377/1996

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (413/95) 13 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä elokuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1006/95), seuraavasti:

13 a  §
Poronomistajille maksettava tuki

Poronomistajille voidaan maksaa alueilla C 3 ja C 4 poronhoitovuotena 1996/1997 ruokakuntakohtaista tukea enintään 140 markkaa poronhoitovuodelta poronhoitolain (848/90) 5 §:ssä tarkoitettua eloporoa kohti. Tuen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin, että poronhoitolaissa tarkoitettua suurinta sallittua poromäärää vähennetään 4 000 eloporolla. Maa- ja metsätalousministeriö määrää laiduntutkimuksen perusteella erikseen siitä, miten porojen edellä mainittu vähentäminen kohdistetaan.

Poronhoitovuosi alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy 31 päivänä toukokuuta seuraavana vuonna.

Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan aviopuolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainittujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt, joiden omistamien porojen osalta tukea haetaan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkamista, jolta tukea haetaan. Tuen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että mainitut henkilöt omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 25 eloporoa. Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain tarkemmat määräykset tukeen oikeutettujen eläinten määrittelystä ja tukitasosta.

Tukea haetaan maaseutuelinkeinopiiriltä, joka myös päättää tuen myöntämisestä. Tuki voidaan maksaa, vaikka 4 §:n 3 momentin edellytykset eivät täyty.

Poronomistajan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä viljelijästä muualla tässä päätöksessä määrätään.


Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.