412/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (774/89) 2-11§ seuraavasti:

Poistoilmoitusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:n, mielenterveyslaissa (1116/90) ja tartuntatautilain (583/86) 6§:n 1 momentissa sekä sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa ja sairaanhoidon järjestämistä koskevat tiedot, tiedot sairaalaan ottamisesta ja poistamisesta sekä diagnooseja ja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot.

Syntyneiden lasten rekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4§:ssä ja erikoissairaanhoitolain 5§:n sekä sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon kehittämisen ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät äidin henkilötiedot, lasta koskevat tiedot, äidin raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tiedot sekä sairaalaa koskevat tiedot.

Lääkkeiden sivuvaikutusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi potilas- ja lääketurvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, tiedot lääkityksestä, lääkityksen käyttöaiheista ja lääkkeiden sivuvaikutuksista sekä tiedot ilmoituksentekijästä.

Tartuntatautirekisteriin talletetaan tartuntatautilaissa tarkoitetut, sosiaali- ja terveyshallitukselle tartuntatautilain 23 §:n nojalla ilmoitettavien tartuntatautien vastustamistyön yleisessä suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Nämä tiedot käsittävät henkilötiedot, tiedot rokotuksen haittavaikutuksesta ja tartuntataudeista sekä hoidosta vastaavaa viranomaista ja ilmotuksenantajaa koskevat tiedot.

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin talletetaan jokaisesta suoritetusta toimenpiteestä raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/70) 8 ja 11§:ssä ja raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen (359/70) 8-10§:ssä, steriloimislain (283/70) 8§:ssä ja steriloimisasetuksen (427/85) 7§:ssä sekä sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa sosiaali- ja terveyshallitukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot ja aikaisempia raskauksia koskevat tiedot sekä tiedot lausunnonantaja- ja suorittajalääkäristä ja hätästeriloimiseen liittyvän kertomuksen, raskauden keskeyttämisen osalta lisäksi tiedot raskauden kestoajasta, päätöksentekijästä, keskeyttämisperusteesta, keskeyttämistoimenpiteestä, suunnitellusta ehkäisystä, varhaiskomplikaatioista sekä steriloimisen osalta lisäksi tiedot päätöksentekijästä, steriloimisperusteesta, steriloimistoimenpiteestä ja todetuista komplikaatioista sekä sairaalaa ja sairaalasta poistamista koskevat tiedot.

Syöpärekisteriin, jonka osana ovat rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisterit, talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4§:ssä, erikoissairaanhoitolain 5§:ssä ja sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi syöpätautien esiintyvyyden, ennalta ehkäisyn, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistustiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusta koskevat tiedot.

Epämuodostumarekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4§:ssä, erikoissairaanhoitolain 5§:ssä ja sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi epämuodostumien esiintyvyyden seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät vanhempien ja lapsen henkilötiedot, tiedot äidin raskauksista ja sairaalaa koskevat tiedot sekä epämuodostumaa koskevat tiedot.

Näkövammarekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4§:ssä, erikoissairaanhoitolain 5§:ssä ja sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi näkövammojen levinneisyyden, epidemiologian, ennalta ehkäisyn ja hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä erityispalveluiden käytön ja tarpeen selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät henkilötiedot, näkövamman diagnoosia, etiologiaa ja vaikeusastetta koskevat tiedot, näkemiseen liittyvät tiedot, monivammaisuutta koskevat tiedot, tiedot kuolinpäivästä ja kuolinsyystä sekä ilmoittanutta lääkäriä koskevat tiedot.

10§

Implanttirekisteriin talletetaan sairaanhoitotarvikelaissa (997/84) sosiaali- ja terveyshallitukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sairaanhoitotarvikkeiden tuoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa koskevat tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot.

11§

Sosiaali- ja terveyshallitus voi sopia Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa näkövammarekisterin teknisestä ylläpitämisestä ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa syöpärekisterin teknisestä ylläpitämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.