397/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 81§:n 1 momentin 2 kohdan nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

Soveltamisala

Ydinvoimalaitoksen rakentamis- ja käyttöluvan haltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)hätätilanteella onnettomuutta tai muuta tapahtumaa, jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä merkittävästi;

2)vakavalla reaktorionnettomuudella hätätilannetta, jossa huomattava osa reaktorissa olevasta polttoaineesta vaurioituu;

3)valmiusjärjestelyillä toimenpiteitä ydinvoimalaitoksessa sekä sen alueella ydinvahinkojen rajoittamiseksi; sekä

4)ydinvoimalaitoksella sähköntuotantoon tarkoitettua ydinreaktorilla varustettua ydinlaitosta tai, jos samalle alueelle on sijoitettu useampia tällaisia tai muita ydinlaitoksia, niiden muodostamaa laitoskokonaisuutta.

2 luku

Valmiusjärjestelyjen suunnittelu

Suunnitteluperusteet

Valmiusjärjestelyjen suunnittelun on perustuttava analyyseihin, jotka koskevat ydinvoimalaitoksen käyttäytymistä hätätilanteissa ja hätätilanteiden seurauksia.

Toiminta hätätilanteessa on suunniteltava ottaen huomioon tapahtumien hallittavuus sekä seurausten vakavuus. Tätä varten hätätilanteet on luokiteltava.

Valmiusjärjestelyt on yhteensovitettava ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnan ja turvajärjestelyjen kanssa.

Valmiusjärjestelyt on lisäksi yhteensovitettava viranomaisten ydinvoimalaitosonnettomuuden varalta laatimien pelastuspalvelu- ja valmiussuunnitelmien kanssa.

Valmiusorganisaatio

Valmiusjärjestelyjä suunnittelevan ja toteuttavan henkilöstön (valmiusorganisaatio) tehtävät ja vastuut on määriteltävä.

Toimintavalmiudet

Ydinvoimalaitoksessa on varauduttava suorittamaan hätätilanteessa onnettomuuden hallinnan kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Hätätilanteen ja sen seurausten analysointiin sekä niiden odotettavissa olevan kehittymisen arviointiin on varauduttava.

Ydinvoimalaitoksen alueella on varauduttava tekemään hätätilanteessa säteilymittauksia sekä meteorologisia mittauksia radioaktiivisten aineiden leviämisen selvittämiseksi.

Valmiusjärjestelyjä varten on oltava asianmukaiset tilat ja varusteet sekä riittävät viesti-ja hälytysjärjestelmät.

On varmistettava, että riittävä määrä henkilökuntaa on kulloinkin nopeasti tavoitettavissa hätätilanteissa.

Tiedottaminen tiedotusvälineille ja yleisölle hätätilanteessa on suunniteltava etukäteen.

Valmiussuunnitelmat

Ydinenergia-asetuksen (161/88) 35§:n 4 kohdassa tarkoitetulle suunnitelmalle (alustava valmiussuunnitelma) ja 36§:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulle selvitykselle (valmiussuunnitelma)ja niitä koskeville muutoksille on hankittava säteilyturvakeskuksen hyväksyntä.

Luvanhaltijan on toimitettava hyväksytyt valmiussuunnitelmat ja niiden muutokset sisäasiainministeriölle sekä asianomaiselle lääninhallitukselle ja paloviranomaiselle.

3 luku

Valmiuden ylläpito ja toiminta hätätilanteissa

Valmiuden ylläpito

Toimintavalmiuden ylläpitämiseksi on järjestettävä asianmukainen koulutus ja harjoittelu. Harjoituksia on järjestettävä myös asianomaisten viranomaisten kanssa.

Valmiusjärjestelyjä varten varatut tilat ja välineet on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisina.

Valmiusjärjestelyjä koskevat asiakirjat on pidettävä ajantasalla.

Toiminta hätätilanteessa

Hätätilanteessa on viipymättä ryhdyttävä valmiussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Muutoinkin on toimittava tehokkaasti säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi.

Asianomaiselle aluehälytyskeskukselle ja säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava viivytyksettä hätätilanteen syntymisestä. Pelastuspalvelun johtokeskukselle ja säteilyturvakeskukselle on lisäksi toimitettava tarpeelliset tiedot hätätilanteen aikana.

Ydinvoimalaitoksen alueella palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/75) 30§:n 3 momentissa tarkoitettuja johtamisvaltuuksia käyttää valmiussuunnitelmassa nimetty henkilö, kunnes asianomainen paloviranomainen ilmoittaa ottavansa johtovastuun pelastustoiminnasta. Viranomaisen avuksi on tällöin asetettava riittävästi henkilöstöä, jolla on ydintekniikan ja säteilysuojelun asiantuntemusta.

4 luku

Erinäisiä määräyksiä

Pelastuspalveluun liittyvät toimenpiteet

Luvanhaltijan on järjestettävä säteilyn tarkkailu hätätilanteessa ydinvoimalaitoksen alueen ulkopuolella siten, että sen avulla saadaan nopeasti tietoja radioaktiivisten aineiden leviämisestä ympäristöön.

Luvanhaltijan on toimitettava yhteistyössä pelastuspalvelusta vastaavien viranomaisten kanssa lähialueen väestölle ennakolta toimintaohjeet hätätilanteen varalle. Luvanhaltijan velvollisuutena on hätätilanteessa osallistua välittömän uhan alaisen väestön varoittamiseen ja hälyttämiseen.

Luvanhaltijan on pidettävä jatkuvasti yllä valmiutta pelastuspalveluun liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi hätätilanteessa. Näitä toimenpiteitä on harjoiteltava yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. Suunnitelmat pelastuspalveluun liittyvistä toimenpiteistä esitetään valmiussuunnitelmassa.

10§
Päätöksen soveltaminen muihin ydinlaitoksiin

Tätä päätöstä sovelletaan ydinvoimalaitosten lisäksi muihin ydinlaitoksiin siinä laajuudessa kuin kyseessä olevan laitoksen ydinvahingosta aiheutuva vaara edellyttää.

11§
Yksityiskohtaiset määräykset

Valmiusjärjestelyjä koskevat yksityiskohtaiset määräykset antaa säteilyturvakeskus.

12§
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Ilkka Mäkipentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.