1339/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksenmuuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

lisännyt varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 18 päivänä helmikuuta 1988 annettuun valtioneuvoston päätökseen (165/1988) uuden 3 luvun, johon samalla on siirretty nykyinen 10 §, seuraavasti:

3 luku

Rahastotavoitteen määrääminen ydinenergialain 40 §:n 3 momentin nojalla

9 a §
Rahastotavoitteen pienentäminen

Jos jätehuoltovelvollisen jonkin kalenterivuoden lopun vastuumäärä on vähintään 75 miljoonaa markkaa suurempi kuin ydinenergialain 44 §:n 1 momentin mukaisesti aiemmin vahvistettu saman kalenterivuoden vastuumäärän arvio ja jos samalla kalenterivuoden lopun vastuumäärän ja kolmella prosentilla korotetun, mainitun lainkohdan mukaisesti vahvistetun saman kalenterivuoden vastuumäärän arvion erotus (vertailuerotus) on suurempi kuin nolla, osa vertailuerotuksesta jätetään jätehuoltovelvollisen pyynnöstä huomioon ottamatta vahvistettaessa rahastotavoitetta kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ensimmäisen vuoden rahastotavoite lasketaan 7 §:n 2 momentin mukaisesti käyttäen edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärän sijasta lukua, joka saadaan vähentämällä tästä vastuumäärästä kaksi kolmasosaa vertailuerotuksesta.

Toisen vuoden rahastotavoite lasketaan 7 §:n 2 momentin mukaisesti käyttäen edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärän sijasta lukua, joka saadaan vähentämällä tästä vastuumäärästä yksi kolmasosa vertailuerotuksesta. Jos mainitun lainkohdan mukaisesti laskettu toisen vuoden pienentämätön rahastotavoite on suurempi kuin edellisen vuoden tämän pykälän 2 momentin mukaisesti vahvistettu pienennetty rahastotavoite, toisen vuoden rahastotavoitetta ei saa kuitenkaan vahvistaa pienemmäksi kuin 2 momentin mukaisesti pienennetty edellisen vuoden rahastotavoite.

Jos 2 tai 3 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite on vähemmän kuin viisi miljoonaa markkaa pienempi kuin 7 §:n 2 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite, rahastotavoitetta ei kyseessä olevana vuonna kuitenkaan pienennetä.

9 b §
Rahastotavoitteen pienentämisen rajoitukset

Edellä 9 a §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti lasketun pienennetyn rahastotavoitteen ja 7 §:n 2 momentin mukaisesti lasketun rahastotavoitteen erotus voi olla enintään kahdeksan prosenttia edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärästä.

Enintään kahden peräkkäisen kalenterivuoden 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuumäärien merkittävä erotus voidaan ottaa seuraavien vuosien rahastotavoitteen pienentämisen perusteeksi. Rahastotavoite voidaan pienentää 9 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla enintään neljänä peräkkäisenä vuotena.

Jos 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuumäärien merkittävä erotus tai suuri osa erotuksesta aiheutuu siitä, että jätehuoltotoimenpiteitä on toteutettu oleellisesti vähemmän kuin vastuumäärän arvion perustana olevassa suunnitelmassa on oletettu, kauppa- ja teollisuusministeriön on jätettävä 9 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu rahastotavoitteen pienennys kokonaan tai osittain tekemättä vahvistaessaan rahastotavoitteen kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle.

9 c §
Jätehuoltovelvollisen pyyntö

Jätehuoltovelvollisen on pyydettävä 9 a §:ssä tarkoitettua rahastotavoitteen pienentä- mistä viimeistään silloin, kun se toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärän ja kuluvan kalenterivuoden rahastotavoitteen vahvistamiseksi tarvittavat ydinenergia-asetuksen (161/1988) 88 §:n 3 momentissa tarkoitetut edellistä kalenterivuotta koskevat lopulliset tiedot.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Jos valtioneuvosto on ennen tämän päätöksen voimaantuloa päättänyt jätehuoltovelvollisen rahastotavoitteen tilapäisestä pienentämisestä ydinenergialain 46 §:n nojalla, rahastotavoitetta ei voida tämän päätöksen 9 a §:n nojalla pienentää niinä vuosina, joiden rahastotavoitteen pienentämistä valtioneuvoston päätös koskee.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.