896/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1997

Työministeriön päätös työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta

Työministeriö on 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/1978) 80 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 333/1996, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan merimieslain (423/1978) 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa olevaan työntekijään.

2 §
Korvaukset

Työntekijä on oikeutettu saamaan työnantajaltaan korvauksen merionnettomuudessa menettämästään henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työntekijän on esitettävä työnantajalle luettelo menettämästään omaisuudesta.

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta enintään 20 000 markkaa.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada uutta hankintahintaa vastaava korvaus sellaisesta omaisuuden menetyksestään, jota hän käyttää työtehtäviensä suorittamiseen. Yli 40 000 markan arvoisesta omaisuudesta työntekijän on ilmoitettava työnantajalle etukäteen.

3 §
Korvaus luontoissuorituksena

Työnantaja on rahasuorituksen sijasta oikeutettu korvaamaan menetetyn omaisuuden hankkimalla tilalle uuden.

4 §
Korvausmäärien tarkistaminen

Työministeriö vahvistaa päätöksessä tarkoitetut enimmäiskorvausmäärät kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahanarvon muutosta vastaavasti.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annettu valtioneuvoston päätös (337/1979) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1997

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Nuorempi hallitussihteeri
Tarja Kröger

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.