1561/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki polttoaineverosta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta ja verotaulukon väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 13 §:n 1 momentti ja väliaikaisesti liitteenä oleva verotaulukko,

näistä liitteenä oleva verotaulukko sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (625/92); sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1986, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla laeilla (548/86, 656/89 ja 1534/91), uusi 6 ja 7 kohta ja lain liitteeksi uusi toinen verotaulukko, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) reformuloidulla moottoribensiinillä tuotetta, joka alla mainittujen ominaisuuksien osalta vastaa asianomaista raja-arvoa:


Ominaisuus             Raja-arvo
Happipitoisuus           2 < 02 < 2,7 %
Bentseenipitoisuus         Enintään 3
                  tilavuus-%
Höyrynpaine:
- tuote, joka on luovutettu
 verolliseen kulutukseen
 1.6.Ä31.8. välisenä aikana,
 sanotut päivät mukaan
 luettuina             Enintään 70 kPa
- tuote, joka on luovutettu
 verolliseen kulutukseen
 1.9.Ä31.5. välisenä aikana,
 sanotut päivät mukaan
 luettuina             Enintään 90 kPa

7) rikittömällä dieselöljyllä tuotetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,005 paino-%, aromaattipitoisuus enintään 20 tilavuus-% ja setaani-indeksi vähintään 47, luonnollinen setaaniluku.

13 §

Maahan tuodusta polttoaineesta kannettavan polttoaineveron suorittamisesta samoin kuin maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta polttoaineiden verotuksesta muutoinkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullista säädetään tai määrätään.


VEROTAULUKKO N:O 1

Tullita-  Tuote       Tuote- Perus-     Lisä-
riffin            ryhmä  vero      vero
nimike

27.01 ja
27.02   Kivihiili; kivihiili-
      briketit ja niiden
      kaltaiset kivihiilestä
      valmistetut kiinteät
      polttoaineet,
      ruskohiili      1.   -   33,38 mk/ton
27.03:sta Jyrsinpolttoturve   2.   -   4,17 mk/MWh
27.10:sta Lyijytön moottoribensiini
      - peruslaatu     3.  235 p/l   5 p/l
      - reformuloitu    4.  235 p/l   Ä
27.10:sta Lyijyllinen moottoribensiini
      - peruslaatu     5.  235 p/l  50 p/l
      - reformuloitu    6.  235 p/l  45 p/l
27.10:sta Moottoribensiinin sekoitus
      - peruslaatu     7.  235 p/l 27,5 p/l
      - reformuloitu    8.  235 p/l 22,5 p/l
27.10:sta Dieselöljy      9.  87 p/l  27 p/l
27.10:sta Kevyt polttoöljy   10.   4,2 p/l  4,17 p/l
27.10:sta Raskas polttoöljy  11.   2,5 p/kg 4,17 p/kg
27.11:sta Maakaasu,
      kaasumainen     12.    -    2,09 p/nm3

VEROTAULUKKO N:O 2

Tullita-  Tuote       Tuote- Perus-     Lisä-
riffin            ryhmä  vero      vero
nimike

27.01 ja
27.02   Kivihiili; kivihiili-
      briketit ja niiden
      kaltaiset kivihiilestä
      valmistetut kiinteät
      polttoaineet,
      ruskohiili      1.   -   33,38 mk/ton
27.03:sta Jyrsinpolttoturve   2.   -   4,17 mk/MWh
27.10:sta Lyijytön moottoribensiini
      - peruslaatu     3.  235 p/l   5 p/l
      - reformuloitu    4.  235 p/l   Ä
27.10:sta Lyijyllinen moottoribensiini
      - peruslaatu     5.  235 p/l  50 p/l
      - reformuloitu    6.  235 p/l  45 p/l
27.10:sta Moottoribensiinin sekoitus
      - peruslaatu     7.  235 p/l 27,5 p/l
      - reformuloitu    8.  235 p/l 22,5 p/l
27.10:sta Dieselöljy
      - peruslaatu     9.  87 p/l  27 p/l
      - rikitön laatu   10.  87 p/l  12 p/l
27.10:sta Kevyt polttoöljy   11.   4,2 p/l  4,17 p/l
27.10:sta Raskas polttoöljy  12.   2,5 p/kg 4,17 p/kg
27.11:sta Maakaasu,
      kaasumainen     13.    -    2,09 p/nm3


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Verotaulukko n:o 1 on voimassa siihen saakka, kun verotaulukko n:o 2 tulee voimaan. Verotaulukko n:o 2 tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.

HE 187/92
VaVM 88/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.