174/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on lisännyt verohallinnon maksullisista suoritteista 26 päivänä toukokuuta 1994 antamansa päätöksen (383/94) 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1994 ja 10 päivänä tammikuuta 1996 annetuissa valtiovarainministeriön päätöksissä (1549/94 ja 13/96), uuden 5 kohdan, jolloin nykyiset 5―7 kohdat siirtyvät uusiksi 6―7 kohdiksi, sekä vastaavasti päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 5 kohdan, jolloin nykyiset 5―7 kohdat siirtyvät uusiksi 6―8 kohdaksi, seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista verohallinnon viranomainen perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun tai, jos sitä ei ole mainittu maksutaulukossa, suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun, ovat:


5) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tulove-rotuksessa ja lain 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;

6) arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lääninveroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

7) muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Liite

Maksutaulukko

verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite

1) Keskusverolautakunnan ennakkotietopäätös

― valmistelutyöstä laskutetaan sen työmäärän mukaan, mikä kyseisen asian kanssa samanlaajuisen asian käsittelyyn keskimäärin käytetään seuraavasti:

Asia mk/h
― hakijana on luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai yhteisetuus ja ennakkotietopäätös koskee tulo- ja varallisuusverotusta, kiinteistöveroa, lähdeveroa, korkotulon lähdeveroa, ennakkoperintää tai muuta kuin jäljempänä tarkoitettua luonnollisen 350 mk/h
― luonnollisen henkilön maatalouden verotusta, arvonlisäverotusta tai elinkeinotulon verotusta koskeva päätös 450 mk/h
― muu keskusverolautakunnan ennakkotietopäätös 550 mk/h
Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkotietoa, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksu 200 mk
2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkotietopäätös
― perintö- ja lahjaverolain 21 a §:n, liikevaihtoverolain 106 §:n tai arvonlisäverolain 212 §:n mukainen ennakkotietopäätös 500 mk
― muu ennakkotietopäätös 400 mk
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennakkotietoa, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksu 100 mk
3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös 400 mk
4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös ja päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 400 mk
5) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa ja lain 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 600 mk
6) Arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lupa verottoman varaston pitämiseen 800 mk
7) Verotustietojen käyttölupaa koskeva verohallituksen päätös 600 mk
8) Valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta
― todistus, jäljennös tai ote verotustiedoista 1 mk/sivu
kuitenkin vähintään 30 mk
― jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 1/2 tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta 130 mk/h
― aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopiona annettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 25 penniä/sivu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.