1260/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun asetuksen (467/93) 2 §:n 3 momentti, 5 §, 9 §, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §,

näistä 11 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (134/95), seuraavasti:

Organisaatio ja henkilöstö
2  §

Kehittämiskeskuksessa on pääjohtajan lisäksi ylijohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja ja teknologiajohtajia sekä muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.


Asioiden käsittely
5  §

Kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai taloussäännössä määrätään, muu virkamies. Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

9  §

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tai erillismääräyksillä sen mukaan kuin työjärjestyksessä erikseen määrätään tarkemmat määräykset kehittämiskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

Kehittämiskeskuksen muun toimintayksikön työjärjestyksen vahvistaa sen päällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset
10  §

Lisäksi vaaditaan pääjohtajalta, ylijohtajalta, kehitysjohtajalta, hallintojohtajalta ja teknologiajohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja hyvä johtamistaito.

Henkilöstön ottaminen, virkavapaudet ja sijaisuudet
11  §

Ylijohtajan ja kehitysjohtajan nimittää johtokunta pääjohtajan esityksestä.

12  §

Muihin kuin 11 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin nimittää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.


13  §

Virkavapauden myöntää:


2) ylijohtajalle ja kehitysjohtajalle enintään vuodeksi pääjohtaja ja yli vuodeksi johtokunta; sekä


14  §

Pääjohtajan sijaisena toimii ylijohtaja ja hänenkin estyneenä ollessa kehitysjohtaja.

Pääjohtaja määrää ylijohtajan, kehitysjohtajan, hallintojohtajan ja teknologialinjanpäällikkönä toimivan teknologiajohtajan sijaisen

Alueyksikön päällikön sijaisen määrää kehitysjohtaja ja teollisuussihteeriyksikön päällikön sijaisen ylijohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.