346/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä

Liikenneministerin esittelystä säädetään luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (342/91) 8, 11 ja 17§:n nojalla:

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) liikenneyrittäjäkurssilla liikenneministeriön ohjauksessa ja valvonnassa tapahtuvaa tavaraliikenteen alalletulokoulutusta;

2) valvontapaikalla liikenneluvan haltijan kotikuntaa;

3) liikenteestä vastaavalla henkilöllä oikeushenkilön tähän tehtävään esittämää ja lupaviranomaisen hyväksymää henkilöä, joka vastaa siitä, että liikennettä hoidetaan säännösten, määräysten ja lupaehtojen mukaisesti; sekä

4) ajoneuvolla moottoriajoneuvoa ja liikennetraktoria.

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

Kotimaan liikennelupa myönnetään hakijalle, joka:

1) on luotettava ja muutenkin henkilönä sopiva harjoittamaan liikennettä;

2) on suorittanut hyväksytysti kotimaan liikenneyrittäjäkurssin;

3) täyttää liikenneministeriön asettamat vaatimukset käytännön kokemuksesta liikennealalla;

4) hallitsee itseään ja omaisuuttaan; sekä

5) on vakavarainen ja kykenevä asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan sekä osoittaa liikenneministeriön määräämällä tavalla, että hänellä on riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen asianmukaiseen hoitamiseen.

Liikennelupa myönnetään 1 momentin 5 kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 1-4 kohdan vaatimukset.

Maan rajojen yli tapahtuvaan liikenteeseen oikeuttavan liikenneluvan (ulkomaan liikennelupa) myöntämisen edellytyksenä on 1 ja 2 momentin vaatimusten lisäksi, että hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on suorittanut hyväksytysti ulkomaan liikenneyrittäjäkurssin.

Hakijan ei ole katsottava täyttävän 1 momentin 1 kohdassa säädettyä luotettavuuden vaatimusta, jos

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta tai

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen liikenteen harjoittamista taikka liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta ja

3) jos rikokset osoittavat hakijan olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan luvanvaraista tavaraliikennettä.

Liikenneluvan hakeminen

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on mainittava:

1) minkälaatuista liikennettä aiotaan harjoittaa;

2) ajoneuvojen laji ja lukumäärä;

3) linja ja sen pituus kilometreissä sekä vuorojen määrä taikka liikennealue;

4) oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö; sekä

5) hakijan kotikunta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) yksi jäljennös hakemuksesta;

2) oikeaksi todistettu jäljennös liikenneyrittäjäkurssin ja käytännön harjoittelun suorittamisesta annetusta todistuksesta;

3) selvitys siitä, että hakija hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

4) oikeaksi todistettu jäljennös asianmukaisesta takaussitoumuksesta; sekä

5) kolme kappaletta linjakarttoja, jos on kysymyksessä linjaliikennettä koskeva hakemus.

Jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, hakemukseen on lisäksi liitettävä ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä sekä yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus taikka osuuskunnan tai muun yhteisön säännöt.

Liikenneluvan sisältö

Liikennelupaan merkitään:

1) luvan haltija;

2) liikenteen laatu;

3) liikenteessä käytettäväksi ilmoitettujen ajoneuvojen laji ja lukumäärä;

4) valvontapaikka;

5) voimassaoloaika;

6) oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö; sekä

7) ehdot, joita liikennettä harjoitettaessa on noudatettava.

Liikenneluvan voimassaoloaika on viisi vuotta. Kun hakijalle myönnetään liikennelupa ensi kertaa, sen voimassaoloaika on kolme vuotta. Erityisistä syistä liikennelupa voidaan myöntää edellä tarkoitettuja määräaikoja lyhyemmäksi ajaksi.

Kotimaan liikenneluvalla sallitut ulkomaankuljetukset

Kotimaan liikennelupa oikeuttaa:

1) kuljettamaan tavaraa Ruotsin ja Norjan Suomen rajaan rajoittuviin kuntiin ja näistä kunnista Suomeen;

2) kuljettamaan ulkomaille sellaisen koneen, laitteen tai varaosan, jota sen vastaanottaja kiireellisesti tarvitsee rikkoontuneen tilalle liikkeen, laitoksen tai yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi, ja tuomaan paluukuormana rikkoontuneen koneen, laitteen tai varaosan;

3) kuljettamaan ulkomaille tai ulkomailta maa- ja kiviaineksia sekä jalostamatonta puutavaraa; sekä

4) suorittamaan ulkomaille tai ulkomailta muutto- ja näyttelykuljetuksia.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa paluukuljetuksena kuljettaa muutakin tavaraa.

