987/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä lakia sovelletaan eräiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettujen toimien edunsaajien osalta toteutettavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 sekä eräiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettujen toimien edunsaajien osalta toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1469/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 745/96 tarkoitettua tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmää, jäljempänä tunnistamisjärjestelmä, täytäntöön pantaessa.

Tunnistamisjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa ne toimijat, joiden luotettavuutta on syytä epäillä heidän aiempien velvoitteidensa asianmukaisen täytäntöönpanon yhteydessä saadun kokemuksen perusteella.

Toimijalla tarkoitetaan tunnistamisjärjestelmän soveltamispiiriin kuuluvia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä siten kuin siitä säädetään mainitussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö on tämän lain toimeenpanosta vastaava toimivaltainen viranomainen.

3 §
Rekisterit

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii tämän lain täytäntöönpanoa varten tarpeellisten rekistereiden pitämisestä. Rekistereissä olevia tietoja saadaan käyttää vain neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 säädettyihin tarkoituksiin. Rekistereihin voidaan ottaa:

1) tiedot, jotka ovat tarpeelliset toimijoiden tunnistamiseksi;

2) tiedot tuensaajan tai maksuvelvollisen teosta tai laiminlyönnistä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastolle; sekä

3) muita tunnistamisjärjestelmän toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja siten kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä valtion ja kuntien viranomaisilla on velvollisuus antaa näihin rekistereihin tarvittavat niiden hallussa olevat tiedot. Tiedot on annettava sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta muualla säädetään.

4 §
Toimijan tiedonantovelvollisuus

Toimija on velvollinen antamaan kaikki tarvittavat selvitykset tässä laissa tarkoitetun asian selvittämiseksi sakon uhalla.

Lääninhallitus asettaa ja määrää 1 momentissa tarkoitetun uhkasakon maksettavaksi siinä järjestyksessä kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

5 §
Päätöksenteko

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tietojen tallentamisesta rekisteriin, toimijaan kohdistettavista toimenpiteistä sekä näiden toimenpiteiden kestoajasta, kun toimija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1469/95 1 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn.

6 §
Virka-apu

Poliisiviranomaiset, tunnistamisjärjestelmän soveltamisalalla valvontaa suorittavat viranomaiset ja veroviranomaiset ovat velvollisia maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä antamaan maksutta virka-apua tämän lain täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

7 §
Muutoksenhaku

Maa- ja metsätalousministeriön tässä laissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 §
Tietojen suojaaminen

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii siitä, että rekisteri ja sen sisältämät tiedot on asianmukaisesti suojattu luvatonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista ja muuttamista sekä anastusta vastaan.

Viranomaiset, joille maa- ja metsätalousministeriö on tämän lain nojalla antanut rekisterin sisältämiä tietoja, ovat velvolliset suojaamaan saamansa tiedot 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

9 §
Salassapito

Rekisteritiedot ovat salassapidettäviä ja niiden salassapidosta on voimassa, mitä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/1951) säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös rekisteriin liittyviin automaattisen tietojenkäsittelyn ohjelmistoihin ja ohjeistoja koskeviin tietoihin, joiden ilmituleminen vaarantaa tietosuojan.

10 §
Rekisteritietojen luovuttaminen

Rekisterin sisältämiä tietoja saa salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa poliisija syyttäjäviranomaisille, tuomioistuimelle sekä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1469/95 soveltamisalalla valvontaa suorittaville viranomaisille mainitussa asetuksessa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.

11 §
Rangaistussäännös

Rangaistus 9 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

12 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu- kuuta 1997.

HE 116/1997
MmVM 10/1997
EV 141/1997

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.