22/1996

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä tuotteen markkinoille luovuttamista koskevista ilmoituksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/95) 17 ja 20 §:n, sekä 24 päivänä toukokuuta 1995 annetun geenitekniikka-asetuksen  (821/95) 26 ja 29 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään geenitekniikkalain 17 §:ssä ja geenitekniikka-asetuksen 26 §:ssä tarkoitetusta tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevan ilmoituksen sekä geenitekniikkalain 20 §:ssä ja geenitekniikka-asetuksen 29 §:ssä tarkoitetusta tuotteen markkinoille luovuttamista koskevan ilmoituksen sisällöstä.

2 §

Geenitekniikalla muunnetuilla organismeilla suoritettavaa tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevan ilmoituksen tulee sisältää liitteen I A tiedot, kun geenitekniikalla muunnettu organismi on muu organismi kuin siemenkasvi. Kun geenitekniikalla muunnettu organismi on siemenkasvi (kuuluu taksonomisiin ryhmiin Gymnospermae (paljassiemeniset) tai Angiospermae (koppisiemeniset)), vaaditaan ilmoitukseen I B liitteessä mainitut tiedot.

3 §

Tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevaan ilmoitukseen vaaditaan vain ne tiedot, jotka kussakin tapauksessa ovat tarpeellisia. Kaikkia liitteissä I A tai I B mainittuja tietoja ei vaadita, jos ne eivät ole tarpeellisia hankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta.

Tietojen yksityiskohtaisuus voi vaihdella aiotun tutkimus- ja kehittämiskokeen luonteen ja laajuuden mukaan.

4 §

Geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävän tuotteen markkinoille luovuttamista koskevan ilmoituksen tulee sisältää:

1) organismeilla suoritettuja tutkimus- ja kehittämiskokeita koskevien ilmoitusten ne tiedot, jotka kussakin tapauksessa ovat tarpeellisia, liitteen I A tai I B mukaisesti,

2) arvioinnin tutkimus- ja kehittämiskokeista saaduista tiedoista ja tuloksista tai että geenitekniikan lautakunnalle toimitetaan muu riittävä selvitys tuotteen sisältämillä geenitekniikalla muunnetuilla organismeilla tehdyistä muista kokeista ja niiden tuloksista,

3) arvioinnin tuotteen sisältämien geenitekniikalla muunnettujen organismien tai niiden yhdistelmien mahdollisista haitallisista vaikutuksista ihmisen terveydelle tai ympäristölle,

4) liitteessä II mainitut lisätiedot.

Jos tutkimus- ja kehittämiskokeiden tuloksien tai muutoin painavin tieteellisin perustein on syytä olettaa, ettei tuotteen markkinoille luovuttaminen ja käyttö aiheuta haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle tai ympäristölle, voi toiminnanharjoittaja ehdottaa jättävänsä pois yhden tai useamman liitteen II B kohdan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänätammikuuta 1996.

1) Neuvoston direktiivi 90/220/ETY, EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 15
2) Komission direktiivi94/15/EY, EYVL N:o L 103, 22.4.1994, s. 20 

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Risto Aurola

LIITE I A LIITE I B LIITE II

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.