1122/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (868/82) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 ja 3 momentti, 2 a §, 4 §:n 2 momentti sekä 6-8 ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (458/91), seuraavasti:

1 §

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevalla Suomen kansalaisella on 1 momentissa tarkoitettu oikeus, kun opiskelija on suorittanut lääkärinkoulutuksen vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti tarkemmin määräämät muut opinnot ja harjoittelun.

2 §

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee ulkomaan korkeakoulussa lääketieteellisen perustutkinnon suorittaneen Suomen kansalaisen osallistua tällaisen tutkinnon suorittaneelle henkilölle tarkoitettuun, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämään koulutukseen sekä suorittaa hyväksyttävästi siihen liittyvä kuulustelu.

Tarkemmat määräykset tässä pykälässä tarkoitetusta palvelusta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

2 a §

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä työskentelyn terveyskeskuslääkärinä taikka julkisyhteisön ylläpitämän laitoksen tai muun terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan laitoksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä korvaamaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua. Terveyskeskus- ja sairaalapalvelusta yhteensä enintään kolme kuukautta voidaan korvata palvelulla, joka on suoritettu ennen perustutkinnon suorittamista 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä. Lisäksi terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairaalapalvelun korvattavaksi joko kokonaan tai osaksi palveluna terveyskeskuksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä.

4 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi myöntää erikoislääkärille vahvistamallaan lääketieteen suppealla erikoisalalla erikoislääkärin oikeuden.

6 §

Lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulta vieraan valtion kansalaiselta, joka on suorittanut lääketieteellisen perustutkinnon ulkomaan korkeakoulussa, vaaditaan luvan saamiseksi sanotun lain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin että hän on suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti erikseen määräämät palvelun ja opinnäytteet siten, että hänen pätevyytensä voidaan katsoa vastaavan Suomessa suoritettua vastaavaa tutkintoa, sekä että hän on osoittanut omaavansa riittävän kielitaidon.

Erikoislääkärin oikeutta edellyttävään tehtävään vaaditaan vieraan valtion kansalaiselta lisäksi, että hän on suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti erikseen määräämät koulutuksen ja opinnäytteet siten, että hänen pätevyytensä voidaan katsoa vastaavan Suomessa saavutettua erikoislääkärin pätevyyttä.

7 §

Edellä 6 §:ssä säädetystä poiketen terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi määrääminsä edellytyksin myöntää lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan vieraan valtion kansalaiselle, joka suorittanut lääketieteellisen perustutkinnon tai erikoislääkärintutkinnon Suomessa ja jolla on riittävä kielitaito.

8 §

Ulkomaalaisen on ennen lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä osoitettava suullisesti ja kirjallisesti terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, että hänellä on mainitussa momentissa edellytetty riittävä kielitaito. Kielitaitoa todettaessa on pidettävä riittävänä kulloinkin kysymyksessä olevan luvan edellyttämien tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä kielitaitoa.

10 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.