32/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) piirimallilla integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua, millä tavoin tahansa toteutettuna tai ilmaistuna; sekä

2) integroidulla piirillä virtapiiriä, jossa elementit, joista vähintään yksi on aktiivinen, sekä osa tai kaikki niiden välisistä liitännöistä, on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja.

Piirimallin omaperäisyys

Tämä laki ei koske piirimallia tai piirimallin osaa, joka ei ole omaperäinen.

Yksinoikeuden saaminen
Se, joka on luonut piirimallin tai jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt, voi rekisteröinnillä saada yksinoikeuden piirimalliin.

Jos piirimalli on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, työnantajalla on oikeus rekisteröinnillä saada yksinoikeus piirimalliin, jollei toisin ole sovittu. Mitä näin on säädetty, koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua piirimallia.

Edellä 2 momentissa olevia säännöksiä ei sovelleta sotilasopetuslaitoksia lukuunottamatta korkeakoulun opetus- tai tutkimustyössä toimivan henkilön luomaan piirimalliin.

Lain sovellettavuus

Piirimalliin voi saada tämän lain mukaisen yksinoikeuden:

1) piirimallin luoja, joka on Suomen kansalainen tai jolla on Suomessa vakinainen asuinpaikka; tai

2) se, jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt ja joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuin- tai toimipaikka Suomessa; tai

3) piirimallin luoja tai se, jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt, jos piirimalli on ensimmäisen kerran levitetty yleisölle Suomessa; tai

4) se, jolle on siirtynyt 1-3 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeus.

Vastavuoroisuuden ehdolla voidaan asetuksella säätää, että yksinoikeuden voi saada muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

Erityisestä syystä voidaan myös muutoin kuin vastavuoroisuuden ehdolla säätää asetuksella enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, että yksinoikeuden voi saada muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

Hakemisen määräaika

Rekisteröintiä on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona piirimalli ensimmäisen kerran levitettiin yleisölle.

Yksinoikeuden voimassaolo

Yksinoikeus on voimassa seuraavista ajankohdista aikaisemmasta:

1) siitä päivästä, jona rekisteröintihakemus on tehty; tai

2) siitä päivästä, jona piirimalli ensimmäisen kerran levitettiin yleisölle edellyttäen, että rekisteröintihakemus tehdään kahden vuoden kuluessa tästä lukien.

Yksinoikeus päättyy, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona yksinoikeus 1 momentin mukaan alkoi.

Jollei piirimallin rekisteröintiä ole haettu tai piirimallia ole levitetty yleisölle viidentoista vuoden kuluessa piirimallin luomisvuoden päättymisestä, ei yksinoikeutta voida enää saada.

Yksinoikeuden sisältö

Yksinoikeus piirimalliin sisältää jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeuden määrätä piirimallista:

1) valmistamalla piirimallista integroitu piiri tai muu piirimallin kappale;

2) levittämällä piirimalli yleisölle tarjoamalla se myytäväksi, vuokrattavaksi, lainattavaksi tai muulla tavoin; sekä

3) tuomalla maahan piirimalli levitettäväksi yleisölle 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yksinoikeuden siirtyminen

Yksinoikeus piirimalliin tai oikeus käyttää piirimallia 7§:ssä tarkoitetulla tavalla (käyttöoikeus) voidaan luovuttaa toiselle. Piirimallin kappaleen luovutukseen ei sisälly piirimalliin liittyvän oikeuden luovutusta.

Kappaleiden valmistaminen eräisiin tarkoituksiin

Piirimallista saa jokainen valmistaa kappaleita yksityistä käyttöä, piirimallia koskevaa opetusta ja piirimallin analysointia varten. Näin valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

10§
Analysoinnin tulosten käyttäminen

Omaperäisessä piirimallissa saadaan käyttää 9§:ssä tarkoitetun analysoinnin tuloksia. Analysoidun piirimallin yksinoikeuden haltijalla ei ole oikeutta näin luotuun piirimalliin.

11§
Levitys ja maahantuonti eräissä tapauksissa

Jos joku integroidun piirin hankkiessaan ei tiennyt eikä hänellä myöskään ollut perusteltua syytä epäillä, että piiri on valmistettu lainvastaisesti, hän saa levittää piirin edelleen tai tuoda sen maahan. Piirin piirimallin yksinoikeuden haltijalla on kuitenkin oikeus kohtuulliseen korvaukseen levityksestä tai maahantuonnista, joka on tapahtunut sen jälkeen kun levittäjä tai maahantuoja on saanut tietää piirin lainvastaisesta valmistamisesta tai kun hänellä on ollut perusteltu syy epäillä tätä.

