748/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 19 §:n 2 momentti, 20 § ja 59 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 4 ja 5 kohta, 6 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 ja 15 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 1, 2, 4, 5 ja 9 kohta, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 momentti, 31 §:n 3 momentti, 33 §:n 2 momentti, 35-37 ja 39 §, 6 luvun otsikko, 40-42 ja 46 §, 47 §:n 2 momentti, suomenkielisen lakitekstin 48 §:n 3 momentti, 49, 52-55 §, 56 §:n 1 momentti, 9 luvun otsikko, 57 § ja 69 §:n 2 ja 3 kohta,

sellaisena kuin näistä ovat 1 §:n 4 kohta 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (500/89) ja 40 § osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla (1287/90), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 6 kohta, 2 §:ään uusi 2-5 momentti, 4 §:ään uusi 3 momentti, 10 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 23 §:ään uusi 2 momentti, 47 §:ään uusi 4 momentti, 50 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 57 a ja 57 b §, 58 §:n edelle uusi 10 luvun otsikko, lakiin uusi 67 a § ja 68 §:n edelle uusi 11 luvun otsikko ja 69 §:ään uusi 4 ja 5 kohta, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


4) säilytysyhteisöllä luottolaitosta, arvopaperinvälitysliikettä ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria, joka säilyttää sijoitusrahaston varat sekä ottaa vastaan ja suorittaa sijoitusrahastoa koskevat maksut;

5) rahasto-osuuden omistajalla jokaista henkilöä tai yhteisöä, joka omistaa yhden tai useamman osuuden sijoitusrahastossa olevasta omaisuudesta; sekä

6) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 2 §:ssä määriteltyä todistusta, lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuudesta annettua todistusta.

2 §

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto tai muu siihen rinnastettava yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys) saa 1 momentista poiketen kuitenkin markkinoida osuuksiaan yleisölle Suomessa eikä siihen ole sovellettava, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään rahastoyhtiöstä ja sijoitusrahastosta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen on ennen osuuksiensa markkinoinnin aloittamista yleisölle Suomessa toimitettava pankkitarkastusvirastolle pankkitarkastusviraston sitä vaatiessa suomen tai ruotsin kielellä:

1) pankkitarkastusvirastoa vastaavan kotivaltionsa viranomaisen antama todistus siitä, että yritys on saanut toimiluvan;

2) rahaston säännöt tai yhtiöjärjestyksensä;

3) rahastoesitteen, uusimman vuosikertomuksen ja sen jälkeen julkistetun puolivuotiskatsauksen; sekä

4) tiedot järjestelyistä yrityksen rahasto-osuuksien markkinoimiseksi Suomessa ja maksujen suorittamiseksi osuudenomistajille.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu yhteissijoitusyritys saa aloittaa osuuksiensa markkinoinnin yleisölle kahden kuukauden kuluttua 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä, jollei pankkitarkastusvirasto sinä aikana erityisestä syystä kiellä markkinoinnin aloittamista. Edellä 3 momentissa tarkoitetut tiedot on julkistettava suomen tai ruotsin kielellä ja pankkitarkastusviraston vaatimuksesta osuuksia markkinoitaessa on käytettävä suomen tai ruotsin kieltä.

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneella yhteissijoitusyrityksellä on valtiovarainministeriön luvalla oikeus markkinoida osuuksiaan yleisölle Suomessa.

4 §

Ulkomainen yhteissijoitusyritys ei saa käyttää pelkästään kotivaltiossaan rekisteröityä toiminimeä, jos sen käyttäminen Suomessa olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

6 §

Tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten niiden nojalla antamien määräysten noudattamista sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston toimintaa ja yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinointia valvoo pankkitarkastusvirasto.

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus saada 2 §:ssä tarkoitetulta ulkomaiselta yhteissijoitusyritykseltä valvonnan edellyttämät tiedot sekä saada siltä jäljennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan asiakirjoista.

Pankkitarkastusviraston oikeudesta antaa tietoja vastaavia tehtäviä hoitavalle ulkomaiselle valvontaviranomaiselle säädetään pankkitarkastusvirastosta annetussa laissa (1273/90).

