1368/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi käyttää valtion talousarvion momentille 32.50.46 suomalaisen telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta osoitettua määrärahaa ja myöntämisvaltuutta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (90/684/ETY, jäljempänä laivanrakennusdirektiivi), mukaisesti ja siten kuin tässä päätöksessä ja mainitun talousarvion momentin perusteluissa määrätään.

Jollei tästä päätöksestä muuta johdu, sovelletaan avustuksen myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa valtioneuvoston päätöstä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65).

2 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi maksaa Suomessa rekisteröidylle osakeyhtiölle tai muulle Suomessa rekisteröidylle telakkayritykselle avustusta laivanrakennusdirektiivin artiklan 1 a -kohdassa tarkoitetun uuden aluksen rakentamisen ja b-kohdassa tarkoitetun aluksen peruskorjauksen rahoittamiseen, edellyttäen, että rakentaminen tai peruskorjaus toteutetaan Suomessa ja tilaajana on muu kuin Suomen valtio.

3 §

Telakkayrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa telakan paikkakuntakohtainen työllisyystilanne, uuden teknologian hyväksikäyttö telakan tuotannossa ja tuotantomenetelmissä, hankkeen vaikutus Suomen ulkomaankaupan kuljetusten edistämiseen sekä kilpailijamaiden myöntämän tuen vaikutus suomalaisen telakkateollisuuden kilpailukykyyn.

Avustuksen suuruus
4 §

Avustuksen suuruus harkitaan hankekohtaisesti kussakin tapauksessa erikseen.

Laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan mukaisesti avustus voi olla enintään yhdeksän prosenttia aluksen rakentamisen sopimushinnasta ja enintään neljä ja puoli prosenttia pienen aluksen rakentamisen tai aluksen peruskorjauksen sopimushinnasta. Jos hankkeeseen on myönnetty muuta valtion tukea, tämän ja tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen yhteismäärä ei saa ylittää avustuksen enimmäismäärää.

Hakemus ja maksatus
5 §

Päätös avustuksen myöntämisestä tehdään kauppa- ja teollisuusministeriölle tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemukseen on sisällytettävä kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai muu tieto hakijasta, viimeisimmän tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan kertomuksineen, hanketta koskeva sopimus, sitova tarjous tai muu vastaava selvitys hankkeesta sekä kauppa ja teollisuusministeriön kulloinkin tarpeellisiksi katsomat muut tiedot.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tehdä päätöksen avustuksen myöntämisestä etukäteen hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä, kun on todennäköistä, että hakijan tarjous johtaa sopimuksen tekemiseen.

Avustusta koskevassa päätöksessä mainitaan ainakin avustusosuus, avustuksen enimmäismäärä, hankkeen aikataulu sekä mahdollisista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat avustusta koskevat ehdot.

Avustus maksetaan telakkayrityksen pankkitilille hankkeen suuruuden ja edistymisen mukaan.

Aluksen rakentamisen rahoittamisessa avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti 10 prosenttia sopimuksen allekirjoittamisesta, 30 prosenttia työn aloittamisesta, 30 prosenttia vesillelaskusta ja 30 prosenttia luovutuksesta. Aluksen peruskorjauksen rahoittamisessa avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti 30 prosenttia työn aloittamisesta ja 70 prosenttia luovutuksesta.

Maksatushakemusten yhteydessä tulee esittää luotettava selvitys siitä, että hanke on maksatuksen edellyttämässä vaiheessa.

Valvonta
6 §

Mikäli avustuksen saajan olosuhteissa tai hankkeessa tapahtuu oleellisia muutoksia, avustuksen saaja tulee välittömästi ilmoittaa muutoksista kirjallisesti kauppa- ja teollisuusministeriölle. Muutoksista riippuen voidaan avustuspäätöstä muuttaa tai avustuksen maksatus peruuttaa tai keskeyttää.

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä tai sen valtuuttamalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustuksen saajan toiminta avustuksen käytön ja avustuksen ehtojen noudattamisen selvittämiseksi sekä hakemuksessa ja maksatuksen yhteydessä esitettyjen tietojen tarkistamiseksi. Avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin auttamaan tarkastuksessa.

Avustuksen palauttaminen
7 §

Avustus on maksettava kokonaan tai osittain takaisin ja peruutettava vielä maksamatta olevalta osalta, jos:

1) avustusta tai sen maksamista haettaessa on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salattu tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai avustuksen ehtojen asettamiseen;

2) avustukselle asetettuja ehtoja laiminlyödään;

3) avustuksen saaja on avustuksen maksamista tai sen valvontaa varten kieltäytynyt antamasta tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa;

4) avustus on maksettu muutoin perusteettomasti; tai

5) Euroopan yhteisöjen komissio määrää avustuksen tai sen osan palauttamista.

Palautettavalle avustuserälle on maksettava sen maksupäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Milloin avustuksen saaja ei ole maksanut palautusta määrättyyn eräpäivään mennessä, viivästyneelle erälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa määritelty viitekorko.

Voimaantulo ja siirtymäsäännös
8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1998 saakka, kuitenkin enintään siihen saakka kuin seitsemäs laivanrakennusdirektiivi on voimassa.

Päätöstä sovelletaan hankkeeseen, josta on tehty tarjous 1 päivänä helmikuuta 1996 tai sen jälkeen ja jossa alus tai työ luovutetaan vuoden 2000 loppuun mennessä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Erikoistutkija
Maunu Harmo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.