739/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 19 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään kemikaalilain 19 §:ssä ja kemikaaliasetuksen (675/93) 5 ja 16 §:ssä tarkoitettujen vaarallisten kemikaalien luokitusperusteista, varoitusmerkinnöistä ja merkintöjen tekemisestä.

Varoitusmerkinnöillä tarkoitetaan varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä vaaraa osoittavia standardilausekkeita (R-lausekkeita) ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavia standardilausekkeita (S-lausekkeita).

Tätä päätöstä sovellettaessa seoksella tarkoitetaan sellaista vaarallista valmistetta, joka sisältää vähintään yhtä vaaralliseksi luokiteltua ainetta.

2 §
Testimenetelmät

Määritettäessä kemikaalin ominaisuuksia luokitusta varten kemikaali tulee testata vahvistettujen testimenetelmien 1) mukaisesti.

3 §
Palo- ja räjähdysvaarallisen kemikaalin luokitus ja varoitusmerkinnät

Kemikaalin palo- ja räjähdysvaaralliset ominaisuudet arvioidaan niitä koskevien testien tulosten perusteella. Kemikaali luokitellaan ja varoitusmerkinnät valitaan todettujen ominaisuuksien mukaisesti siten kuin liitteessä 1 määrätään.

Jos kemikaali on seos, sen palo- ja räjähdysvaarallisuutta ei tarvitse testata,

1) jos seos ei sisällä palo- tai räjähdysvaarallisia aineita, taikka

2) jos seoksen palo- ja räjähdysvaarallisuus voidaan luotettavasti arvioida seoksen ominaisuuksien perusteella.

Kaasuseoksen syttyvät ja hapettavat ominaisuudet voidaan arvioida liitteen 2 kohdassa 7 esitettyjen laskentakaavojen avulla, jos kemikaali on kaasumaisten aineiden seos ja sitä valmistetaan pieniä määriä.

Aerosolien palovaarallisuus merkitään siten kuin siitä on erikseen säädetty.

4 §
Terveydelle vaarallisen kemikaalin luokitus ja varoitusmerkinnät

Kemikaalin terveydelle vaaralliset ominaisuudet ja niiden voimakkuus arvioidaan

1) ihmisellä todettuja kemikaalien vaikutuksia koskevien tietojen perusteella, taikka

2) kemikaalin ominaisuuksien selvittämiseksi tehtyjen testien tulosten tai muiden vastaavien tutkimusten tulosten perusteella.

Ensisijaisena pidetään tietoa kemikaalin vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Seoksen sisältämien aineiden toisiansa vahvistavat tai heikentävät vaikutukset otetaan huomioon seosta luokiteltaessa ja valittaessa sen varoitusmerkintöjä.

Kemikaali luokitellaan ja varoitusmerkinnät valitaan testitulosten ja muiden tietojen perusteella siten kuin liitteessä 1 määrätään. Jos tietoja seoksen vaikutuksista terveyteen tai testituloksia seoksen terveydelle vaarallisista ominaisuuksista ei ole käytettävissä, terveydelle vaarallisia aineita sisältävät seokset luokitellaan 8 §:n mukaisesti.

Jos seos sisältää syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita, käytetään seoksen luokittelemiseksi ja varoitusmerkintöjen valitsemiseksi aina 8 §:ssä tarkoitettua pitoisuusrajoihin perustuvaa menettelyä.

5 §
Ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokitus ja varoitusmerkinnät

Kemikaalin ympäristölle vaaralliset ominaisuudet ja niiden voimakkuus arvioidaan

1) vesi- tai maaympäristössä tai ilmakehässä todettujen kemikaalien vaikutuksia koskevien tietojen perusteella, taikka

2) kemikaalin ominaisuuksien selvittämiseksi tehtyjen testien tulosten tai muiden vastaavien tutkimusten tulosten perusteella.

Aine luokitellaan ja varoitusmerkinnät valitaan testitulosten ja muiden tietojen perusteella siten kuin liitteessä 1 määrätään.

