216/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain mukaisista hehtaari-, kotieläin- ja maidon viitemääräkorvauksista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain (1340/1996) 10 §:n 3 momentin, 12 §:n 2 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain (1340/1996), jäljempänä lopettamistukilaki, 11 §:ssä tarkoitetun hehtaarikorvauksen määrä on 5 000 markkaa hehtaaria kohden.

Lopettamistukilain 12 §:ssä tarkoitetun kotieläinperusteisen korvauksen määrä on 3 000 markkaa kotieläinyksikköä kohden.

Lopettamistukilain 13 §:ssä tarkoitetun maidon viitemäärästä maksettavan korvauksen määrä on 0,65 markkaa luovutettua litraa kohden.

2 §

Lopettamistukilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kotieläinyksiköitä määrättäessä otetaan huomioon ne tuotannosta poistuneet, tämän pykälän 2 momentissa mainitut kotieläimet, joista on luovuttu lopettamistukilain voimassa ollessa aikaisintaan kahta kuukautta ennen ensimmäistä lopettamistuen suuruutta määrättäessä huomioon otettavaa peltoalueen luovutusta.

Kotieläimet muunnetaan kotieläinyksiköiksi seuraavasti:
kotieläin kotieläinyksikkö
― lypsylehmät 1
― emolehmät 1
― muut yli 2 vuoden ikäiset naudat kuin lypsy- tai emolehmät 1
― muut yli 6 kuukauden mutta alle 2 vuoden ikäiset naudat kuin lypsy- tai emolehmät 0,6
― uuhet, vuohet 0,15
― emakot, karjut 0,7
― muut siat kuin emakot tai karjut lukuun ottamatta porsaita 0,23
― kananpojat, broilerit sekä muut sorsat ja fasaanit kuin emolinnut 0,0053
― munien tuotantoon kasvatettaviksi kanoiksi tarkoitetut kananpojat ja yli 7 viikon ikäiset viiriäiset 0,0027
― broileriemot ja muut siipikarjaemot 0,026
― munien tuotantoon tarkoitetut kanat ja muu siipikarja 0,013
― yli 6 kuukauden ikäiset naaraspuoliset siitoshevoset ja siitosponit 1
― yli 6 kuukauden ikäset suomenhevoset 0,85
― muut yli 6 kuukauden ikäiset hevoset ja yli vuoden mutta alle 4 vuoden ikäiset ponit 0,6

Lehmiä ei kuitenkaan oteta huomioon kotieläinyksiköitä laskettaessa, jos maatilalle vahvistettu meijerimaidon viitemäärä tai osa siitä on siirretty peltoalueen luovutuksen yhteydessä yhdelle tai useammalle luovutuksensaajalle.

3 §

Lopettamistukilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vakiintuneena kotieläinmääränä pidetään tämän päätöksen 2 §:ssä tarkoitettujen kotieläinten lukumäärän keskiarvoa vuosina 1995 ja 1996.

Kotieläinyksiköitä ja vakiintunutta kotieläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon maatilalla kerrallaan ollut kotieläinmäärä.

Kotieläinyksikköjen kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen kotieläinyksikköön.

4 §

Lopettamistukilain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vakiintuneena maidontuotantona pidetään maatilalta 1 päivänä huhtikuuta 1995 alkaneena ja 31 päivänä maaliskuuta päättyneenä kiintiökautena sekä 1 päivänä huhtikuuta ja 31 päivänä maaliskuuta 1997 päättyneenä kiintiökautena tuotetun maitomäärän keskiarvoa.

Edellytyksenä korvauksen maksamiselle maidon viitemäärästä on, että lopettamistukilain 8 §:ssä tarkoitettu luovutuksensaaja on jo ennen luovutusta harjoittanut ja harjoittaa edelleen lypsykarjataloutta. Viitemäärän perusteella maksettavaa korvausta määrättäessä ei oteta huomioon luopumisen yhteydessä kansalliseen varantoon mahdollisesti siirtyvää osuutta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Ministeri
Ole Norrback

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.