12§
Levitystä ja maahantuontia koskevan yksinoikeuden raukeaminen

Integroidun piirin, joka on yksinoikeuden haltijan suostumuksella tai 11§:n säännösten mukaisesti levitetty yleisölle, saa levittää edelleen ja tuoda maahan.

Asetuksella voidaan säätää, että integroidun piirin saa levittää edelleen ja tuoda maahan ainoastaan, jos 1 momentissa tarkoitettu levittäminen on tapahtunut asetuksessa mainitussa valtiossa.

2 luku

Rekisteröintihakemus ja sen käsittely

13§
Rekisteriviranomainen

Rekisteriviranomaisena on patentti- ja rekisterihallitus.

14§
Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus tehdään kirjallisesti rekisteriviranomaiselle.

Rekisteröintihakemuksen tulee sisältää piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto. Tarkempia säännöksiä hakemuksen muodosta ja sisällöstä annetaan asetuksella.

Hakijan on suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu.

15§
Hakemuksen kohde

Samassa hakemuksessa ei saa hakea rekisteröintiä kahteen tai useampaan piirimalliin.

16§
Asiamies

Hakijalla ja yksinoikeuden haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä rekisteriviranomaisessa kaikissa hakemusta ja rekisteröityä piirimallia koskevissa asioissa.

17§
Rekisteröintihakemuksen käsittely

Rekisteriviranomainen tarkastaa rekisteröintihakemusta käsitellessään, että:

1) hakemus koskee integroidun piirin piirimallia; ja

2) hakemus täyttää 4 ja 5§:n, 6§:n 3 momentin sekä 14 ja 15§:n mukaiset vaatimukset.

18§
Puutteellisuuden korjaaminen

Jos hakija ei ole noudattanut hakemusta koskevia säännöksiä tai jos rekisteriviranomainen havaitsee olevan muita esteitä piirimallin rekisteröinnille, hakijaa on välipäätöksellä kehotettava määräajassa antamaan lausumansa tai korjaamaan puutteellisuuden.

Jollei hakija välipäätöksessä määrätyn ajan kuluessa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin korjatakseen puutteellisuuden, josta on huomautettu, hakemus on jätettävä sillensä. Edellä 1 momentin mukaan annetussa välipäätöksessä on ilmoitettava tästä seuraamuksesta.

Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä sitä pyytää sekä antaa lausumansa tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja saman ajan kuluessa suorittaa vahvistetun uudelleenkäsittelymaksun. Uudelleen käsiteltäväksi ottaminen voi tapahtua vain kerran.

19§
Hakemuksen hylkääminen

Jos hakijan antaman lausuman jälkeen vielä on olemassa este piirimallin rekisteröinnille ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, on hakemus hylättävä, jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

20§
Väite paremmasta oikeudesta

Jos joku rekisteriviranomaiselle väittää, että hänellä on parempi oikeus piirimalliin kuin hakijalla, ja jos asiaa pidetään epäselvänä, viranomainen voi välipäätöksessä kehottaa häntä nostamaan kanteen tuomioistuimessa määrätyn ajan kuluessa. Jos kannetta ei nosteta määräajassa, väite jätetään ottamatta huomioon, mistä on mainittava välipäätöksessä.

Jos tuomioistuimessa on vireillä riita paremmasta oikeudesta piirimalliin, rekisteröintihakemuksen käsittely voidaan keskeyttää, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

21§
Hakemuksen siirtäminen

Jos joku rekisteriviranomaiselle näyttää, että hänellä on parempi oikeus piirimalliin kuin hakijalla, rekisteriviranomaisen tulee hänen vaatimuksestaan siirtää hakemus hänelle. Samalla hänen on suoritettava uusi rekisteröintimaksu.

Ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti ratkaistu, hakemusta ei saa jättää sillensä, hylätä, hyväksyä tai peruuttaa.

22§
Piirimallin merkitseminen rekisteriin

Kun piirimalli merkitään piirimallirekisteriin, on rekisteröinnistä kuulutettava ja hakijalle annettava rekisteröintitodistus.

23§
Siirron merkitseminen rekisteriin ja >merkinnän oikeusvaikutukset

Milloin yksinoikeus piirimalliin on siirtynyt toiselle tai sen käyttöoikeus on luovutettu, siitä on pyynnöstä vahvistettua maksua vastaan tehtävä merkintä piirimallirekisteriin. Sama koskee yksinoikeuden panttausta. Jos näytetään, että rekisteriin merkitty käyttö- tai panttioikeus on lakannut olemasta voimassa, merkintä on poistettava rekisteristä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava 30§:n 3 momentissa tarkoitettuun oikeuteen.

