383/1996

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1996/1997 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (413/95) 13 a §:n 1 ja 4 momentin sekä 16 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 13 a §:n 1 ja 4 momentti ovat 30 päivänä toukokuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (377/96), päättänyt:

1 §
Tuen suuruus

Maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:ssä tarkoitetun poronomistajille maksettavan eläinkohtaisen tuen suuruus poronhoitovuodelta 1996/1997 on 140 markkaa eloporolta.

2 §
Tuen saamisen edellytykset

Tukea maksetaan ruokakunnille poronhoitovuoden 1995/1996 päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea myönnettäessä ei myöskään oteta huomioon niitä eloporoja, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa.

Paliskuntien on tukeen oikeutettujen eloporolukujen toteamista varten toimitettava maaseutuelinkeinopiirille vuoden 1995/1996 poroluettelot, teurastussuunnitelmat sekä luettelot teurastetuista poromääristä.

3 §
Tuen hakeminen

Tukea on haettava ruokakunnittain tehdyllä kirjallisella hakemuksella (Lnro 227). Hakemus on jätettävä viimeistään 30 päivänä elokuuta 1996 maaseutuelinkeinopiirille tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella hakijan paliskunnan kotipaikka sijaitsee.

Tuen myöntävä viranomainen voi myöntää ja maksaa tuen myöhästyneen hakemuksen perusteella, jos myöhästyminen on vähäinen tai jos myöhästymiseen on hyväksyttävä syy.

4 §
Tuen maksatus

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

5 §
Tuen valvonta

Maaseutuelinkeinopiiri voi käyttää apunaan Paliskuntain Yhdistystä, paliskuntia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Tuen hakijoiden on vaadittaessa annettava viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevien seikkojen valvonnassa.

Tukipäätöksen oikaisemisen, valvonnan ja salassapidon osalta noudatetaan, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/92) säädetään. Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava myös niitä ohjeita ja määräyksiä, joita maa- ja metsätalousministeriö on antanut kansallisten tukien myöntämisestä ja valvonnasta.

6 §
Muutoksenhaku

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä, kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.