Säädökset alkuperäisinä: 1996

750/1996
Laki vesilain muuttamisesta
749/1996
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
748/1996
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
747/1996
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
746/1996
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
745/1996
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
744/1996
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
743/1996
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
742/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
741/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
740/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavistalaatuvaatimuksista
739/1996
Työministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta
738/1996
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 51 §:n muuttamisesta
737/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
736/1996
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksenkumoamisesta
735/1996
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihinsuoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja2 §:n muuttamisesta
734/1996
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
733/1996
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
732/1996
Asetus lastensuojeluasetuksen 13 §:n muuttamisesta
731/1996
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 §:n muuttamisesta
730/1996
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
729/1996
Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
728/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitäkoskevan tuotetiedon antamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
727/1996
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetunvaltioneuvoston päätöksen muuttamisesta
726/1996
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
725/1996
Asetus ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
724/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia jaMontenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Hertsegovinan tasavallan alueitakoskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
723/1996
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
722/1996
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
721/1996
Verohallituksen päätös vuoden 1997 ennakon alarajasta ja kantoeristä
720/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
719/1996
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetunvaltioneuvoston päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
718/1996
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1995 maksuunpanotilityksestä
717/1996
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojenkeskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997
716/1996
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
715/1996
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
714/1996
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
713/1996
Asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
712/1996
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta
711/1996
Valtiovarainministeriön päätös rahastoesitteestä
710/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikevalvonnan järjestämisestä
709/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1996
708/1996
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
707/1996
Asetus Svenska handelshögskolanista
706/1996
Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
705/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista
704/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
703/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineidenkäsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksenmuuttamisesta
702/1996
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoiminnan yleisistä periaatteista
701/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.