Ympäristölle vaarallista ainetta sisältävän seoksen luokituksesta ja varoitusmerkinnöistä määrätään myöhemmin.

6 §
Vaarallisten ominaisuuksien huomioonottaminen

Seoksen sisältämien aineiden kaikki vaaralliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon luokitettaessa seosta ja valittaessa sen varoitusmerkintöjä.

Seoksen luokitus ja varoitusmerkinnät valitaan vakavimpien vaarallisten ominaisuuksien mukaan siten kuin 10 ja 11 §:ssä määrätään.

7 §
Seoksen luokituksen ja varoitusmerkintöjen uudelleenarviointi

Testitulosten perusteella luokitellun seoksen ominaisuudet, luokitus ja varoitusmerkinnät on arvioitava uudelleen,

1) jos seoksen koostumusta muutetaan muuttamalla sen sisältämien aineiden lukumäärää, taikka

2) jos seoksen sisältämien vaarallisten aineiden painosuhteet muuttuvat enemmän kuin seuraavassa taulukossa on esitetty:


Aineen alkuperäinen   Aineen alkuperäisen
pitoisuusalue paino-   pitoisuuden sallittu vaihtelu
prosenttina seoksessa  painoprosenttina seoksessa
    ≤  2,5 %     ± 15  %
 > 2,5 ≤ 10  %     ± 10  %
 > 10  ≤ 25  %     ± 6  %
 > 25  ≤ 50  %     ± 5  %
 > 50  ≤ 100  %     ± 2,5 %
 
8 §
Pitoisuusrajoihin perustuva terveydelle vaarallisen seoksen luokitus

Terveydelle vaarallisia aineita sisältävä seos luokitellaan tämän päätöksen liitteessä 2 esitettyjen pitoisuusrajojen perusteella, jos seoksen sisältämiä aineita ei ole mainittu tai aineille ei ole määrätty pitoisuusrajoja vaarallisten aineiden luettelosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (aineluettelossa).

Jos seoksen sisältämille aineille on aineluettelossa määrätty pitoisuusrajat, seosta luokiteltaessa käytetään näitä pitoisuusrajoja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

9 §
Terveydelle vaarallisten aineiden vähimmäispitoisuudet seoksessa

Terveydelle vaarallista ainetta sisältävää seosta luokiteltaessa ja varoitusmerkintöjä valittaessa ei oteta huomioon

1) erittäin myrkyllisiä (T+) tai myrkyllisiä (T) aineita, joiden pitoisuus on pienempi kuin 0,1 painoprosenttia,

2) haitallisia (Xn), syövyttäviä (C) tai ärsyttäviä (Xi) aineita, joiden pitoisuus on pienempi kuin 1 painoprosenttia,

ellei aineluettelossa ole aineelle määrätty alempaa pitoisuusrajaa.

10 §
Päällysmerkintöjen sisältö

Vaarallisen kemikaalin päällykseen tehtävistä merkinnöistä määrätään kemikaaliasetuksen 16 §:ssä.

Päällysmerkinnöissä pitää mainita nimeltä ne seoksen sisältämät aineet, joista johtuen kemikaali merkitään varoitusmerkillä

1) erittäin myrkyllinen (T+),

2) myrkyllinen (T),

3) haitallinen (Xn),

4) syövyttävä (C), tai

joista johtuen kemikaali merkitään jollakin R-lausekkeista R 39, R 40, R 42, R 43, R 42/43, R 45, R 46, R 47 tai R 48.

Aineen nimi päällyksessä ilmoitetaan aineluettelossa mainitulla nimellä tai, jos ainetta ei ole mainittu aineluettelossa, yleisesti tunnetulla aineen yksilöivällä kemiallisella nimellä.

