111/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Oikeusministerin esittelystä säädetään konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (109/95) 17 §:n nojalla:

1 §

Konkurssiasiamiehellä on toimisto, jossa on valtion talousarvion rajoissa esittelijöinä toimivia virkamiehiä sekä muuta henkilökuntaa.

2 §

Konkurssiasiamiehen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys konkurssi- ja yrityssaneerausasioihin.

Kelpoisuusvaatimuksena konkurssiasiamiehen toimiston virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

3 §

Konkurssiasiamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

4 §

Konkurssiasiamiehen toimiston virkamiehen nimittää ja muun henkilökunnan ottaa konkurssiasiamies. Konkurssiasiamies päättää myös toimiston virkamiehen virkavapaudesta.

5 §

Konkurssiasiamies ratkaisee asiat esittelystä. Työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä niistä asioista, jotka konkurssiasiamies ratkaisee ilman esittelyä.

6 §

Tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan konkurssiasiamiehen toimiston työjärjestyksessä.

7 §

Konkurssiasiamiehen apuna on konkurssiasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata konkurssipesien hallinnossa noudatettavia menettelytapoja sekä tehdä aloitteita ja esityksiä konkurssimenettelyn, hyvän pesänhoitotavan sekä konkurssipesien valvonnan kehittämiseksi samoin kuin antaa niitä koskevia lausuntoja ja suosituksia.

Konkurssiasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jotka oikeusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on lisäksi määrättävä henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla konkurssiasioita tuntevia. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina oikeusministeriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapiirit.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Konkurssiasiamies on kutsuttava neuvottelukunnan kokoukseen ja hänellä tai hänen määräämällään virkamiehellä on siinä läsnäolo- ja puheoikeus.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.

8 §

Pesänhoitajan on ilman eri pyyntöä viipymättä toimitettava konkurssiasiamiehelle:

1) jäljennös velkojainkokouksen pöytäkirjasta; sekä

2) ilmoitus siitä, että velallisyrityksen liiketoiminta tai varallisuus taikka osa niistä on luovutettu toiminnallisena kokonaisuutena.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava, onko luovutuksensaaja konkurssisäännön 71 a §:n 2 momentissa tarkoitetussa läheisyyssuhteessa velalliseen, velallisyrityksen omistajaan tai velkojaan.

Erillistä ilmoitusta ei tarvitse toimittaa, jos vastaavat tiedot ilmenevät velkojainkokouksen pöytäkirjasta.

9 §

Päätöksestä, jonka konkurssiasiamies on tehnyt konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain (109/95) nojalla, ei saa valittaa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Konkurssiasiamiehen toimiston virat täytetään ensimmäisen kerran niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.