Yksinoikeutta piirimalliin koskevissa riita- ja muissa asioissa katsotaan yksinoikeuden haltijaksi se, joka sellaisena on viimeksi merkitty piirimallirekisteriin.

Milloin joku on pyytänyt rekisteriin merkittäväksi, että yksinoikeus piirimalliin on siirtynyt hänelle tai että hän on saanut siihen käyttö- tai panttioikeuden ja jos hän silloin oli oikeuteensa nähden vilpittömässä mielessä, ei piirimallia koskevan yksinoikeuden tai käyttö- tai panttioikeuden aikaisempi luovutus toiselle ole voimassa häntä vastaan, ellei toinen sitä ennen ollut pyytänyt oikeutensa merkitsemistä piirimallirekisteriin.

24§
Julkisuus

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä lukien. Asetuksella voidaan säätää, että osa asiakirjoista on pidettävä salassa liikesalaisuuden suojaamiseksi.

3 luku

Rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen

25§
Vaatimus rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi

Jos piirimallin rekisteröinti ei täytä 2 tai 17§:ssä mainittuja edellytyksiä, kuka tahansa voi esittää vaatimuksen piirimallin rekisteröinnin julistamiseksi kokonaan tai osittain mitättömäksi.

Vaatimus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee tuoda esiin ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen tekijän on suoritettava vahvistettu maksu. Ellei maksua suoriteta, ei vaatimusta oteta tutkittavaksi.

Vaatimusta piirimallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi ei saa käsitellä, jos riita rekisteröinnin siirtämisestä on vireillä.

26§
Rekisteröinnin haltijan kuuleminen

Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava 25§:n nojalla tehdystä vaatimuksesta rekisteröinnin haltijalle ja varattava hänelle tilaisuus antaa lausumansa määräajan kuluessa. Jos hän ei annetun määräajan kuluessa vastusta vaatimusta, rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi.

Jos rekisteröinnin haltija vastustaa vaatimusta, rekisteriviranomaisen on tutkittava esitetty vaatimus.

27§
Rekisteröinnin julistaminen mitättömäksi

Jos rekisteriviranomainen vaatimuksen johdosta toteaa, että piirimallin rekisteröinti ei täytä 2 tai 17§:ssä mainittuja edellytyksiä, rekisteröinti on julistettava kokonaan tai osittain mitättömäksi.

Jos rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, on päätöksestä kuulutettava sen saatua lainvoiman.

4 luku

Muutoksenhaku

28§
Valitusoikeus

Piirimallin rekisteröintiä tai rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevaan lopulliseen päätökseen voi hakija tai rekisteröinnin haltija hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastainen. Se, joka on esittänyt vaatimuksen rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi, voi hakea muutosta päätökseen, jolla vaatimus on hylätty.

Päätökseen, jolla 18§:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi on hylätty tai 21§:ssä tarkoitettu vaatimus hakemuksen siirtämisestä hyväksytty, voi hakija hakea muutosta. Päätökseen, jolla vaatimus hakemuksen siirtämisestä on hylätty, voi vaatimuksen tekijä hakea muutosta.

29§
Valituksen tekeminen

Muutosta rekisteriviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastoon 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Saman ajan kuluessa valittajan on suoritettava vahvistettu valitusmaksu. Jollei maksua suoriteta määräajassa, ei valitusta oteta tutkittavaksi.

Muutosta valitusosaston päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

5 luku

Yksinoikeuden lakkaaminen ja yksinoikeutta koskeva ilmoitusvelvollisuus

30§
Rekisteröinnin siirtäminen

Jos piirimalli on rekisteröity muulle kuin 3§:n mukaan siihen oikeutetulle, tuomioistuimen on piirimalliin kohdistuvaan oikeuteen oikeutetun kanteesta siirrettävä rekisteröinti hänelle.

Kanne on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekisteröinnistä ja muista kanteen perusteena olevista seikoista. Jos rekisteröinnin haltija on ollut vilpittömässä mielessä, kun piirimalli rekisteröitiin tai yksinoikeus rekisteröityyn piirimalliin siirtyi hänelle, kannetta ei saa panna vireille myöhemmin kuin kolme vuotta piirimallin rekisteröinnin jälkeen.