2 luku

Rahastoyhtiön perustaminen

8 §

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa rahastoyhtiön toimiluvan, jos rahastoyhtiön toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai asetuksia, viranomaisten niiden nojalla antamia määräyksiä, rahastoyhtiön yhtiöjärjestystä, toimiluvan ehtoja tai rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöjä taikka jos rahastoyhtiö ei täytä toimiluvan myöntämistä koskevia vaatimuksia.

10 §

Rahastoyhtiölle, jonka taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle sijoitusrahastotoiminnalle asetetut vaatimukset, on myönnettävä toimilupa, jollei perustaminen ole yleisen edun vastaista.


Rahastoyhtiön hallinnon ei katsota täyttävän luotettavalle sijoitusrahastotoiminnalle asetettavia vaatimuksia, elleivät rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ole riittävän hyvämaineisia tai ellei heillä ole tehtäviensä hoitamisessa tarvittavaa kokemusta. Tieto rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hallituksen kokoonpanon muuttumisesta tai toimitusjohtajan vaihtumisesta on välittömästi annettava pankkitarkastusvirastolle.

Valtiovarainministeriön on ratkaistava toimiluvan myöntämistä koskeva hakemus kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli ministeriö tänä aikana pyytää hakijalta hakemuksesta lisäselvitystä, määräaika lasketaan siitä päivästä, jona ministeriö vastaanottaa lisäselvityksen. Hakemus katsotaan hylätyksi, jollei sitä ratkaista määräajassa.

3 luku

Rahastoyhtiön hallinto

13 §

Rahastoyhtiön hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä. Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä myöntää yhtiölle luvan poiketa tässä säädetyistä vaatimuksista.


14 §

Sijoitusrahastoon kuuluvien osakkeiden tuottaman äänioikeuden käyttämisestä yhtiökokouksessa on päätettävä rahastoyhtiön hallituksessa kussakin tapauksessa erikseen. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, elleivät 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut rahasto-osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet yhdy siihen. Tällöin on päätöksessä samalla annettava ohjeet äänestämistä varten.

15 §

Rahastoyhtiö, sen osakkeenomistaja tai yhteisö, joka on rahastoyhtiön tai sen osakkeenomistajan määräysvallassa, ei saa omistaa rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksia.

Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön

1) hallituksen jäsen,

2) toimitusjohtaja,

3) tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön sellainen toimihenkilö, jolla on päävastuu rahastoyhtiön tilintarkastuksesta sekä

4) muu rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa rahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen,

saa hankkia kyseisen rahastoyhtiön hallinnoiman ja kyseisen säilytysyhteisön säilytyksessä olevan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia omaan lukuunsa vain pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Sijoitus on pitkäaikainen, kun rahasto-osuuden hankinnan ja vastikkeellisen luovutuksen ja vastaavasti vastikkeellisen luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähintään kuusi kuukautta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua kaupankäyntirajoitusta sovelletaan myös sellaiseen yhteisöön, jossa 2 momentissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä tai toisen 2 momentissa tarkoitetun henkilön tai tämän perheenjäsenten kanssa on määräysvalta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa ilman pankkitarkastusviraston lupaa vastikkeellisesti hankkia rahastoyhtiön hallinnoimalta sijoitusrahastolta arvopapereita eikä vastikkeellisesti luovuttaa tällaiselle sijoitusrahastolle arvopapereita, ellei hankintaa tai luovutusta toteuteta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun henkilön on tehtävään tullessaan ilmoitettava rahastoyhtiölle omistuksessaan olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa, tällaisten arvopaperien hankkimista tai luovutusta koskevat sopimukset ja sitoumukset sekä tällaisten arvopaperien omistuksessa tapahtuvat, vähintään pankkitarkastusviraston vahvistaman määrän suuruiset muutokset.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava rahastoyhtiölle holhouksessaan oleva henkilö sekä 3 momentissa tarkoitettu yhteisö ja muu sellainen yhteisö ja säätiö, jossa hänellä on huomattava vaikutusvalta. Henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huomattava vaikutusvalta, jos hän on siinä 2 momentissa mainitussa tai siihen rinnastuvassa asemassa tai jos hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Edellä 5 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun henkilö otti vastaan 2 momentissa mainitun tehtävän taikka kun 6 momentin tarkoittamissa olosuhteissa tapahtui muutos.

