189/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Kosmetiikka-asetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla lailla (539/93):

1 §
Kosmeettinen valmiste

Kosmeettisella valmisteella tarkoitetaan ainetta tai valmistetta, jonka tarkoituksena on ulkoisesti käytettynä yksinomaan tai pääasiassa puhdistaa tai suojata tai pitää hyvässä kunnossa ihmisen kehon ulkoisia osia, kuten ihoa, tukkaa ja ihokarvoja, kynsiä, huulia ja ulkoisia sukupuolielimiä, sekä hampaita tai suun limakalvoja, taikka muuttaa niiden tuoksua tai ulkonäköä taikka estää hajuhaittoja.

2 §
Valmisteen ominaisuudet

Kosmeettinen valmiste ei saa tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Kosmeettisessa valmisteessa ei saa olla ainesosia tai niiden yhdistelmiä, jotka on testattu eläinkokeilla tammikuun 1 päivän 1998 jälkeen sen osoittamiseksi, että valmiste täyttää tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten mukaiset vaatimukset.

3 §
Päällyksiin tehtävät merkinnät

Kosmeettisen valmisteen käyttö- ja ulkopäällyksessä tulee olla, sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään, sekä ottaen huomioon säädetyt tai määrätyt poikkeukset, ainakin seuraavat merkinnät:

1) Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä kosmeettisen valmisteen markkinoille luovuttaneen muun elinkeinonharjoittajan nimi tai aputoiminimi ja osoite;

2) sisällön määrä Suomessa yleisesti käytetyin paino- tai tilavuusyksiköin sen suuruisena kuin se on pakkaushetkellä;

3) tieto valmisteen säilyvyysajasta, jos se on enintään 30 kuukautta;

4) valmisteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet ja varotoimenpiteet sekä ne varoitusmerkinnät, joista kauppa- ja teollisuusministeriö päätöksellään tarkemmin määrää;

5) valmistuserätunnus;

6) valmisteen käyttötarkoitus, jollei se käy ilmi valmisteen esittelystä; sekä

7) luettelo valmisteen ainesosista niiden lisäämishetken painon mukaan alenevassa järjestyksessä.

4 §
Viittaukset eläinkokeisiin

Viittauksissa eläinkokeisiin on selvästi ilmoitettava, koskevatko kokeet valmista tuotetta vai sen ainesosia.

5 §
Merkintöjen kielimääräykset ja havaittavuus

Edellä 3 §:n 2-4 ja 6 kohdassa säädetyt tiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Ainesosien ilmoittamisessa käytettävän kielen osalta noudatetaan, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä määrätään.

Tässä asetuksessa säädetyt ja sen nojalla määrätyt merkinnät on tehtävä siten, että ne ovat pysyviä sekä helposti havaittavia ja luettavia.

6 §
Merkintöjä koskevat helpotukset

Edellä 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetut, elinkeinonharjoittajaa koskevat tiedot voidaan ilmoittaa lyhentein, jos elinkeinonharjoittaja voidaan niiden avulla yleisesti tunnistaa.

Sisällön määrää ei tarvitse merkitä päällykseen, joka sisältää ilmaisnäytteen tai kertakäyttömäärän, eikä päällykseen, jonka sisällön määrä on pienempi kuin 5 grammaatai 5 millilitraa. Valmisteisiin, jotka tavanomaisesti myydään kappaleittain ja joiden osalta sisällön painolla tai tilavuudella ei ole ostajan valinnan kannalta merkitystä, ei sisällön määrää tarvitse merkitä 3 §:n 2 kohdassa vaaditulla tavalla, edellyttäen että kappalemäärä ilmoitetaan valmisteen ulkopäällyksessä tai kappalemäärä on päällystä avaamatta helposti nähtävissä taikka valmistetta tavanomaisesti myydään vain yksin kappalein.

Edellä 3 §:n 7 kohdassa tarkoitettu ainesosaluettelo voidaan ilmoittaa vain ulkopäällyksessä.

Jos 3 §:n 4 tai 7 kohdassa tarkoitettujen varotoimenpiteitä koskevien tietojen tai ainesosaluettelon ilmoittaminen päällyksessä on käytännön syistä mahdotonta, tiedot on ilmoitettava valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä, etiketissä, nauhassa tai kortissa ja kuluttajalle on päällyksessä olevalla lyhyellä merkinnällä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun direktiivin liitteen VIII mukaisella tunnuksella osoitettava vaaditut tiedot tai luettelo.