Jos se, jolta rekisteröinti siirretään, on ollut vilpittömässä mielessä alkaessaan käyttää piirimallia 7§:ssä tarkoitetulla tavalla tässä maassa tai ryhtyessään sitä varten olennaisiin toimenpiteisiin, hän saa kohtuullisesta vastikkeesta tai muutoin kohtuullisilla ehdoilla jatkaa piirimallin käyttöä tai aloittaa aiottu käyttö pysyttämällä sen yleinen luonne. Sellainen oikeus on vastaavilla edellytyksillä rekisteriin merkityn käyttöoikeuden haltijalla.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu oikeus voi siirtyä toiselle ainoastaan sen liikkeen tai liikkeen osan mukana, jossa sitä käytetään tai jossa se on tarkoitettu käytettäväksi.

31§
Rekisteröinnistä luopuminen

Jos piirimallin yksinoikeuden haltija kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa rekisteröinnistä, rekisteriviranomaisen >on poistettava piirimalli rekisteristä ja julistettava yksinoikeus lakanneeksi.

Jos yksinoikeus piirimalliin on ulosmitattu tai siihen on olemassa rekisteriin merkitty panttioikeus tai riita rekisteröinnin siirtämisestä toiselle on vireillä, piirimallia ei saa haltijan pyynnöstä poistaa rekisteristä niin kauan kuin ulosmittaus tai panttioikeus on voimassa tai riitaa ei ole lopullisesti ratkaistu.

32§
Kuuluttaminen eräissä tapauksissa

Kun piirimallin rekisteröinti on lainvoimaisella tuomiolla siirretty tai rekisteriviranomainen on julistanut yksinoikeuden lakanneeksi, rekisteriviranomaisen on kuulutettava siitä.

33§
Yksinoikeutta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Jos rekisteröinnin hakija vetoamalla hakemukseensa esittää vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemusasiakirjat ovat 24 §:n nojalla tulleet julkisiksi, hänen on pyynnöstä annettava suostumuksensa siihen, että tämä saa tutustua asiakirjoihin.

Joka kääntymällä suoraan toisen puoleen, ilmoituksessa, tuotteen päällyksessä tai muulla tavoin ilmoittaa, että rekisteröintiä on haettu tai että se on myönnetty, ilmaisematta kuitenkaan samalla hakemuksen tai rekisteröinnin numeroa, on velvollinen pyynnöstä viipymättä antamaan sanotun tiedon. Jos ilmoituksesta ei nimenomaan käy ilmi, että rekisteröintiä on haettu tai että rekisteröinti on myönnetty, mutta se on omiaan aikaansaamaan sellaisen käsityksen, asianomaisen on pyynnöstä viipymättä ilmoitettava, onko rekisteröintiä haettu tai onko se myönnetty.

6 luku

Rangaistus- ja korvaussäännökset

34§
Piirimallirikos

Joka tahallaan ansiotarkoituksessa tämän lain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle,

1) valmistaa integroidun piirin tai muun piirimallin kappaleen;

2) levittää piirimallin yleisölle; tai

3) tuo maahan piirimallin levitettäväksi yleisölle

on tuomittava piirimallirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

35§
Piirimallirikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa piirimallin suojaksi annettuja säännöksiä, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava piirimallirikoksena, piirimallirikkomuksesta sakkoon.

36§
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Joka tahallaan tai muusta kuin vähäisestä huolimattomuudesta laiminlyö 33§:ssä säädetyn piirimallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. Samaan rangaistukseen on tuomittava myös se, joka sanotussa pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa antaa väärän tiedon, jollei teosta ole säädetty rangaistusta rikoslaissa.

37§
Syyteoikeus

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 34-36§:ssä tarkoitetuista rikoksista, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Virallinen syyttäjä voi kuitenkin nostaa syytteen piirimallirikoksesta, vaikka asianomistaja ei ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi, mikäli erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

38§
Korvausvelvollisuus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta valmistaa integroidun piirin tai muun piirimallin kappaleen taikka levittää tai tuo maahan piirimallin tämän lain säännösten vastaisesti, on velvollinen suorittamaan yksinoikeuden haltijalle kohtuullisen hyvityksen ja korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Piirimalliin kohdistuvan yksinoikeuden loukkauksen perusteella voidaan hyvitystä tai korvausta vahingosta vaatia ainoastaan viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireille panoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta hyvityksestä ja korvauksesta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) on säädetty.