Liikenteen aloittaminen

Liikenneluvan haltijan tulee ennen liikenteen aloittamista esittää liikennelupansa valvontapaikan poliisille ja ilmoittaa liikennelupaa vastaava ajoneuvo liikenneluvalle tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella. Ilmoituksen hyväksymisen edellytyksenä on, ettei ajoneuvoa ole ilmoitettu käytettäväksi toisen liikenneluvan mukaisessa liikenteessä ja että ajoneuvo on luvanhaltijan omistuksessa tai hallinnassa.

Jos liikenneluvan haltija ei aloita liikennettä kahdeksan kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä, on lupa katsottava rauenneeksi.

Ajoneuvossa on ajon aikana oltava mukana liikennelupa tai sen jäljennös ja siihen liitettynä jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituslomakkeesta.

Liikenneluvalle ilmoitetun ajoneuvon vaihtaminen

Liikenneluvalle ilmoitetun ajoneuvon vaihtamisesta on ennen vaihtoa ilmoitettava valvontapaikan poliisille 6§:n 1 momentissa tarkoitetulla lomakkeella. Ilmoitus voidaan tehdä myös postitse. Yksi kappale ilmoituslomakkeesta on liitettävä ajoneuvossa mukana pidettävään liikennelupaan tai sen jäljennökseen. Edellistä ajoneuvoa koskeva ilmoitusjäljennös on palautettava poliisille yhdessä uuden ilmoituksen kanssa.

Liikenneluvan muuttaminen ja uusiminen

Liikenneluvan muuttamista tai uusimista haetaan siinä järjestyksessä kuin luvan hakemisesta 3§:ssä säädetään.

Hakemusta ratkaistaessa on 2§:n säännösten lisäksi otettava huomioon, onko liikennettä harjoitettu lupien mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään kaksi kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa liikennettä siihen saakka kun asia on ratkaistu.

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä

Kuolleen luvanhaltijan liikenteen hoitamista koskevista velvollisuuksista vastaavan henkilön tulee täyttää 2§:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa säädetyt vaatimukset.

10§
Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtuminen

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtumista tarkoittava ilmoitus on tehtävä siinä järjestyksessä kuin liikenneluvan muuttamisesta säädetään.

Jos liikenteestä vastaavaa henkilöä on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi, on ilmoitus toimitettava viipymättä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Mikäli tehtävään ei voida heti esittää 2§:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävää henkilöä, on vaatimusten täyttämisen osoittavat selvitykset toimitettava mahdollisimman pian ja kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa vaihtamistarpeen aiheuttaneesta tapahtumasta.

11§
Liikenteen valvonta

Valvontapaikan poliisin tulee:

1) tehdä liikenneluvan esittämisestä merkintä lupaan;

2) pitää luetteloa valvottavistaan liikenneluvista ja niille ilmoitetuista ajoneuvoista;

3) ilmoittaa viipymättä liikenneluvan myöntäneelle viranomaiselle, jos lupa on 6§:n mukaan katsottava rauenneeksi tai jos liikenteenharjoittaminen on keskeytetty kuutta kuukautta pidemmäksi ajaksi; sekä

4) ilmoittaa viipymättä liikenneluvan myöntäneelle viranomaiselle luvanhaltijan tai liikenteestä vastaavan henkilön saamista rangaistuksista ja muista rikosoikeudellisista seuraamuksista sekä muista luvan edellytyksenä olevissa 2§:ssä mainituissa seikoissa tapahtuneista muutoksista, joiden voidaan perustellusti olettaa johtavan luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 10§:ssä tarkoitettuun liikenneluvan peruuttamiseen tai varoitukseen.

Muun kuin valvontapaikan poliisin tietoon tulleista 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista on tämän poliisin mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava valvontapaikan poliisille.

12§
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Asetuksen 4§:n 1 momentti ja 5§ tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

13§
Siirtymäsäännökset

Vuosien 1991 ja 1992 aikana myönnettäviin liikennelupiin merkitään:

1) luvan haltija;

2) liikenteen laatu;

3) linjaliikenteen reitti tai tilausliikenteen liikennealue;

4) tilausliikenteessä käytettävien ajoneuvojen laji ja lukumäärä;

5) valvontapaikka;

6) voimassaoloaika;

7) oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö; sekä

8) ehdot, joita liikennettä harjoitettaessa on noudatettava.

Vuoden 1992 loppuun saakka linjaliikenteeseen ei sovelleta ajoneuvon liikenneluvalle ilmoittamista ja vaihtamista koskevia 6 ja 7§:n säännöksiä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään valvontapaikasta, koskee soveltuvin osin myös asemapaikkaa.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.