Mitä arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 §:ssä on säädetty sisäpiirin omistamia osakkeita koskevasta rekisteristä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiön pitämään, edellä 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten omistamia arvopapereita koskevaan rekisteriin.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta kaupankäyntirajoituksesta.

Rahasto-osuuden omistajien valitsema rahastoyhtiön hallituksen jäsen ei saa omistaa rahastoyhtiön osakkeita tai olla rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön palveluksessa. Hän ei myöskään saa olla muun rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hallituksen tai johtokunnan jäsen.

4 luku

Sijoitusrahasto

16 §

Sijoitusrahaston nimessä on oltava sana sijoitusrahasto. Sijoitusrahaston on nimeltään selvästi erottava ennen sitä sääntönsä vahvistuttaneista sijoitusrahastoista. Ainoastaan tämän lain mukaisesta sijoitusrahastosta saadaan käyttää nimitystä sijoitusrahasto.

17 §

Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava:

1) sijoitusrahaston nimi sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toiminimi;

2) tarkemmat perusteet, joiden mukaan sijoitusrahastotoimintaa harjoitetaan;


4) perusteet korvauksesta, jonka rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö saavat toiminnastaan;

5) voitonjaon perusteet sekä miten ja missä voitonjako tapahtuu;


9) milloin ja missä sijoitusrahaston puolivuotiskatsaus ja rahastoesite, sijoitusrahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomus sekä tiedot rahasto-osuuksien myynti- ja lunastushinnoista ovat yleisön saatavissa; sekä


18 §

Sijoitusrahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun pankkitarkastusvirasto on vahvistanut muutoksen, jollei pankkitarkastusvirasto toisin määrää.

19 §

Rahastoyhtiö ei saa aloittaa hallinnoimansa sijoitusrahaston osuuksien markkinoimista yleisölle eikä sijoitusrahastoon saa ottaa varoja ennen kuin rahaston säännöt on vahvistettu.

23 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, sijoitusrahasto voi säännöissään määrätä, ettei rahaston varoista jaeta lainkaan voittoa osuudenomistajille.

30 §

Osuustodistuksessa on mainittava:

1) rahasto-osuuden omistajan ja sijoitusrahaston nimi, rahastoyhtiön toiminimi sekä säilytysyhteisön toiminimi;

2) osuustodistuksen järjestysnumero;

3) osuustodistukseen liittyvien rahasto-osuuksien lukumäärä; sekä

4) miten rahasto-osuus lunastetaan.


31 §

Jokaisella on oikeus tutustua rekisteriin ja saada siitä kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä.

33 §

Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita, tulee myymisen tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin aina kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta rahastoyhtiöltä. Lunastamisen tulee tapahtua heti, kun varat arvopaperien myymisestä on saatu. Jollei sijoitusrahaston säännöissä toisin määrätä, lunastus tapahtuu 1 momentin mukaisesti rahasto-osuuden lunastuspäivän arvoon. Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopaperien myymiselle asetetun määräajan.

5 luku

Rahastoyhtiön sijoitustoiminta

35 §

Rahastoyhtiö ei saa harjoittaa muuta toimintaa kuin sijoitusrahastotoimintaa, ellei valtiovarainministeriö myönnä lupaa siihen olennaisesti liittyvän toiminnan harjoittamiseen.

36 §

Rahastoyhtiön on hajautettava sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit sijoittaessaan sijoitusrahaston varoja.

Sijoitusrahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä. Ne voidaan sijoittaa seuraaviin kohteisiin:

1) arvopapereihin, jotka ovat arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa;

2) arvopapereihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa sijaitsevassa tai toimivassa, edellä 1 kohdassa tarkoitettuun julkiseen kaupankäyntiin rinnastuvassa ja sijoitusrahaston säännöissä mainitussa vaihdantajärjestelmässä;

3) arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa, sijoitusrahaston säännöissä mainitussa vaihdantajärjestelmässä;

4) muihin kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin arvopapereihin sekä 3 kohdassa tarkoitettuihin arvopapereihin, joita ei yhden vuoden kuluessa liikkeeseenlaskusta ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, yhteensä enintään määrä, joka vastaa yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston arvosta; tai

5) saataviin, joita ei ole pidettävä arvopapereina, kuitenkin yhteensä enintään määrä, joka vastaa yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston arvosta.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää määräajaksi poikkeuksen 2 momentissa säädetystä velvollisuudesta.

