862/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §

Pulttipistoolilla tarkoitetaan tässä päätöksessä räjähdyspanoksella laukaistavaa ampumatyökalua.

Pulttipistoolin ja sen tarvikkeiden valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun työturvallisuuslain (299/1958) 40 §:ssä tarkoitetun henkilön sekä työnantajan ja työntekijän on kunkin kohdaltaan huolehdittava siitä, että pulttipistooli apulaitteineen sekä sen käytössä tarvittavat pultit, ruuvit ja patruunat samoin kuin niiden säilytys- ja pakkausastiat täyttävät työturvallisuuslaissa ja tässä päätöksessä asetetut vaatimukset.

2 §

Pulttipistoolia ei saa ottaa käyttöön, ellei sen tyyppiä ole tarkastettu ja hyväksytty ja ellei se ole luotettavassa kunnossa.

3 §

Ennen kuin tietyn tyyppistä pulttipistoolia tai sen patruunoita aletaan myydä, pulttipistoolin ja patruunoiden rakenne on tarkastettava kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetussa asetuksessa (536/1984) tarkoitetulla tavalla ja pulttipistoolin tarvikkeiden ja sen käytön muu turvallisuus tutkittava työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön hyväksymän tarkastusohjelman mukaan.

Käyttöön ottamisen jälkeen on pulttipistoolin kunto ja toimintavarmuus tarkastettava 24 kuukauden väliajoin ja muulloinkin, kun aihetta siihen ilmenee.

Käytössä oleva pulttipistooli on päivittäin puhdistettava ja määräajoin voideltava. Muutoinkin on noudatettava valmistajan antamia hoito- ja käyttöohjeita.

4 §

Pulttipistoolin, sen patruunoiden, pulttien, ruuvien ja muiden tarvikkeiden tyyppitarkastuksen toimittaa siihen tehtävään päteväksi todettu laitos. Pulttipistoolin tai sen patruunoiden tarkastus voidaan kokonaan tai osaksi toimittaa kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla myös muussa valtiossa kuin Suomessa.

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut valvontatoimenpiteet suorittaa niiden toimittamiseen pätevä asiantuntija, joka saa olla pulttipistoolin valmistaja tai maahantuoja taikka heidän valtuuttamansa henkilö.

5 §

Pulttipistoolin kunnosta ja toimintavar-muudesta vastaavaksi henkilöksi on määrättävä pulttipistoolin rakenteeseen perehtynyt vähintään 20 vuotta täyttänyt henkilö.

Pulttipistoolin käyttäjän ja sen, jolle pulttipistooli muuten luovutetaan, on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen ja sopiva työskentelemään pulttipistoolilla sekä perehtynyt sen hoito- ja käyttöohjeisiin. Käyttäjälle on annettava tarkat työskentelyohjeet ja hänen on suoritettava tarpeelliset koeammunnat.

6 §

Pulttipistooli ja sen patruunat on säilytettävä lukitussa tilassa sinä aikana, jolloin pulttipistoolilla ei työskennellä.

7 §

Pulttipistoolilla työskenneltäessä on sen käyttäjälle annettava pään, silmien ja kuulon suojaimet siten kuin henkilönsuojainten rakenteesta sekä valinnasta ja käytöstä työssä erikseen säädetään. Pulttipistoolin käyttäjän on käytettävä näitä suojaimia työn aikana.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 2 päivänä maaliskuuta 1972 annettu valtioneuvoston päätös (189/1972) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.