1135/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus

terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (774/89) 2-4 § ja 6-11 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (839/92) ja 3, 4 ja 6-11 § 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (412/91), seuraavasti:

2 §

Poistoilmoitusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:n, mielenterveyslaissa (1116/90) sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1073/92) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa ja sairaanhoidon järjestämistä koskevat tiedot, tiedot sairaalaan ottamisesta ja poistamisestä sekä diagnooseja ja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot.

3 §

Syntyneiden lasten rekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain 4 §:ssä ja erikoissairaanhoitolain 5 §:n sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon kehittämisen ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät äidin henkilötiedot, lasta koskevat tiedot, äidin raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tiedot sekä sairaalaa koskevat tiedot.

4 §

Lääkkeiden sivuvaikutusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi potilas ja lääketurvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, tiedot lääkityksestä, lääkityksen käyttöaiheista ja lääkkeiden sivuvaikutuksista sekä tiedot ilmoituksentekijästä.

6 §

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin talletetaan jokaisesta suoritetusta toimenpiteestä raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/70) 8 ja 11 §:ssä ja raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen (359/70) 8-10 §:ssä, steriloimislain (283/70) 8 §:ssä ja steriloimisasetuksen (427/85) 7 §:ssä sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa tutkimus- ja kehittämiskeskukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot ja aikaisempia raskauksia koskevat tiedot sekä tiedot lausunnonantaja- ja suorittajalääkäristä ja hätästeriloimiseen liittyvän kertomuksen, raskauden keskeyttämisen osalta lisäksi tiedot raskauden kestoajasta, päätöksentekijästä, keskeyttämisperusteesta, keskeyttämistoimenpiteestä, suunnitellusta ehkäisystä, varhaiskomplikaatioista sekä steriloimisen osalta lisäksi tiedot päätöksentekijästä, steriloimisperusteesta, steriloimistoimenpiteestä ja todetuista komplikaatioista sekä sairaalaa ja sairaalasta poistamista koskevat tiedot.

7 §

Syöpärekisteriin, jonka osana ovat rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisterit, talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain 5 §:ssä ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi syöpätautien esiintyvyyden, ennalta ehkäisyn, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistustiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusta koskevat tiedot.

8 §

Epämuodostumarekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain 5 §:ssä ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi epämuodostumien esiintyvyyden seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät vanhempien ja lapsen henkilötiedot, tiedot äidin raskauksista ja sairaalaa koskevat tiedot sekä epämuodostumaa koskevat tiedot.

9 §

Näkövammarekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain 5 §:ssä ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi näkövammojen levinneisyyden, epidemiologian, ennalta ehkäisyn ja hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä erityispalveluiden käytön ja tarpeen selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät henkilötiedot, näkövamman diagnoosia, etiologiaa ja vaikeusastetta koskevat tiedot, näkemiseen iittyvät tiedot, monivammaisuutta koskevat tiedot, tiedot kuolinpäivästä ja kuolinsyystä sekä ilmoittanutta lääkäriä koskevat tiedot.

10 §

Implanttirekisteriin talletetaan sairaanhoitotarvikelaissa (997/84) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sairaanhoitotarvikkeiden tuoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa koskevat tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot.

11 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi sopia Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa näkövammarekisterin teknisestä ylläpitämisestä ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa syöpärekisterin teknisestä ylläpitämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.