Säädökset alkuperäisinä: 1996

1100/1996
Laki yleisistä teistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1099/1996
Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta
1098/1996
Laki maa-aineslain 1 §:n muuttamisesta
1097/1996
Laki rakennuslain muuttamisesta
1096/1996
Luonnonsuojelulaki
1095/1996
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta
1094/1996
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
1093/1996
Metsälaki
1092/1996
Verohallituksen päätös arvonlisäverotuksen ilmoittamisvelvollisuutta koskevan (1809/95) päätöksen kumoamisesta
1091/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
1090/1996
Asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen ja Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen sekä hallinnollisiin ohjesääntöihin liittyvien riitojen pakollista ratkaisua koskevan valinnaisen pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
1089/1996
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 15 ja 33 §:n muuttamisesta
1088/1996
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta
1087/1996
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1086/1996
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1085/1996
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
1084/1996
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1083/1996
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1997
1082/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksenmuuttamisesta
1081/1996
Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista
1080/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1079/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- jametsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1078/1996
Laki ydinenergialain muuttamisesta
1077/1996
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
1076/1996
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1075/1996
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1074/1996
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
1073/1996
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1072/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- jametsätalousministeriön päätöksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
1071/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1070/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCAn täytäntöönpanosta
1069/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1068/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteistaannetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1067/1996
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1066/1996
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1065/1996
Asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1064/1996
Asetus yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1063/1996
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksestaannetun lain 1 §:n muuttamisesta
1062/1996
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1061/1996
Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
1060/1996
Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta
1059/1996
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta
1058/1996
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1057/1996
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1056/1996
Laki rikoslain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
1055/1996
Laki yhdyskuntapalvelusta
1054/1996
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen 1 ja 15  §:n muuttamisesta
1053/1996
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1052/1996
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1051/1996
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.