153/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 5 päivänä syyskuuta 1952 annetun lain (315/52) 6 §:n nojalla:

Organisaatio ja henkilöstö
1 §

Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa voi olla toimintayksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

2 §

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tutkimuslaitoksessa voi lisäksi olla tutkimusjohtajia sekä muuta henkilöstöä. Ylijohtajalla ja tutkimusjohtajilla on professorin arvonimi.

Ylijohtajan tehtävät
3 §

Ylijohtaja johtaa ja kehittää tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Asioiden ratkaiseminen
4 §

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja, tutkimusjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
5 §

Ylijohtajalta ja tutkimusjohtajalta vaaditaan tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys maatilatalouteen ja sen taloudelliseen tutkimukseen sekä hyvä hallinnon tuntemus; sekä

2) tutkimusjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen alan tutkimustoimintaan ja -menetelmiin.

6 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusjohtajan nimittää valtioneuvostolaitoksen ylijohtajan annettua asiasta lausunnon.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Erinäiset säännökset
7 §

Tutkimuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö ei saa toimeksiantajan luvatta ilmaista sivulliselle, mitä hän toimeksiannon suorittamisen yhteydessä on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muusta salassa pidettävästä asiasta.

8 §

Tutkimustoiminnan suuntaamista ja yhteen sovittamista varten voidaan asettaa neuvottelukunta.

9 §

Tarkemmat määräykset tutkimuslaitoksen organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1526/93).

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.