Edellä 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut sijoitukset eivät yhteensä saa ylittää yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston arvosta.

Rahastoyhtiö voi pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin edistääkseen tehokasta omaisuudenhoitoa sijoittaa sijoitusrahaston varoja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/88) tarkoitettuihin vakioituihin johdannaissopimuksiin. Pankkitarkastusviraston luvalla rahastoyhtiö voi sijoittaa sijoitusrahaston varoja 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita koskeviin sekä valuutta- ja korkoriskin suojaamista tarkoittaviin johdannaissopimuksiin.

Sijoitusrahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Oikeudesta sijoittaa sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin säädetään 37 §:ssä.

37 §

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin sijoitusrahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät yhtä kahdeskymmenesosaa sijoitusrahaston varoista vastaavan määrän, saa yhteensä olla enintään kaksi viidesosaa sijoitusrahaston varoista.

Rahastoyhtiö ei saa omistaa toisen rahastoyhtiön osakkeita eikä sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja toisen rahastoyhtiön osakkeisiin. Rahastoyhtiö voi sijoittaa enintään yhden kahdeskymmenesosan hallinnoimansa sijoitusrahaston varoista toisen rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, rahastoyhtiö saa sijoittaa 35 prosenttia sijoitusrahaston varoista arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, sen osavaltio tai muu alueellinen julkisyhteisö taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään kaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään yhden neljäsosan sijoitusrahaston varoista joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskija on velkakirjanhaltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Tällaisia sijoituksia saa yhteensä olla enintään neljä viidesosaa sijoitusrahaston varoista.

Sijoitusrahaston varoja ei saa sijoittaa saman rahastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon, ellei viimeksi mainittu sijoitusrahasto ole erikoistunut tietylle maantieteelliselle alueelle tai tietylle toimialalle tehtäviin sijoituksiin ja ellei mahdollisuudesta tällaisiin sijoituksiin ole mainittu sijoitusrahaston säännöissä. Rahastoyhtiö ei saa veloittaa korvausta tai palkkiota tällaisista sijoituksista.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää määräajaksi poikkeuksen 1-5 momentissa säädetystä velvollisuudesta ja 6 momentissa säädetystä kiellosta.

39 §

Rahastoyhtiö ei saa ottaa luottoa sijoitusrahastotoimintaa varten eikä myöntää luottoa sijoitusrahaston varoista. Rahastoyhtiö ei saa antaa sijoitusrahastoon kuuluvaa omaisuutta pantiksi muutoin kuin vakuudeksi vakioidusta johdannaissopimuksesta johtuvasta vastuusta eikä muullakaan tavalla käyttää tällaista omaisuutta luoton vakuutena.

Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä myöntää määräajaksi poikkeuksen 1 momentin kiellosta. Pankkitarkastusvirastolla on oikeus antaa määräyksiä luotonotosta tai omaisuuden käyttämisestä luoton vakuutena.

6 luku

Säilytysyhteisö

40 §

Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja muut varat on säilytettävä yhdessä säilytysyhteisössä. Säilytysyhteisönä voi toimia luottolaitos, arvopaperinvälitysliike ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori. Säilytysyhteisö voi käyttää ulkomaisia arvopapereita koskevien tehtävien hoitamisessa apunaan ulkomaisia luottolaitoksia. Rahastoyhtiö ei voi olla säilytysyhteisö muutoin kuin jäljempänä 8 luvussa säädetyissä tapauksissa.

