138/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kuluttajalle tai suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun lihan ja lihatuotteiden koostumusta ja kaupanpitoa. Tätä päätöstä ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin siltä osin kuin niistä lihahygienialaissa (511/94) tai sen nojalla toisin säädetään tai määrätään.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lihalla kaikkia elintarvikkeeksi soveltuvia eläimen osia;

2) jauhelihalla jauhettua tai muutoin hienonnettua lihaa;

3) jauhetulla elimellä jauhettua tai muutoin hienonnettua elintä;

4)lihatuotteella jauhelihaa, jauhettuja elimiä, raakalihavalmisteita, liharuokavalmisteita ja muita lihavalmisteita, jotka määritellään lihahygienialaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä; ja

5) teollisuudella lihahygienialain mukaisesti hyväksyttyä laitosta.

3 §
Lämpötilat

Liha ja lihatuotteet on myyntipaikassa säilytettävä siten, että niiden lämpötila on enintään +6 celsiusastetta.

Pidettäessä kaupan lihaa ja lihatuotteita saa niiden lämpötila olla enintään +7 celsiusastetta.

Tämän pykälän määräykset eivät koske lihaa tai lihatuotteita, joiden säilyvyys ei vaadi jäähdytyslämpötiloja.

4 §
Raakakypsytys ja suolaus

Myyntipaikalla lihaa saa raakakypsyttää, maustaa, leivittää tai muulla tavalla asiakaspalveluun liittyvästi käsitellä vain, jos siellä on tähän toimintaan soveltuvat tarkoituksenmukaiset tilat. Siipikarjan lihaa ei saa myyntipaikalla käsitellä muutoin kuin maustamalla.

Lihaa ei saa ruisku- tai laukkasuolata myyntipaikassa.

5 §
Väri

Pidettäessä kaupan tuoretta lihaa tai lihatuotteita kuluttajaa ei saa johtaa harhaan muuttamalla valmisteiden väriä valaistuksella taikka värillisellä suojalasilla tai pakkauksella tai muulla vastaavalla tavalla.

6 §
Ainesosien ilmoittaminen

Lihatuotteen ainesosana käytetystä lihasta ja elimistä on mainittava eläinlaji. Ainesosien ilmoittamisessa on muutoin noudatettava mitä makkaran ainesosien ilmoittamisesta määrätään.

7 §
Jauhelihan valmistus

Vähittäismyyntipaikassa jauheliha on valmistettava tuoreesta tai pakastettuna olleesta hyvälaatuisesta luurankolihaksistoon kuuluvasta lihasta, ei kuitenkaan siipikarjan lihasta. Jauhelihaa ei saa valmistaa leikkuujätteestä, pään lihasta, luulihasta, pallealihasta,linea alban sidekudososista eikä kintereen ja etupolven alueesta. Jauhelihaan ei valmistuksen yhteydessä saa lisätä elimiä eikä muitakaan valmistusaineita. Pakastettuna ollut liha on jauhettava jäätyneenä tai välittömästi sulatuksen jälkeen.

8 §
Jauhelihan koostumus

Naudanjauhelihassa saa rasvaa olla enintään 20 painoprosenttia, sikaa sisältävässä jauhelihassa enintään 30 painoprosenttia ja muista eläinlajeista valmistetussa jauhelihassa enintään 25 painoprosenttia.

Sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista saa olla naudanjauhelihassa enintään 15, sikaa sisältävässä jauhelihassa enintään 18 ja muista eläinlajeista valmistetussa jauhelihassa enintään 15 painoprosenttia.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on määrätty ei koske vähittäismyyntipaikassa valmistettua jauhelihaa.

9 §
Vähärasvainen jauheliha

Jauhelihaa saa nimittää vähärasvaiseksi, jos jauhelihassa on rasvaa enintään 7 painoprosenttia. Vähärasvaisessa jauhelihassa sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista saa olla enintään 12 painoprosenttia.

10 §
Jauhetut elimet

Valmiiksi jauhettuna saa elimistä pitää kaupan vain naudan ja sian maksaa, joita ei saa sekoittaa keskenään. Jauhettu maksa on valmistettava tuoreesta tai pakastettuna olleesta hyvälaatuisesta maksasta, johon ei valmistuksen yhteydessä lisätä muita valmistusaineita. Pakastettuna ollut maksa on jauhettava jäätyneenä tai välittömästi sulatuksen jälkeen.

11 §
Uudelleen jauhaminen

Valmiin jauhelihan ja valmiiksi jauhetun maksan uudelleen jauhaminen on kielletty. Eri aikoina valmistettuja eriä ei saa sekoittaa keskenään.

12 §
Pakkaaminen

Teollisuuden on myytävä kuluttajalle tarkoitettu jauheliha ja tuore veri valmiiksi pakattuna. Pakkaus tulee luovuttaa kuluttajalle avaamattomana.

Suurtaloudelle myytävän jauhelihan ei tarvitse olla valmiiksi pakattua, mutta se on suojattava asianmukaisesti likaantumiselta.

13 §
Myyntiajat

Vähittäismyymälässä valmistettua jauhelihaa ja jauhettua maksaa saa myydä valmistuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

14 §
Pakkausmerkinnät

Teollisuuden valmistamassa jauhelihassa tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:

1) valmistuspäivä ja viimeinen käyttöajankohta;

2) maininta siitä, minkä eläinlajin lihasta tai maksasta valmiste on tehty;

3) käytettyjen lihalajien prosenttiosuudet tai painosuhde;

4) valmisteen rasvapitoisuus käyttämällä sanontaa ''rasvapitoisuus enintään''; sekä

5) valmisteen sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista käyttämällä sanontaa ''sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista enintään...%''.

Vähittäismyyntipaikassa valmistetussa jauhelihassa ja jauhetussa maksassa tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:

1) edellä 1 momentin 1―3 kohdassa mainitut tai tarkoitetut merkinnät; sekä

2) maininta pakastuksesta, jos valmistuksessa on käytetty pakastettuna varastoitua lihaa tai maksaa.

Raakalihavalmisteen pakkausmerkinnöissä on noudatettava mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään jauhelihan pakkausmerkinnöistä.

Valmiiksi pakattuihin liharuokavalmisteisiin on merkittävä päiväysmerkinnän lisäksivalmistuspäivä.

Myytäessä lihavalmisteita pakkaamattomina tulee kuljetuspakkauksessa ilmoittaa valmisteiden valmistuspäivä tai tunnus, jonka perusteella se voidaan määrittää.

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä erikseen säädetään tai määrätään.

15 §
Esitteet

Kun jauhelihaa tai jauhettua maksaa myydään pakkaamattomana, on valmisteen välittömässä läheisyydessä olevassa esitteessä ilmoitettava, minkä eläimen lihasta tai maksasta valmiste on tehty ja käytettyjen lihalajien painosuhde sekä maininta pakastuksesta, jos valmistuksessa on käytetty pakastettuna varastoitua lihaa tai maksaa.

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1996.

17 §
Siirtymäsäännös

Lihatuotteita saa Suomessa myydä 31 päivään joulukuuta 1996 vaikka ne eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä edellyttäen, että ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisia.

Neuvoston direktiivit:94/65/EY, EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 10; 92/5/ETY, EYVL n:o L 57, 2.3.1992, s. 1; 95/68/EY, EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 10.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.