18/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1995

Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista

Valtioneuvosto on eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1593/94) 2§:n nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklassa ja terästeollisuudelle myönnettävää tukea koskevista yhteisön säännöistä annetussa komission päätöksessä (3855/91/EHTY) tarkoitettuja valtion tukia koskevien ohjelmien ja päätösten ilmoittamiseen komissiolle sekä valtion tukien kasautumisen seurantaan. Päätöstä ei sovelleta Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvän asiakirjan 138-142 artiklassa tarkoitettuihin valtion tukiin.

Ilmoitusvelvollisuus
2 §

Uutta tukiohjelmaa, tukiohjelman merkittävää muutosta taikka tukiohjelmasta poikkeavan tai tukiohjelmiin sisältymättömän valtion tukea koskevan yksittäisen päätöksen tekemistä koskeva ilmoitus on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle viimeistään 12 viikkoa ennen tukiohjelman tai sen muutoksen aiottua voimaantulopäivää tai tuen aiottua myöntämispäivää.

Ilmoitukset sellaisista uusista tukiohjelmista ja tukiohjelmiin tehtävistä muutoksista, jotka täyttävät komission nopeutetun käsittelymenettelyn edellytykset, on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle viimeistään 7 viikkoa ennen tukiohjelman tai tukiohjelman muutoksen aiottua voimaantulopäivää.

Jos uuden tukiohjelman tai sen muutoksen voimaansaattaminen tai tuen myöntäminen edellyttää eduskunnan suostumusta, tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään välittömästi asiaa koskevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen.

Tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen on velvollinen tekemään valtion viranomainen tai kunta taikka kunnallinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka valmistelee tukiohjelmaa tai valtion tukea koskevaa yksittäistä päätöstä.

Ilmoitusten toimittaminen komissiolle
3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö toimittaa saamansa 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ne edelleen komissiolle.

Lisätietojen toimittaminen
4 §

Jos komissio edellyttää saamiensa ilmoitusten perusteella lisätietoja, niiden toimittamisesta tai muista tarvittavista toimenpiteistä vastaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu viranomainen tai yhteisö yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.

Lisätiedot toimitetaan komissiolle 3 §:ssä tarkoitettua menettelyä käyttäen.

Tuen kasautumisen seuranta
5 §

Yksittäiseen hankkeeseen valtion tukea myöntävän viranomaisen tai yhteisön on ennen tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä edellytettävä, että tukea saava yritys ilmoittaa kaiken saamansa ja hakemansa valtion tuen kyseessä olevaan hankkeeseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtion tuen kokonaismäärän valvomiseksi on sen myöntäjän ilmoitettava kaikista tekemistään tukipäätöksistä sille kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistolle, jonka toiminta- alueella tuen kohteena oleva hanke toteutetaan, siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö erikseen määrää. Ministeriö antaa tarvittaessa ilmoitusta koskevia ohjeita.

Laittoman tuen takaisinperintä
6 §

Myönnettäessä tässä päätöksessä tarkoitettua tukea on tuen myöntämispäätökseen liitettävä ehto, jonka mukaan laittomasti myönnetty valtion tuki voidaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain 1 §:n nojalla periä osittain tai kokonaan takaisin, jos komissio niin päättää.

Tukiohjelmien seuranta
7 §

Valtion tuesta vastaavan 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun viranomaisen ja yhteisön on toimitettava komissiolle tukiohjelmista vuosittain annettavaa selvitystä varten tarpeelliset tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa valtion tuen myöntämistä koskevien yleisselvitysten toimittamisesta komissiolle. Tuesta vastaavien viranomaisten ja yhteisöjen on toimitettava selvitysten tekemistä varten tarvittavat tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle ja Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle kauppa- ja teollisuusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tukiohjelmista vuosittain annettavat selvitykset ja tuen myöntämistä koskevat yleisselvitykset toimitetaan komissiolle 3 §:ssä tarkoitettua menettelyä käyttäen.

Tarkemmat määräykset ja poikkeukset
8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö .

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myös, milloin siihen on perusteltua aihetta, tehdä poikkeuksia tämän päätöksen määräyksiin.

Voimaantulo
9 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 30 päivänä joulukuuta 1993 antama päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista (1605/93).

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1995

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Nuorempi hallitussihteeri
Seppo Puustinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.