Jos valmisteen koosta ja muodosta johtuen3 §:n 4 ja 7 kohdassa säädettyjä tietoja on mahdotonta ilmoittaa valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä, tiedot on merkittävä etikettiin, nauhaan tai korttiin, joka liitetään tai kiinnitetään valmisteeseen.

Jos saippuaa, kylpyöljyhelmiä tai muita pientuotteita koskevia ainesosatietoja valmisteen koosta tai muodosta johtuen on mahdotonta ilmoittaa valmisteen mukana toimitettavassa etiketissä, nauhassa, kortissa tai esitteessä, nämä tiedot on annettava tiedotteessa, joka sijoitetaan sen astian välittömään läheisyyteen, jossa valmisteita pidetään kaupan.

Edellä 3 §:n 5 kohdassa säädetty merkintä valmistuserätunnuksesta voidaan tehdä yksinomaan ulkopäällykseen, jos käyttöpäällys on tähän tarkoitukseen liian pieni.

7 §
Myyntipäällyksiin pakkaamattomat kosmeettiset valmisteet

Jos kosmeettista valmistetta ei ole pakattu myyntipäällykseen tai se pakataan myyntihetkellä ostajan toivomuksesta taikka se on pakattu välitöntä myyntiä varten, ostajalle on ilmoitettava erillisellä lipukkeella tai muulla selostuksella 3 §:ssä säädetyt tai sen nojalla määrätyt tiedot sikäli kuin ne eivät ostohetkellä ole muutoin selvästi havaittavissa. Edellä 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on kuitenkin aina annettava ostajalle tuotteen mukana.

8 §
Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet ja pätevyys sekä liikesalaisuuksien suojaaminen

Valmistajan tai hänen edustajansa taikka henkilön, jonka lukuun valmiste on valmistettu tai joka vastaa kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella, on valvontaa varten pidettävä kansallisella tai muulla kansainvälisessä kaupassa yleisesti käytettävällä kielellä kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta kuudennen kerran (93/35/ETY) 7 a artiklassa määrätyt tiedot toimivaltaisen viranomaisen saatavilla elinkeinonharjoittajan 3 §:n 1 kohdan mukaan päällyksessä ilmoitettavassa osoitteessa.

Elinkeinonharjoittajan ja hänen palveluksessaan olevien henkilöiden pätevyyden ja valmisteen turvallisuuden arvioinnissa noudatettavan laboratoriokäytännön osalta noudatetaan, mitä 1 momentissa mainitussa direktiivissä määrätään.

Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 76/768/ETY soveltamiseksi yhden tai useamman ainesosan ilmoittamatta jättämisestä luetteloon, joita kosmeettisten valmisteiden merkinnässä käytetään, annetussa komission direktiivissä (95/17/EY), määrätään perusteista ja edellytyksistä, joiden mukaan valmistaja voi liikesalaisuuteen vedoten olla ilmoittamatta yhtä tai useampaa ainesosaa tässä asetuksessa tarkoitetussa ainesosaluettelossa.

9 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaisena viranomaisena, joka voi vaatia, että 8 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja toimitetaan myrkytystietokeskukseen käytettäväksi lääkinnällisiin tarkoituksiin, samoin kuin muissa kyseisen direktiivin tarkoittamissa asioissa on kuluttajavirasto.

10 §
Tarkempien määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Kosmeettisia valmisteita työssä käytettäessä on voimassa myös, mitä työturvallisuudesta säädetään tai määrätään.

11 §
Tietojen antaminen

Tarkempia tietoja 8 §:ssä tarkoitetuista direktiiveistä suomen ja ruotsin kielellä antaa kuluttajavirasto.

12 §
Erinäisiä säännöksiä

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista säädetään tuoteturvallisuuslaissa (914/86).

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996 ja sillä kumotaan 3 päivänä elokuuta 1990 annettu kosmetiikka-asetus (671/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja ei 31 päivän joulukuuta 1996 jälkeen saa luovuttaa markkinoille kosmeettista valmistetta, joka ei täytä tämän asetuksen säännöksiä. Tätä ennen luovutettavien valmisteiden on täytettävä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet säännökset.

Joulukuun 31 päivän 1997 jälkeen ei tämän asetuksen vastaisia valmisteita saa myydä eikä toimittaa kuluttajalle.

Neuvoston direktiivi 93/35/ETY; EYVL N:o L 151, 23.6.1993, s. 132 ja komission direktiivi95/17/EY; EYVL N:o L 140, 19.6.1995, s 140

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.