926/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) 5 §:n 1, 2 ja 4 momentin, liitteen A rn 2100 Huom. 2., rn 2200 Huom., rn 2301 ryhmänimikkeen D Huom., rn 2301a (1) b) 1 momentin ja (1) c) 1 momentin ja (2), rn 2430 Huom., rn 2470 Huom., rn 2505 1 momentin, rn 2506 (3), rn 2550 Huom. 2., rn 2601 kohta 13 c), rn 2801a (2) b) ja III osan lisäyksen A.5 rn 3512 4 momentin ja rn 3570 2 momentin, liitteen B I osan rn 10500 (8) ja II osan rn 62500...62599 ja lisäyksen B.1a rn 211201, 211324 ja 211336 1 momentin ja lisäyksen B.1b rn 212201 sekä liitteen C rn 300009 (2) d) ja rn 300011 (2) b), sekä

lisännyt 5 §:ään uuden 6 ja 7 momentin ja liitteen B I osaan uuden rn 10500 (9) ja II osaan uuden rn 62121 seuraavasti:

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992 ja sillä kumotaan 9 päivänä elokuuta 1978 annettu liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (610/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Aikaisemman päätöksen määräyksiä ajoneuvon merkinnästä sovelletaan kuitenkin 30 päivään huhtikuuta 1993 saakka, jonka jälkeen on sovellettava tämän päätöksen määräyksiä. Tämän päätöksen määräyksiä ajoneuvon merkinnästä voidaan kuitenkin soveltaa jo ennen 1 päivää toukokuuta 1993 suoritettaviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin.


Säiliöitä, jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1992 ja jotka täyttävät ennen sanottua päivää voimassa olleet määräykset, saa käyttää edelleen. Säiliöihin, jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1992, sovelletaan ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleita määräyksiä. Määräaikaistarkastus sekä tiiviys- ja toimintatarkastus suoritetaan tämän päätöksen lisäysten B.1a ja B.1b mukaisesti koevaatimusten ollessa ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleiden määräysten mukaiset.


ADR/RID-määräysten tarkoittamiin suurpakkauksiin (IBC), jotka on hyväksytty ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleiden säiliömääräysten mukaisesti, sovelletaan ennen sanottua päivää voimassa olleita määräyksiä ja ne voidaan tarkastaa voimassa olevien ADR/RID-määräysten mukaisin tarkastusjärjestelyin.

Ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleiden määräysten mukainen rekisteriotteeseen tehty lisäyksen B.3 mallin mukainen merkintä säiliöajoneuvon hyväksymisestä vaarallisten aineiden kuljetukseen on voimassa säiliön seuraavaan määräaikaistarkastuksen jälkeiseen vuosikatsastukseen saakka. Ajoneuvon seuraavassa ennen edellä mainittua vuosikatsastusta suoritettavassa vuosikatsastuksessa merkitään rekisteriotteessa olevan hyväksymismerkinnän jälkeen seuraava merkintä: (LMp 610/78). Ennen seuraavaa säiliön määräaikaistarkastusta on säiliön omistajan tai haltijan toimitettava säiliön hyväksymispäätös teknilliselle tarkastuskeskukselle hyväksymisessä määrättyjen vaarallisten aineiden muuttamiseksi 1 päivänä elokuuta 1992 voimassa olleiden määräysten mukaiseksi.


Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE A

II OSA
ERI KULJETUSLUOKAT

1 a luokka. Räjähdysaineet ja niistä tehdyt esineet

2100


Huom. 2. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät yhtä tai useampaa rn 2101 mainittua ainetta, luokituksen osalta ks. myös rn 2002 (8).

2 luokka. Puristetut, nesteytetyt ja paineen alaisina liuotetut kaasut

2200


Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät yhtä tai useampaa rn 2201 mainittua ainetta, luokituksen osalta ks. myös rn 2002 (8).

3 luokka. Palavat nesteet

2301


D. Aineet, joiden leimahduspiste on vähintään 21 °C mutta enintään 100 °C ja jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä

Huom. Liuokset ja homogeeniset seokset, joiden leimahduspiste on vähintään 21 °C ja jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä, kuten tietyt värit tai lakat, lukuun ottamatta nitroselluloosaa sisältäviä aineita, eivät ole näiden määräysten alaisia aineita, jos kohdan 5 huomautuksen l. liuottimen erottumiskokeessa liuottimen erottuneen kerroksen korkeus on alle 3 prosenttia kokonaiskorkeudesta ja jos aineiden valumisaika +23 °C:ssa standardin ISO 2431-1984 mukaisella viskositeettikuppimenetelmällä aukon halkaisijan ollessa 6 mm on:

a) vähintään 60 s; tai

b) vähintään 40 s ja aineet sisältävät enintään 60 prosenttia luokan 3 aineita.