Haitallisen aineen, joka merkitään lausekkeilla R 20, R 21, R 22, nimi voidaan jättää ilmoittamatta päällyksessä siten kuin siitä määrätään työministeriön päätöksessä tietojen toimittamisesta kemikaalista. Tällöin päällyksessä pitää ilmoittaa haitallisen aineen nimi siten, että nimestä käyvät ilmi aineen funktionaaliset ryhmät tai nimi pitää ilmoittaa muulla vaihtoehtoisella tavalla.

Hajusteteollisuudelle tarkoitetun väkevän hajusteen päällykseen voidaan merkitä vain sen herkistävän aineen nimi, jonka on arvioitu olevan hajustetta sisältävän seoksen pääasiallinen herkistäjä.

Luonnontuotteen päällykseen kemiallinen nimi voidaan merkitä muodossa, josta selviää luonnontuotteen alkuperä.

Päällykseen merkitään pääsääntöisesti enintään neljän seokseen sisältyvän terveydelle vaarallisen aineen nimi ellei seoksen vaarallisuuden kuvaamiseksi ole tarpeen käyttää useamman aineen nimeä.

Päällykseen merkitään yleensä enintään neljä R-lauseketta. Yhdistettyjä lausekkeita pidetään yhtenä lausekkeena. Useampaa kuin neljää R-lauseketta tulee kuitenkin käyttää päällyksessä silloin, kun kemikaalin erilaiset vaaralliset ominaisuudet eivät muuten ilmene.

R-lausekkeita R12 'Erittäin helposti syttyvä. Ytterst brandfarligt.' tai R11 'Helposti syttyvä. Mycket brandfarligt.' ei tarvitse merkitä päällykseen, jos ne toistavat varoitusmerkin nimen.

Päällyksessä käytetään yleensä enintään neljää S-lauseketta. Yhdistettyjä lausekkeita pidetään yhtenä lausekkeena.

Päällykseen on liitettävä erillinen turvallisuusohje, jos pakkauksen muodon, koon tai muun erityisen syyn vuoksi S-lausekkeiden merkitsemisen päällykseen tai muuhun pakkaukseen on mahdotonta.

Varoitusmerkit ja niiden nimet määrätään vaarallisten aineiden luettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteessä 2.

11 §
Kemikaalit, joilla on useita vaarallisia ominaisuuksia

Jos kemikaalilla on useita ominaisuuksia, joista johtuen päällykseen tulisi merkitä useita varoitusmerkkejä, merkitään vain vakavinta vaaraa osoittavat varoitusmerkit ja niiden nimet siten, että ne osoittavat vaaraa terveydelle, vaaraa ympäristölle tai palo- ja räjähdysvaaraa. Muut vaaralliset ominaisuudet ilmaistaan käyttäen R-lausekkeita.

Jos terveydelle vaarallinen kemikaali merkitään varoitusmerkillä

1) T+, voidaan varoitusmerkit T, Xn, C ja Xi jättää pois,

2) T, voidaan varoitusmerkit Xn, C ja Xi jättää pois,

3) Xn, voidaan varoitusmerkki Xi jättää pois,

4) C, voidaan varoitusmerkki Xi ja Xn jättää pois.

Jos kemikaali luokitellaan sekä haitalliseksi että ärsyttäväksi, riittää, että päällykseen merkitään varoitusmerkki Xn ja sen nimi ja ärsyttävyyttä osoittavat R-lausekkeet.

Jos palo- ja räjähdysvaarallinen kemikaali merkitään varoitusmerkillä

1) E, voidaan varoitusmerkit O, F+ ja F jättää pois,

2) O, voidaan varoitusmerkit F+ ja F jättää pois,

3) F+, voidaan varoitusmerkki F jättää pois.

12 §
Pienten pakkausten merkitseminen

Jos vaarallisen kemikaalin päällyksen tilavuus on alle 125 ml, ei päällykseen tarvitse merkitä R- ja S-lausekkeita. Muut merkinnät on tehtävä päällykseen pakkauskoosta riippumatta.

