1341/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeriön päätös sosiaali– ja terveysministeriön maksullisista suoritteista

Sosiaali– ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperuste– lain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 3 §:n 1 kohdan tarkoittamista julkisoikeudellisista suoritteista sosiaali– ja terveysministeriö perii seuraavat kiinteät maksut:

1) ministeriön päätökset muutoksenhaku– asioissa 1 000 markkaa;

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset lukuunottamatta vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteiden vahvistamispäätöksiä 2 000 markkaa;

3) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa ;

4) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

5) rekisteriotteet työttömyyskassarekisteristä 100 markkaa;

6) todistukset siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyhdistyksen, vakuutuskassojen yhdistyksen, vakuutusyhdistystarkastuksen, meri– mieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi 100 markkaa;

7) päätökset tutkimuslupa–asioissa 600 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on opin– näytetyöstä, 200 markkaa;

8) päätökset erivapausasioissa, mikäli niistä ei ole suoritettava leimaveroa, 1 000 markkaa;

9) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 2 000 markkaa, kuitenkin mitäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa; ja

10) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 400 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa.

Vakuutustarkastuksen, vakuutusvälitystoiminnan valvonnan ja lääkekorvauslautakunnan suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Raha–automaattiyhdistyksen valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan Raha–automaat– tiyhdistykseltä valtiolle aiheutuvien kokonais– kustannusten mukaisina.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali– ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka–aikana koulutus–, konsultointi– ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut ministeriön omista tai sen käytössä olevista rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto– ja tietopalvelut;

5) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä ministeriön tuottamat virasto–, koulutus– ja toimistopalvelut;

6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa; sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995. Jos suorite on tilattu tai annettu toimeksi taikka sen tuottaminen on aloitettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, noudatetaan maksujen suuruuden määräämisessä tuolloin voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.