskevat tiedot, joista tulee lisäksi käydä ilmi valitusten määrä ja niiden käsittely.

10 §
Valvonta

Telehallintokeskuksen tehtävänä on valvoa tämän päätöksen noudattamista ja tarvittaessa ryhdyttävä oikaisutoimiin. Telehallintokeskuksen on vuosittain julkaistava kertomus laatustandardien noudattamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan 3 päivänä hel- mikuuta 1994 annettu liikenneministeriön päätös postipalveluista (97/1994).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän päätöksen 7 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 10 päivästä helmikuuta 2000.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1999

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Liisa Ero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.