Säilytysyhteisön tehtävänä on:

1) huolehtia siitä, että rahastoyhtiön sijoitusrahaston puolesta suorittamissa osuuksien myynneissä, liikkeeseenlaskuissa ja lunastuksissa noudatetaan lakia ja rahaston sääntöjä;

2) huolehtia siitä, että osuuksien arvo lasketaan lain ja rahaston sääntöjen mukaisesti;

3) noudattaa rahastoyhtiön antamia määräyksiä, jolleivät ne ole lain tai rahaston sääntöjen vastaisia;

4) huolehtia siitä, että sijoitusrahaston varoja koskeviin toimiin liittyvät maksut suoritetaan määräajassa;

5) huolehtia siitä, että sijoitusrahaston tuotot käytetään lain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Säilytysyhteisön on hoidettava tehtävänsä itsenäisesti rahasto-osuudenomistajien eduksi.

Säilytysyhteisöllä on oltava kotipaikka Suomessa tai, mikäli sen kotipaikka on toisessa valtiossa, kiinteä toimipaikka Suomessa.

Jos säilytysyhteisö päättää olla noudattamatta rahastoyhtiön määräystä ja jollei yhtiö sitä peruuta, yhtiön on pyydettävä asiasta pankkitarkastusviraston lausunto.

41 §

Varojen säilyttämisestä ja hoitamisesta on rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön sovittava kirjallisesti. Sopimuksen tulee sisältää säilytysyhteisön vaihtamista koskevat määräykset. Sopimukselle ja sen muutoksille on haettava pankkitarkastusviraston hyväksyminen. Säilytysyhteisöä ei saa vaihtaa ilman pankkitarkastusviraston lupaa.

Mitä 39 §:ssä säädetään rahastoyhtiöstä, koskee myös säilytysyhteisöä.

Mitä tässä laissa säädetään säilytysyhteisön hallituksen jäsenestä ja toimitusjohtajasta, vastaavasti sovelletaan hallituksen varajäseneen ja toimitusjohtajan varamieheen.

42 §

Säilytysyhteisö vastaa rahastoyhtiölle ja sijoitusrahaston osuudenomistajille tappiosta, joka näille aiheutuu siitä, että säilytysyhteisö on tahallaan tai huolimattomuudesta jättänyt velvoitteensa täyttämättä. Sopimus tämän vastuun siirtämisestä kolmannelle on mitätön.

7 luku

Tilintarkastus ja tilinpäätös

46 §

Rahastoyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan sekä säilytysyhteisön johtokunnan tai hallituksen ja toimitusjohtajan on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää.

47 §

Tilintarkastajan on noudatettava rahastoyhtiön yhtiökokouksen ja rahasto-osuuden omistajien kokouksen antamia erityisiä ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten niiden nojalla antamien määräysten, rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen tai sijoitusrahaston sääntöjen taikka hyvän tilintarkastustavan kanssa.


Tilintarkastajan on jatkuvasti, vähintään kerran kuukaudessa, tarkastettava rahasto-osuuden arvon laskennan oikeellisuus ja se, että rahastoa hoidetaan sen sääntöjen mukaisesti.

48 §

Jos tarkastuksessa havaitaan, että rahastoyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus, taikka muutoin rikkonut tätä lakia tai rahastoyhtiön yhtiöjärjestystä taikka sijoitusrahaston sääntöjä, on tilintarkastuskertomuksessa tehtävä siitä muistutus. Kertomuksessa on oltava myös vastuuvapautta koskeva lausunto. Tilintarkastajilla on muutoinkin oikeus antaa kertomuksessaan tietoja, joiden saattamista rahastoyhtiön yhtiökokouksen ja rahasto-osuuden omistajien kokouksen tietoon he pitävät tarpeellisina.


49 §

Rahastoyhtiön on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä pankkitarkastusvirastolle rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomukset sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa koskevat asiakirjat, jotka tilintarkastajat ovat antaneet hallitukselle, ja jäljennökset yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuuden omistajien kokousten pöytäkirjoista sekä rahaston puolivuotiskatsaukset.

50 §

Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi on kalenterivuosi, jollei pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä myönnä poikkeusta.

8 luku

Sijoitusrahastotoiminnan luovuttaminen ja lopettaminen

52 §

Jos rahastoyhtiön toimilupa peruutetaan tai yhtiö asetetaan selvitystilaan taikka yhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka yhtiö muutoin lopettaa toimintansa, tulee säilytysyhteisön välittömästi ryhtyä hoitamaan sijoitusrahaston hallintoa.

