1043/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 30§:n 2 momentin 6 kohta, 42§, 44§:n 3 momentin 5 kohta ja 55§,

näistä 42 ja 55§ sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 31 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (779/86), ja

muutetaan 32§:n 2 kohta, 33, 37, 40, 51 ja 52§,

näistä 40§ sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 54§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti, seuraavasti:

32 §
Yliperämiehenkirja

Yliperämiehenkirjan saamiseksi vaaditaan:


2) meripalvelua 18 kuukautta aluksen vahtiperämiehenä bruttovetoisuudeltaan vähintään 200 rekisteritonnin aluksella itämeren- tai sitä laajemmassa liikenteessä; tästä meripalvelusta on oltava vähintään 6 kuukautta palvelua kaukoliikenteessä tai lähiliikenteessä itämerenliikenteen alueen ulkopuolella.

33 §
Perämiehenkirja

Perämiehenkirjan saamiseksi vaaditaan:

1) perämiehen opintolinjan suorittaminen; sekä

2) meripalvelua 24 kuukautta itämeren- tai sitä laajemman liikenteen bruttovetoisuudeltaan vähintään 200 rekisteritonnin aluksen kansiosastossa.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta meripalvelusta tulee vähintään 6 kuukautta olla palvelua kaukoliikenteessä tai lähiliikenteessä itämerenliikenteen alueen ulkopuolella. Meripalveluun tulee myös sisältyä vähintään 6 kuukautta kansipalvelua merivahdinpitoon liittyvissä tehtävissä. Merenkulun peruslinjan yleisjakson tai merimiesten perusopintolinjan suorittaneelta vaaditaan vastaavaa meripalvelua 12 kuukautta kansiosastossa.

Päällikkötodistuksen saamiseksi tulee meripalveluun sisältyä 12 kuukautta palvelua perämiehenä.

37 §
Pursimiehen pätevyystodistus

Pursimiehen pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan:

1) matruusin pätevyystodistus; sekä

2) korjaajan opintolinja sekä 12 kuukautta meripalvelua kansiosastossa matruusin tai korjausmiehen pätevyystodistuksen saamisen jälkeen.

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää pursimiehen pätevyystodistuksen henkilölle, jolla vuoden 1991 loppuun mennessä on 48 kuukautta meripalvelua matruusin pätevyystodistuksen saamisen jälkeen ja joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen.

40 §
Puolimatruusin pätevyystodistus

Puolimatruusin pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään 16 vuoden ikä sekä:

1) 2 kuukautta meripalvelua ja merenkulun peruslinjan yleisjakson tai merimiesten perusopintolinjan suorittaminen; tai

2) 12 kuukautta meripalvelua, johon sisältyy vähintään 6 kuukautta kansipalvelua merivahdinpitoon liittyvissä tehtävissä; taikka

3) konemiehistön pätevyystodistuksen saaneelta ammattikasvatushallituksen hyväksymän yleistoimen täydennyskoulutusjakson suorittaminen.

51 §
Korjausmiehen pätevyystodistus

Korjausmiehen pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan:

1) konemiehen pätevyystodistus; sekä

2) korjaajan opintolinjan suorittaminen sekä 12 kuukautta meripalvelua vähintään 350 kW:n koneistolla varustetun aluksen koneosastossa konemiehen pätevyystodistuksen saamisen jälkeen.

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää korjausmiehen pätevyystodistuksen henkilölle, jolla vuoden 1991 loppuun mennessä on 48 kuukautta meripalvelua konemiehen pätevyystodistuksen saamisen jälkeen ja joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen.

52 §
Laivasähkömiehen pätevyystodistus

Laivasähkömiehen pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä sekä:

1) laivasähkömiehen opintolinjan suorittaminen; tai

2) sähkötekniikan peruslinjan mekaanikon opintolinjan tai vastaavan koulutuksen suorittaminen ja 24 kuukautta työkokemusta sähkölaitteiden asennus- tai huoltotehtävissä sekä ammattikasvatushallituksen hyväksymän laivasähkömiehen täydennyskoulutusjakson suorittaminen.

54 §
Konevahtimiehen pätevyystodistus

Kansimiehen pätevyystodistuksen saanut on oikeutettu saamaan konevahtimiehen pätevyystodistuksen suoritettuaan ammattikasvatushallituksen hyväksymän yleistoimen täydennyskoulutusjakson.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.