1172/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (569/84) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1257/89), sekä

muutetaan 6 ja 7 §, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11, 12 ja 14 §, 16 §:n 1 momentti, 17-19, 23 ja 24 § sekä 27 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1311/90), 8 §:n 2 momentti mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa ja 27 §:n 1 momentti 4 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1189/92), seuraavasti:

6 §

Maidon kiintiömaksun suuruus on 165 penniä litralta.

7 §

Maaseutuelinkeinopiiri huolehtii kiintiömaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta. Ahvenanmaan maakunnassa suorittaa tässä laissa maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät lääninhallitus.

8 §

Kiintiömaksuvelvollisen on viimeistään 1 momentissa mainittuna ajankohtana annettava maaseutuelinkeinopiirille ilmoitus niistä tuotantokiintiön ylittäneistä maidontuottajista, joiden osalta kiintiömaksun suorittamisvelvollisuus on 5 §:n mukaan syntynyt, sekä kiintiömaksun suorittamisen perusteena olevista maitomääristä.

Jos maatilalta toimitetaan maitoa useampaan kuin yhteen meijeriin, on maidontuottajan ilmoitettava tästä maaseutuelinkeinopiirille ja niille meijereille, joihin maitoa on toimitettu.


9 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun maksukauden päätyttyä on kiintiömaksuvelvollisen toimitettava maksukauden päättymistä seuraavan lokakuun loppuun mennessä maaseutuelinkeinopiirille maa- ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla tiedot kultakin maidontuottajalta maksukauden aikana vastaanottamistaan maitomääristä samoin kuin kiintiömaksun suorittamisen perusteena olevista maitomääristä.

10 §

Jollei kiintiömaksuvelvollinen ole suorittanut maksua 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tai jos maksua on suoritettu liian vähän, maaseutuelinkeinopiirin on perittävä kiintiömaksu tai suorittamatta oleva osa siitä. Lisäksi on kiintiömaksuvelvollisen maksettava laiminlyödylle määrälle maksunlisäystä yksi markka kultakin täydeltä sadalta markalta jokaiselta alkavalta kalenterikuukaudelta sen kuukauden alusta, jona maksu olisi tullut suorittaa, 15 §:ssä tarkoitetun maksulipun eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun, tai jos kiintiömaksu on jo suoritettu, suorituspäivää edeltävän kuukauden loppuun.


11 §

Jollei 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole kehotuksesta huolimatta annettu tai sitä ei voida korjattunakaan hyväksyä kiintiömaksun määräämisen perusteeksi, maaseutuelinkeinopiirin on toimitettava kiintiömaksun määrääminen arvion mukaan.

12 §

Maaseutuelinkeinopiirin on määrättävä kiintiömaksu korotettavaksi enintään 20 prosentilla, jos kiintiömaksuvelvollinen on ilman pätevää syytä laiminlyönyt 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen antamisen määräajassa tai antanut sen olennaisesti vaillinaisena. Jos hän kehotuksen saatuaan edelleen ilman hyväksyttävää estettä jättää ilmoituksen kokonaan tai osaksi antamatta, on kiintiömaksua korotettava vielä enintään 20 prosentilla. Jos maksun suorittamiseen velvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, on maksu määrättävä korotettavaksi enintään kaksinkertaiseksi.

14 §

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on kiintiömaksua määrättäessä meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeata muotoa. Milloin johonkin toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että maksun suorittamisesta vapauduttaisiin, maaseutuelinkeinopiirillä on oikeus määrätä kiintiömaksu arvion mukaan.

16 §

Maaseutuelinkeinopiirin maksuunpaneman kiintiömaksun laiminlyöntiin sovelletaan, mitä veronmaksun laiminlyömisestä aiheutuvista seuraamuksista on säädetty.


17 §

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Valituslautakuntaan valitetaan myös Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen tässä laissa tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä.

Valituskirjelmä voidaan 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa toimittaa myös sille viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Sanotun viranomaisen on tällöin lähetettävä valituskirjelmä liitteineen sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

18 §

Kiintiömaksu on suoritettava valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Jos maksu on maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai sitä on alennettu, maaseutuelinkeinopiirin on palautettava liikaa suoritettu määrä hakemuksetta asianomaiselle.

19 §

Kiintiömaksuvelvollisen on maaseutuelinkeinopiirin tai maa- ja metsätalousministeriön kehotuksesta esitettävä sanotun viranomaisen tai tämän määräämän asiantuntevan ja esteettömänä pidettävän henkilön tarkastettavaksi laitoksensa, kirjanpito- tai muistiinpanokirjansa sekä niihin kuuluvat tositteet, sopimukset, kirjeenvaihto ynnä muut asiakirjat. Kiintiömaksuvelvollisen on annettava tarkastusta suorittavalle henkilölle tiedot, jotka ovat tarpeen maksun määrää selvitettäessä sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.

23 §

Erityisen painavista syistä maaseutuelinkeinopiiri voi hakemuksesta myöntää lykkäystä kiintiömaksun suorittamisesta, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin yhdeksi vuodeksi. Lykkäyksen edellytyksenä on, että maksun suorittamisesta annetaan hyväksyttävä vakuus. Maksulle, jonka suorittamisesta myönnetään lykkäystä, peritään lykkäysajalta vuotuista korkoa 10 prosenttia.

24 §

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä ja muista suoritteista peritään maksu, siten kuin maksujen perimisestä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja elokuun 31 päivän 1996 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain estämättä kiintiömaksuvelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta. Tammikuun 1 päivän 1992 ja elokuun 31 päivän 1993 välisenä aikana ei meijeriin toimitetusta kiintiön ylittävästä maidosta peritä kiintiömaksua, jos meijeriin toimitetun maidon määrä on enintään 68 000 litraa. Edellä 6 §:ssä säädettyä kiintiömaksua 165 penniä litralta sovelletaan 1 päivänä syyskuuta 1993 ja sen jälkeen meijeriin toimitettuun maitoon.Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1993.

HE 202/93
MmVM 23/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.