53 §

Säilytysyhteisön hoitaessa sijoitusrahaston hallintoa on sen oikeuksista ja velvollisuuksista sijoitusrahastotoiminnan harjoittamisessa, jollei tässä luvussa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä rahastoyhtiöstä on säädetty.

Siitä riippumatta, mitä 14 §:ssä on säädetty, säilytysyhteisö ei saa käyttää äänioikeutta niiden osakkeiden osalta, jotka kuuluvat sijoitusrahastoon.

54 §

Hoitaessaan sijoitusrahaston hallintoa säilytysyhteisö ei saa ottaa vastaan sijoituksia sijoitusrahastoon eikä lunastaa rahasto-osuuksia.

55 §

Kun säilytysyhteisö on ryhtynyt hoitamaan rahaston hallintoa, tulee säilytysyhteisön viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin rahaston hallinnon luovuttamiseksi toiselle rahastoyhtiölle tai rahaston purkamiseksi. Luovutuksen, johon tarvitaan pankkitarkastusviraston lupa, on tapahduttava niin pian kuin rahasto-osuuden omistajien edut huomioon ottaen se on mahdollista. Jollei luovutusta voida tehdä, säilytysyhteisön on ryhdyttävä toimenpiteisiin rahaston purkamiseksi.

Jos säilytysyhteisö päättää purkaa rahaston, tulee sen viipymättä myydä rahastoon kuuluvat arvopaperit. Kun arvopaperit on myyty ja rahaston velat on maksettu tai varat niihin on erotettu, tulee säilytysyhteisön jakaa jäljellä olevat varat rahasto-osuuden omistajille.

Jos säilytysyhteisö on sopinut sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisesta toiselle rahastoyhtiölle ja saanut siihen pankkitarkastusviraston luvan tai on päättänyt purkaa rahaston, on säilytysyhteisön välittömästi toimitettava tästä kuulutus Viralliseen lehteen ja ilmoitettava erikseen rahasto-osuuden omistajille. Jos rahasto puretaan, tulee kuulutuksessa ilmoittaa, milloin ja millä tavoin 2 momentissa tarkoitetut varat ovat nostettavissa.

56 §

Jollei rahasto-osuuden omistaja ole vuoden kuluessa siitä, kun 55 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat olivat nostettavissa, ilmoittautunut nostamaan varoja, jotka hän on jaossa saanut, on säilytysyhteisön viipymättä talletettava ne rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapauttamiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/31) mukaisesti ulosotonhaltijan huostaan.


9 luku

Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus

57 §

Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta esite (rahastoesite). Esite on pidettävä ajan tasalla ja siihen on liitettävä rahaston säännöt.

Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ja niiden arvoa.

Rahastoesitteen sisällöstä määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön päätöksellä.

57 a §

Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta puolivuotiskatsaus vähintään jokaisen tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä.

Puolivuotiskatsauksen sisällöstä määrätään valtiovarainministeriön päätöksellä.

57 b §

Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta vuosikertomus jokaiselta tilikaudelta. Vuosikertomus on julkistettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikertomuksessa on oltava tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston toiminnan kehitystä ja sen tulosta.

Vuosikertomuksen sisällöstä määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön päätöksellä.

10 luku

Erinäiset säännökset


67 a §

Ulkomaista yhteissijoitusyritystä, joka markkinoi osuuksiaan 4 §:n 3 momentin vastaisesti, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tätä menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kiellon määräämistä koskee muutoin soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

11 luku

Rangaistussäännökset


69 §

Joka


2) laiminlyö rahastoyhtiölle tai säilytysyhteisölle 22 §:n 2 momentissa, 31, 33, 34, 36, 54 tai 57 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia;

3) hankkii tai luovuttaa arvopapereita 15 §:n 2 momentin vastaisesti;

4) sisällyttää totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon 57 §:ssä tarkoitettuun rahastoesitteeseen, 57 a §:ssä tarkoitettuun puolivuotiskatsaukseen tai 57 b §:ssä tarkoitettuun vuosikertomukseen; tai

5) muuten kuin 1-3 kohdassa taikka 68 §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sijoitusrahastorikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 309/92
TaVM 15/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (85/611/ETY ja 88/220/ETY).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.