2301a

Kohtien 1...6, 21...26 ja 31...34 aineet eivät ole tämän luokan tämän liitteen tai liitteen B taikka C määräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:


(1) b) Aineluettelon kohtaan 3 b), 4 b) ja 5 b) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 3 litraa ja enintään 20 litraa koko kollissa. Muita kuin särkyviä astioita kuljetettaessa saa ulkopakkauksena käyttää myös kutistekalvoa.


(1) c) Aineluettelon kohtaan 5 c), 31 c), 32 c) ja 33 c) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 3 litraa ja enintään 45 litraa koko kollissa. Muita kuin särkyviä astioita kuljetettaessa saa ulkopakkauksena käyttää myös kutistekalvoa.


(2) Kohdan 31 c) alkoholijuomat enintään 250 litraa pakkauksessa.

4.2 luokka. Helposti itsestään syttyvät aineet

2430


Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät yhtä tai useampaa rn 2431 mainittua ainetta, luokituksen osalta ks. myös rn 2002 (8).

4.3 luokka. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

2470


Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät yhtä tai useampaa rn 2471 mainittua ainetta, luokituksen osalta ks. myös rn 2002 (8).

5.1 luokka. Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

2505

Perkloorihapon vesiliuokset, kohta 3, on pakattava lasiastiaan, jonka tilavuudesta saa täyttää enintään 93 %. Nämä astiat on pakattava nestettä läpäisemättömään, palamattomasta aineesta tehtyyn suojapakkaukseen käyttäen imukykyistä palamatonta sulloainetta niin paljon, että kollissa oleva nestemäärä voi kokonaisuudessaan imeytyä siihen. Astian sulkemislaite on suojattava kuvulla, jollei suojapakkaus ole täysin suljettu.


2506


(3) Kohdassa 4 mainittuja liuoksia sisältävät muoviastiat saa lähettää ilman suojapakkausta, jos astia on hyväksytty lisäyksen A.5 mukaisesti kuljetettavaksi ilman ulkopakkausta.


5.2 luokka. Orgaaniset peroksidit

2550


Huom. 2. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät yhtä tai useampaa rn 2551 mainittua ainetta, luokituksen osalta ks. myös rn 2002 (8).

6.1 luokka. Myrkylliset aineet

2601 kohta 13


c) etyleeniglykolimonobutyylieetteri,

etyylioksalaatti,

furfuryylialkoholi,

triallyyliboraatti.

8 luokka. Syövyttävät aineet

2801a

Aineluettelon kohtien 1...5, 7...11, 21...23, 26, 27, 31...39, 41...46, 51...55 ja 61...66 aineet eivät ole tämän luokan tämän liitteen tai liitteen B taikka C määräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:


(2) b) Aineluettelossa ryhmään c) kuuluvia aineita sisältävät sisäpakkaukset, lukuun ottamatta särkyviä astioita, saa rn 3538 tarkoitettujen ulkopakkausten sijasta panna myös riittävän lujaan kutistekalvoon.


III OSA
LISÄYKSET
LISÄYS A.5
YLEISET PAKKAUSMÄÄRÄYKSET, PAKKAUSTYYPIT, PAKKAUKSIA KOSKEVATVAATIMUKSET JA PAKKAUKSIA KOSKEVAT TESTAUSMÄÄRÄYKSET

3512


RID/ADR/OA2/Y/20/S/83 a) ii), b), c), d) ja e)SF/TTK23 f) ja g)

irrotettava pääty, tarkoitettu nesteille, joiden viskositeetti 23 °C lämpötilassa on yli 200 mm2/s.


3570


Kuitenkin liikenneministeriön 14 päivänä helmikuuta 1992 vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä antaman päätöksen (147/92) voimaan tullessa voimassa olleen lisäyksen A.10 (LMp 610/78) mukaan tyyppitestattuja muoviastioita saa käyttää niihin merkityn käyttöajan loppuun asti ja niihin sovelletaan liikenneministeriön 9 päivänä elokuuta 1978 vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä antaman päätöksen (610/78) määräyksiä. Sanottujen muoviastioiden tyyppihyväksyntäpäätökset kumoutuvat tämän päätöksen tullessa voimaan.

