1164/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus tulliasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen (574/78) 20 § ja 27 §:n 3 momentti, näistä 27 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1220/87),

muutetaan 8 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13, 28 ja 30 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 25 a § ja 28 §:ää seuraavan alaotsikon jälkeen uusi 28 a § sekä 21 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 12 §:n nojalla uusi 30 b §, jolloin nykyinen 30 b §, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (370/91), siirtyy 30 c §:ksi, seuraavasti:

8 §

Tulliviranomaisen lupa ottaa tuontitavara tullivalvonnasta ennen tullauksen loppuun saattamista (luovutusmääräys) on annettava kirjallisena tai tullisanomana.


12 §

Vientitavara on ilmoitettava tullattavaksi sen paikan tulliviranomaiselle, josta tavara viedään ulkomaalle (vientipaikka). Jos tavara lastataan kulkuneuvoon muulla paikkakunnalla (lastauspaikka), se on myös ilmoitettava tullattavaksi lastauspaikan tulliviranomaiselle, jollei tulliviranomainen erityisestä syystä suostu ilmoittamiseen vientipaikalla.


13 §

Tullihallitus voi määrätä tullisanomaa käyttävälle asiakkaalle tämän koti- tai toimipaikan mukaan kotitullikamarin, joka valvoo tullisanomana annettujen tietojen oikeellisuutta.

Tullisanomaa käytettäessä tulliviranomainen voi yksittäisissä tapauksissa vaatia esitettäväksi tiedon kirjallisena tai asiakirjan alkuperäisenä.

25 a §

Tullirikosten ehkäisemistä ja tutkimista varten tullilaitoksessa voidaan pitää seuraavia henkilörekisterejä:

1) tullirikosrekisteri, johon tallennetaan tiedot tutkittaviksi saatetuista ja ilmoitetuista tullirikoksista epäillyistä;

2) rangaistusvaatimusrekisteri, johon tallennetaan tiedot tullirikosasioissa tiedoksi annetuista rangaistusvaatimuksista;

3) valvontatietorekisteri, johon voidaan tallentaa tunnistetietoja henkilöstä, jonka on riittävästi varmennettujen tietojen perusteella syytä epäillä syyllistyvän tullirikokseen. Rekisteriin tallennetaan tiedot myös teosta, johon henkilön epäillään syyllistyvän.

Rekistereistä saa luovuttaa tietoja henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana rikosten ehkäisemistä ja tutkimista varten toimivaltaiselle viranomaiselle.

Rekistereihin tallennettujen henkilötietojen tarpeellisuus on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

28 §

Tavaran huutokauppahinnasta peritään valtiolle provisiota kymmenen prosenttia, ei kuitenkaan valtiolle luovutetun eikä menetetyksi tuomitun tavaran myynnistä.

28 a §

Sille, jolta otetaan haltuun tavaraa tullilain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla, on annettava siitä todistus, josta ilmenevät haltuunoton perusteet. Haltuun otetuista tavaroista on pidettävä kirjaa.

30 §

Tullihallitus vahvistaa tulliviranomaisille annettavien ilmoitusten kaavan sekä tullisanomien rakennetta ja sisältöä koskevat ehdot.

Tullihallitus voi antaa myös määräyksiä tullisanomana annettujen tietojen säilyttämisestä.

30 b §

Tullilaitoksen suoritteista valtion maksuperustelain (150/92) nojalla määrättyjen maksujen kantamisesta, suorittamisesta, perimisestä, viivästysseuraamuksista sekä niitä koskevasta muutoksenhausta ja muutoinkin on voimassa soveltuvin osin, mitä tullista säädetään tai määrätään. Niihin ei kuitenkaan sovelleta 30 a §:n 1 momentin säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.