39§
Loukkauksen jatkumisen estäminen

Jos joku valmistaa integroidun piirin tai muun piirimallin kappaleen taikka levittää tai tuo maahan piirimallin tämän lain säännösten vastaisesti, tuomioistuin voi yksinoikeuden haltijan vaatimuksesta, sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, loukkauksen jatkumisen estämiseksi määrätä, että integroitu piiri tai muu piirimallin kappale on hävitettävä tai muutettava taikka luovutettava yksinoikeuden haltijalle lunastusta vastaan. Edellä sanottua ei ole sovellettava siihen, joka vilpittömässä mielessä on hankkinut integroidun piirin tai muun piirimallin kappaleen tai erityisen oikeuden siihen.

Integroitu piiri tai muu piirimallin kappale voidaan takavarikoida, milloin 34§:ssä mainitun rikoksen voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on sovellettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeinolaissa (450/87).

Tuomioistuin voi 1 momentissa tarkoitetun määräyksen sijasta, jos siihen on erityisiä syitä, tehdystä vaatimuksesta antaa luvan siihen, että 1 momentissa tarkoitettu integroitu piiri tai muu piirimallin kappale yksinoikeuden haltijalle suoritettavaa erityistä korvausta vastaan voidaan tuomioistuimen määräämin ehdoin levittää yleisölle tai muutoin käyttää aiottuun tarkoitukseen.

40§
Rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen vaikutus

Jos piirimallin rekisteröinti on lainvoiman saaneella rekisteriviranomaisen päätöksellä julistettu mitättömäksi, ei 34, 35, 38 ja 39§:ssä tarkoitettua rangaistusta, hyvitystä, korvausta tai muuta seuraamusta voida tuomita.

Milloin piirimalliin kohdistuvan yksinoikeuden loukkausta koskevassa asiassa väitetään, että rekisteröinti on tämän lain vastainen, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta lykätä asian käsittelyn tai ratkaisemisen siihen saakka kunnes rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on lopullisesti ratkaistu. Jollei vaatimusta ole rekisteriviranomaiselle esitetty, tuomioistuimen on jutun lykätessään asetettava vastaajalle määräaika, jonka kuluessa vaatimus on esitettävä.

7 luku

Erityisiä säännöksiä

41§
Tiedonantovelvollisuus

Sen, joka tahtoo nostaa kanteen piirimallin rekisteröinnin siirtämisestä, on siitä ilmoitettava rekisteriviranomaiselle sekä annettava tieto jokaiselle piirimallirekisteriin merkitylle käyttö- tai panttioikeuden haltijalle. Milloin käyttöoikeuden haltija tahtoo nostaa kanteen piirimalliin kohdistuvan yksinoikeuden loukkauksesta, hänen on annettava siitä tieto yksinoikeuden haltijalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedoksiantovelvollisuus katsotaan täytetyksi, kun ilmoitus on kirjattuna lähetyksenä annettu postin kuljetettavaksi piirimallirekisteriin merkityllä osoitteella.

Jos kannetta nostettaessa ei näytetä, että ilmoitus tai tiedoksianto on tapahtunut 1 ja 2 momentin säännösten mukaisesti, on kantajalle varattava sitä varten tarpeellinen aika. Jos hän laiminlyö tämän ajan, kannetta ei oteta tutkittavaksi.

42§
Oikeuspaikka

Laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeutta piirimalliin ja sanotun oikeuden loukkausta, on Helsingin raastuvanoikeus.

43§
Asiantuntijat

Mitä patenttilain (550/67) 66 ja 67§:ssä säädetään asiantuntijoista, noudatetaan vastaavasti käsiteltäessä tämän lain 42§:ssä tarkoitettuja asioita.

44§
Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Tuomioistuimen on lähetettävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus 42§:ssä tarkoitetussa asiassa annetusta tuomiosta sekä samalla ilmoitettava, onko tuomio saanut lainvoiman.

45§
Maksujen vahvistaminen

Tässä laissa tarkoitetut maksut vahvistetaan asetuksella noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

46§
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Rekisteriviranomainen voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä rekisteröintihakemuksista ja niiden käsittelystä.

8 luku

Voimaantulo

47§
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinkuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan myös piirimalliin, joka on luotu ennen tämän lain voimaantuloa. Jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen tämän lain voimaantuloa, voi siihen rekisteröinnillä saada tämän lain mukaisen yksinoikeuden edellyttäen, että rekisteröintihakemus tehdään kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tällaisen piirimallin saa kuitenkin levittää yleisölle ja tuoda maahan tämän lain säännösten estämättä.

Hallituksen esitys 161/90
Toisen lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 287/90

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.