R- ja S-lausekkeet on kuitenkin merkittävä 1 momentissa tarkoitettuun päällykseen tai sen liitteeksi, jos kemikaalia on pidettävä:

1) erittäin myrkyllisenä (T+), myrkyllisenä (T), syövyttävänä (C), räjähtävänä (E), erittäin helposti syttyvänä (F+);

2) haitallisena (Xn), kun kemikaali on tarkoitettu vähittäismyyntiin; tai

3) ärsyttävänä (Xi) sen herkistävien ominaisuuksien vuoksi.

13 §
Erityisiä merkintämääräyksiä

Liitteessä 3 määrätään kemikaalien päällyksissä käytettävät erityiset varoitusmerkinnät.

14 §
Päällykseen merkitseminen

Kemikaaliasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut merkinnät tehdään päällykseen kiinnitettävään tai painettavaan etikettiin.

Etiketti kiinnitetään lujasti vähintään päällyksen yhdelle sivulle niin, että etiketin merkinnät voidaan lukea vaakasuoraan, kun päällys on normaaliasennossa.

Etiketin mittojen tulee olla seuraavat:


Päällyksen tilavuus            Mitat (mm)
Enintään 3 l               vähintään 52 x 74
Suurempi kuin 3 l, mutta enintään 50 l  vähintään 74 x 105
Suurempi kuin 50 l, mutta enintään 500 l vähintään 105 x 148
Suurempi kuin 500 l            vähintään 148 x 210

Jokaisen varoitusmerkin on peitettävä vähintään kymmenesosa etiketin pinta-alasta, mutta varoitusmerkki ei saa olla pienempi kuin 1 cm2. Etiketti pitää kiinnittää koko pinnaltaan kemikaalin päällykseen.

Kemikaaliasetuksen 16 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi etikettiin voidaan tarvittaessa merkitä muita vaarallisuuteen tai turvallisuuteen liittyviä lisätietoja.

Etiketin ja sen ulkoasun tulee olla sellainen, että varoitusmerkki ja sen tausta erottuvat selvästi. Varoitusmerkki painetaan mustalla oranssinkeltaiselle pohjalle. Etiketin tekstin tulee erottua selvästi taustasta ja olla kooltaan ja asettelultaan sellaista, että se on helposti luettavissa. Teksti kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi. Teksti voidaan esittää lisäksi muilla kielillä, jos etiketin koko- ja muotovaatimukset täytetään.

Merkinnät ovat tämän päätöksen mukaiset, jos

1) ulompi pakkaus, joka sisältää yhden tai useampia yksittäisiä kemikaalipakkauksia, on merkitty vaarallisia aineita koskevien kuljetusmääräysten mukaisesti ja sisemmät pakkaukset tämän päätöksen mukaisesti,

2) kemikaalin päällys on merkitty vaarallisia aineita koskevien kuljetusmääräysten mukaisesti ja siihen on merkitty kemikaaliasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut tiedot lukuunottamatta tässä päätöksessä tarkoitettuja varoitusmerkkejä ja niiden nimiä ja ottaen huomioon tämän päätöksen 10 § vaatimukset,

3) kuljetettavien kaasusäiliöiden merkinnät täyttävät tämän päätöksen liitteen 2 kohdassa 7 esitetyt vaatimukset.

15 §
Luokitukseen ja merkintöjen valintaan käytettyjen tietojen säilyttäminen

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai sen, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on säilytettävä valvontaa varten tiedot, joita on käytetty valmisteen luokituksessa ja merkintöjen valinnassa.

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 29 päivänä elokuuta 1985 antama päätös maalituotteiden merkitsemisestä ja myrkkyluokituksesta (738/85).

1 ETA-sopimuksen liite 2:
- komission direktiivi84/449/ETY,
- komission direktiivi88/302/ETY,
- komission direktiivi92/69/ETY.
ETA-sopimuksen liite 2: neuvoston direktiivi (88/379/ETY), neuvoston direktiivi (92/32/ETY), komission direktiivi(89/173/ETY), komission direktiivi(90/492/ETY) ja komission direktiivi(91/325/ETY).

Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Liite puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.