12/1996

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta

Valtiovarainministeriö on moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) nojalla päättänyt:

1. Varsinaisen ajoneuvoveron kanto
1 §
Rekisterissä verovuoden alkaessa olevat ajoneuvot

Varsinainen ajoneuvovero kannetaan yhdessä erässä, jos veron määrä on vähemmän kuin 1 800 markkaa. Jos verovuodelta suoritettava varsinainen ajoneuvovero on vähintään 1 800 markkaa, vero kannetaan kahdessa erässä ja jos veron määrä on vähintään 3 600 markkaa, vero kannetaan neljässä erässä.

Vero tai sen ensimmäinen erä kannetaan verovuoden helmikuussa. Jos vero kannetaan kahdessa erässä, toinen erä kannetaan elokuussa ja jos vero kannetaan neljässä erässä, toinen erä kannetaan toukokuussa, kolmas erä elokuussa ja neljäs erä marraskuussa. Vero erääntyy kantokuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Vero voidaan kahden tai neljän erän sijasta kuitenkin verovelvollisen kirjallisen ilmoituksen perusteella maksuunpanna koko verovuodelta yhdessä erässä. Ilmoitus on toimitettava ajoneuvohallintokeskukselle viimeistään verovuoden tammikuun 15 päivään mennessä.

2 §
Rekisteriin verovuoden aikana tulevat ajoneuvot

Jos ajoneuvo ensi- tai uudelleenrekisteröidään sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, rekisteri-ilmoituksen perusteella verovuodelta kannettava vero tai sen ensimmäinen erä kannetaan välittömästi ilmoituksen tekemisen jälkeen ja vero erääntyy kuukauden kuluttua rekisterimerkinnän tekemisestä. Verovuoden muut erät kannetaan kuten 1 §:ssä on säädetty.

3 §
Maksuunpanon oikaisut ja muut vastaavat suoritukset

Maksuunpanon oikaisun, jälkiverotuksen tai sellaisen maksuunpanon johdosta, joka on toimitettu muutoksenhakuviranomaisen ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäväksi palauttamassa asiassa, vero on maksuunpantava verovuodelta yhdessä erässä, jollei 1 §:stä muuta johdu. Vero erääntyy kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

4 §
Veron jakaminen eriin

Vero, joka tämän päätöksen mukaan saadaan maksaa useampana kuin yhtenä eränä, jaetaan tasan erien kesken.

2. Varsinaisen ajoneuvoveron maksupaikat
5 §
Maksupaikat

Varsinainen ajoneuvovero maksetaan kantoaikana postisiirtoliikettä harjoittavaan postitoimipaikkaan, pankkiin, lääninhallituksen kassaan tai ajoneuvohallintokeskuksen asiakaspalvelupisteeseen. Veron suorittamisen yhteydessä verolippu on esitettävä maksupaikan asianomaiselle toimihenkilölle, jonka on merkittävä lippuun kuittaus todistukseksi veron suorittamisesta.

Veron voi maksaa myös pankin laskunmaksuautomaatilla verolipun pankkiviivakoodia käyttäen, jolloin automaatin kuitti on liitettävä verolipun yhteyteen.

6 §
Maksupaikat eräpäivän jälkeen

Varsinaisen ajoneuvoveron saa suorittaa 5 §:ssä mainittuun maksupaikkaan eräpäivän jälkeen viimeistään jäljempänä 8 §:ssä säädettynä aikana, jonka jälkeen vero on suoritettava ulosottoviranomaiselle.

7 §
Tiedonsiirtokorvaus ja rahalaitoksen viivästyskorko

Rahalaitokselle maksettavaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen velvollisuuteen suorittaa viivästyskorkoa verovarojen siirron tai tilityksen viivästymisen johdosta sovelletaan, mitä ajoneuvohallintokeskus ja asianomaiset rahalaitokset siitä sopivat.

3. Varsinaisen ajoneuvoveron suorittaminen eräpäivän jälkeen
8 §
Veronmaksun määräajat

Veron saa maksaa 6 §:ssä tarkoitettuun maksupaikkaan eräkuukautena tai sitä seuraavana kuukautena taikka 10 §:ssä tarkoitetun maksumuistutuksen viimeisenä maksupäivänä.

9 §
Määräajan laskeminen

Jos 8 §:ssä tarkoitetun ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, määräaika päättyy sitä edeltävänä viimeisenä arkipäivänä.

10 §
Maksumuistutus

Ajoneuvohallintokeskus voi lähettää eräpäivänä maksamatta olevasta verosta verovelvolliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettämättä jättämiseen on erityisiä syitä.

Maksumuistutus lähetetään siten, että verovelvollinen voi sen perusteella suorittaa laiminlyömänsä määrän ennen 8 §:ssä säädetyn määräajan päättymistä.

11 §
Veron suorittaminen eräpäivän jälkeen

Suoritettaessa veroa eräpäivän jälkeen verolippu tai maksumuistutus on esitettävä maksupaikan asianomaiselle toimihenkilölle, jonka on merkittävä verolippuun kuittaus todistukseksi veron suorittamisesta sekä suoritettavan viivekoron määrä.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1996.

Maksumuistutukset lähetetään sellaisista tässä päätöksessä tarkoitetuista veroista, joiden eräpäivä on 1 päivänä maaliskuuta 1996 tai sen jälkeen.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.