LIITE B
KULJETUS JA KULJETUSVÄLINEET
I OSA

Kaikkien luokkien vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat yleiset määräykset

Ajoneuvon merkintä

10 500


(8) Edellä mainittuja määräyksiä sovelletaan tyhjiin, puhdistamattomiin säiliöihin ja säiliöihin, joita ei ole tyhjennetty jäännöskaasuista.

(9) Kun vaaralliset aineet on tyhjennetty ja säiliöt on puhdistettu ja tyhjennetty jäännöskaasuista, oranssinvärisiä kilpiä ja varoituslipukkeita ei saa olla näkyvissä.

II OSA

1...8 luokkien vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat erityismääräykset

6.2 luokka. Tympäisevät ja infektiota aiheuttavat aineet

Kuljettaminen säiliössä

62 121

Muita kuin kiinteitä 6.2 luokan aineita saa kuljettaa säiliössä. Lisäysten B.1a ja B.1b määräyksiä ei sovelleta.

62 500...62 599

Ei sovelleta yleisiä eikä erityismääräyksiä.

LISÄYS B.1a
KIINTEITÄ JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
OSA II:
LUOKKAKOHTAISET ERITYISMÄÄRÄYKSET

LUOKKA 2:

PURISTETUT, NESTEYTETYT TAI PAINEEN ALAISENA LIUOTETUT KAASUT

211 201

Rn 2201 mainittua kaasuja, lukuun ottamatta alla mainittuja, saa kuljettaa kiinteässä ja irrotettavassa säiliössä:

Fluori ja piitetrafluoridi (aineluettelon kohta 1 at)), typpioksidi (aineluettelon kohta 1 ct)), vedyn seokset, jotka sisältävät korkeintaan 10 tilavuusprosenttia seleenivetyä, fosforivetyä, piivetyä tai germaniumvetyä tahi korkeintaan 15 tilavuusprosenttia arseenivetyä, typen tai jalokaasujen (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia ksenonia) seokset, jotka sisältävät korkeintaan 10 tilavuusprosenttia seleenivetyä, fosforivetyä, piivetyä tai germaniumvetyä tahi korkeintaan 15 tilavuusprosenttia arseenivetyä (aineluettelon kohta 2 bt)), vedyn seokset diboraanin kanssa (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia), typen tai jalokaasujen (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia ksenonia) seokset diboraanin (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia) kanssa (aineluettelon kohta 2 ct)), booritrikloridi, klooritrifluoridi, nitrosyylikloridi, sulfuryylifluoridi ja volframiheksafluoridi (aineluetelon kohta 3 at)), metyylisilaani (aineluettelon kohta 3 b)), arseenivety, dikloorisilaani, dimetyylisilaani, seleenivety ja trimetyylisilaani (aineluettelon kohta 3 bt)), disyaani, kloorisyaani ja eteenioksidi (aineluettelon kohta 3 ct)), metyylisilaanin seokset (aineluettelon kohta 4 bt)), eteenioksidi, joka sisältää korkeintaan 50 painoprosenttia metyyliformiaattia (aineluettelon kohta 4 ct)), piivety (aineluettelon kohta 5 b)), aineluettelon kohtien 5 bt) ja ct) aineet, liuotettu asetyleeni (aineluettelon kohta 9 c)), aineluettelon kohtien 12 ja 13 kaasut.

LUOKKA 3:
PALAVAT NESTEET

211 324

Jos alumiinisen bensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyn kuljetukseen tarkoitetun säiliön yhtenäisen osan tilavuus on enintään 6 m3, saa säiliön seinämän paksuus olla edellä mainituista rakennemääräyksistä poiketen vähintään 5 mm. Säiliössä tulee tällöin olla rn 211 337 mukainen työtaso. Jos säiliön tai säiliöosaston tilavuus on 5 m3 tai suurempi, tulee lisäksi jokaista alkavaa 5 m3 kohden olla loiskelevy, jonka poikkipinta-ala on vähintään 80 prosenttia säiliön poikkipinta-alasta loiskelevyn kohdalla. Säiliö ja sen osasto on jaettava loiskelevyllä mahdollisimman yhtä suuriin osiin. Loiskelevyn rakenneaineen ja levyn paksuuden tulee olla samat kuin säiliön.

211 336

Purettaessa säiliöajoneuvosta kevyttä tai raskasta polttoöljyä säiliöön, joka on varustettu elektronisella ylitäytön estimellä, on käytettävä säiliöajoneuvoon kiinteästi asennettua standardien SFS 5684 ja 5685 mukaista ylitäytön estinjärjestelmää.


LISÄYS B.1b
SÄILIÖKONTTEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
OSA II:
LUOKKAKOHTAISET ERITYISMÄÄRÄYKSET
LUOKKA 2:
PURISTETUT, NESTEYTET TAI PAINEEN ALAISENA LIUOTETUT KAASUT

212 201

Rn 2201 mainittuja kaasuja, lukuun ottamatta alla mainittuja, saa kuljettaa säiliökontissa:Fluori ja piitetrafluoridi (aineluettelon kohta 1 at)), typpioksidi (aineluettelon kohta 1 ct)), vedyn seokset, jotka sisältävät korkeintaan 10 tilavuusprosenttia seleenivetyä, fosforivetyä, piivetyä tai germaniumvetyä tahi korkeintaan 15 tilavuusprosenttia arseenivetyä, typen tai jalokaasujen (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia ksenonia) seokset, jotka sisältävät korkeintaan 10 tilavuusprosenttia seleenivetyä, fosforivetyä, piivetyä tai germaniumvetyä tahi korkeintaan 15 tilavuusprosenttia arseenivetyä (aineluettelon kohta 2 bt)), vedyn seokset diboraanin kanssa (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia), typen tai jalokaasujen (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia ksenonia) seokset diboraanin (korkeintaan 10 tilavuusprosenttia) kanssa (aineluettelon kohta 2 ct)), booritrikloridi, klooritrifluoridi, nitrosyylikloridi, sulfuryylifluoridi ja volframiheksafluoridi (aineluettelon kohta 3 at)), metyylisilaani (aineluettelon kohta 3 b)), arseenivety, dikloorisilaani, dimetyylisilaani, seleenivety ja trimetyylisilaani (aineluettelon kohta 3 bt)), disyaani, kloorisyaani ja eteenioksidi (aineluettelon kohta 3 ct)), metyylisilaanin seokset (aineluettelon kohta 4 bt)), eteenioksidi, joka sisältää korkeintaan 50 painoprosenttia metyyliformiaattia (aineluettelon kohta 4 ct)), piivety (aineluettelon kohta 5 b)), aineluettelon kohtien 5 bt) ja ct) aineet, liuotettu asetyleeni (aineluettelon kohta 9 c)), aineluettelon kohtien 12 ja 13 kaasut.

Klooria ja fosgeenia (kohta 3 at)) ei saa kuljettaa säiliökontissa, jonka tilavuus on suurempi kuin 1 m3.

LIITE C
KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVISSA AJONEUVOISSA

Kuljetus henkilöautossa, moottoripyörällä, mopolla, polkupyörällä, hevosajoneuvolla ja moottorireellä

300 009


(2) Edellä (1) kohdassa tarkoitetut vaarallisten aineiden enimmäismäärät ja vaihtoehtoiset pakkaustavat ovat seuraavat:


d) 2 luokan kaasuja saa olla yhteensä enintään 60 kg, josta määrästä aineluettelon kohdassa 1 a) mainittua happea ja kohdassa 9 c) mainittua asetyleenia yhdessä kuljetettaessa kuitenkin enintään 20 litran vetoisissa pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo sijoitettuina autossa tavaratilaan ja tuettuina siten, etteivät ne pääse liikkumaan sekä aineluettelon kohdan 3 ct) kloorisyaania enintään 5 kg; aineluettelossa kirjaimella "t" merkityt aineet (myrkylliset aineet) on sijoitettava autossa tavaratilaan;


Kuljetus linja-autossa

300 011


(2) Edellä (1) kohdassa tarkoitetut kuljetettaviksi sallitut vaaralliset aineet, niiden enimmäismäärät ja vaihtoehtoiset pakkaustavat ovat seuraavat:


b) 2 luokan muita kuin myrkyllisiä kaasuja saa olla yhteensä enintään 60 kg, josta määrästä aineluettelon kohdassa 1 a) mainittua happea ja kohdassa 9 c) mainittua asetyleenia yhdessä kuljetettaessa saa olla kuitenkin enintään 20 litran vetoisissa pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo tuettuina siten, etteivät ne pääse liikkumaan.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.