672/1990

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 3 päivänä elokuuta 1990 annetun kosmetiikka-asetuksen (671/90) 4 ja 7 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja merkintöjä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

ammattikäyttöön tarkoitetulla valmisteella kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan kampaamo-, parturi-, kosmetologi- tai muussa vastaavassa toimipaikassa;

säilöntäaineella ainetta, jonka tarkoituksena on kosmeettiseen valmisteeseen lisättynä estää haitallisten mikro-organismien kehittymistä;

auringonsuoja-aineella ainetta, joka iholle levitettynä suodattaa ultraviolettivaloa ihon suojaamiseksi auringonvalon haitallisilta vaikutuksilta;

galeenisella valmisteella eläin- tai kasvimateriaalista murskaamalla, saostamalla, suodattamalla, keittämällä, tislaamalla, uuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla saatua tuotetta; sekä

kosmeettisen valmisteen säilyvyysajalla aikaa, jona valmiste asianmukaisesti säilytettynä säilyy kosmetiikka-asetuksen (671/90) 3 §:n 1 momentin säännöksen mukaisena ja täyttää alkuperäisen käyttötarkoituksensa.

3 §
Säilöntäaineet

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää säilöntäaineina vain liitteessä 1 mainittuja tai tarkoitettuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

Jos liitteessä 1 mainittua, merkinnällä (x) varustettua ainetta käytetään kosmeettiseen valmisteeseen muussa tarkoituksessa kuin säilöntäaineena, voidaan liitteessä mainittu enimmäismäärä ylittää, jos aineen käyttötarkoitus käy ilmi valmisteesta annettavista tiedoista.

4 §
Auringonsuoja-aineet

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää auringonsuoja-aineina vain liitteessä 2 mainittuja tai tarkoitettuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

5 §
Väriaineet

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää väriaineina vain liitteessä 3 mainittuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

Mitä 1 momentissa on määrätty ei koske kosmeettisia valmisteita, joiden sisältämien väriaineiden ainoana tarkoituksena on hiusten värjääminen.

6 §
Rajoituksin sallitut aineet

Liitteessä 4 mainittuja tai tarkoitettuja aineita saa käyttää kosmeettisiin valmisteisiin liitteessä mainituin rajoituksin.

7 §
Yleisesti kielletyt aineet

Kosmeettisessa valmisteessa ei saa olla liitteessä 5 mainittuja tai tarkoitettuja aineita, ellei toisin ole määrätty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja aineita voidaan kuitenkin käyttää valmistuksen apuaineena, jos aine ei joudu lopputuotteeseen tai joutuu siihen vain vähäisenä teknisesti väistämättömänä jäämänä, josta ei aiheudu vaaraa terveydelle.

8 §
Varoitusmerkinnät

Liitteessä 1, 2 tai 4 mainittua tai tarkoitettua ainetta sisältävän valmisteen päällykseen on tehtävä kyseisen aineen kohdalla vaaditut varoitusmerkinnät. Merkinnät on tehtävä päällykseen muusta tekstistä selvästi erottuvina helposti havaittavaan paikkaan. Saman sisältöisiä varoitusmerkintöjä saa tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistää.

Jos päällyksen pinta-ala on riittämätön tai muusta syystä sopimaton varoitusmerkintöjen tekemiseen, merkinnät on tehtävä erilliselle lipukkeelle tai muuhun vastaavaan selosteeseen, joka on liitettävä päällykseen. Viittaus merkintöihin on tällöin tehtävä itse päällykseen.

Jos kosmetiikka-asetuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu käyttöpäällys on sopimaton 1 momentissa tarkoitettujen varoitusmerkintöjen tekemiseen, on käyttöpäällyksessä viitattava myyntipäällyksessä oleviin tai siihen liitettyihin varoitusmerkintöihin.

9 §
Säilyvyysajan ilmoittaminen

Kosmetiikka-asetuksen 4 §:n 2 momentissa säädetty säilyvyysaika on merkittävä valmisteen myynti- ja käyttöpäällykseen esimerkiksi seuraavasti:

Parasta ennen

Bäst före

sekä välittömästi merkinnän yhteyteen säilyvyysajan päättymisen ajankohta tai viittaus siihen, mihin ajankohta on pakkauksessa merkitty.

10 §
Pakkausmerkintöjä koskevat helpotukset

Kosmetiikka-asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päällyksinä voidaan pitää ainakin tavanomaisia huulien, poskien, silmäluomien, silmäripsien, kulmakarvojen ja kynsien värjäämiseen tarkoitettujen valmisteiden päällyksiä.

11 §
Erinäisiä määräyksiä

Kuluttajavirasto antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa toistaiseksi.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 15 päivänä tammikuuta 1986 antama päätös (21/86) kosmeettisista valmisteista.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

13 §
Siirtymäsäädökset

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan kosmeettisia valmisteita vuoden 1991 loppuun, vaikka niiden koostumus ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen. Mitä tässä momentissa on määrätty ei koske 7 §:n 1 momenttia.

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan kosmeettisia valmisteita vuoden 1992 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

Muu kuin 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille toimitetut kosmeettiset valmisteet vuoden 1994 loppuun, vaikka niiden koostumus ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoitta ja saa myydä sille toimitetut kosmeettiset valmisteet vuoden 1995 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Juhani Paakkanen

Liite 1

SÄILÖNTÄAINEET

Aine1,2 (EC-No) Valmiste5 Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
N-Alkyyli(C 12-C22)trimetyyliammoniumbromidi ja -kloridi (Setrimonibromidi mukaan luettuna) (x) (2.4) 0,1%
3-Asetyyli-6-metyyli-2,4(3H)pyraandioni (Dehydroetikkahappo) ja sen suolat (13) 0,6% hapoksi laskettuna Käyttö kielletty aerosolivalmisteissa
Bentsalkoniumkloridi, -bromidi ja -sakkarinaatti (x) (2.16) 0,25%
Bentsetonikloridi (x) (2.15) 0,1% Käyttö kielletty valmisteissa, jotka joutuvat limakalvojen kanssa kosketukseen
Bentsoehappo, sen suolat ja esterit (x) (1) 0,5% hapoksi laskettuna
Bentsyylialkoholi (x) (34). Ks. myös liite 4 1%
Bentsyylformaali (2.21) 0,2%
2-Bentsyyli-4-kloorifenoli (Klorofeeni) (40) 0,2%
Bifenyyli-2-oli (O-Fenyylifenoli) ja sen suolat (x) (7) 0,2% fenolia
1,3-Bis(hydroksimetyyli)-5,5dimetyyli-2,4-imidatsolidiinidioni (x) (33) 0,6% Varoitusmerkintä, jos formaldehydin määrä valmisteessa > 0,05% Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
1-(1,3'-Bis(hydroksimetyyli)-2,5-dioksoimidatsolidin-1-yyli)-1,3-bis(hydroksimetyyli)urea (2.17) 0,5% Varoitusmerkintä, jos formaldehydin määrä valmisteessa > 0,05 Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
3,3'-Bis(1-hydroksimetyyli-2,5-dioksoimidatsolidin-4-yyli)-1,1'metyleenidiurea (Imidatsolidinyyliurea) (x) (27) 0,6%
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioksaani (20) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 0,1% Vältä nitrosoamiinien muodostamista
Bronopoli (x) (21) 0,1% Vältä nitrosoamiinien muodostumista
3-Dekyloksi-2-hydroksi-1-aminopropaanihydrokloridi (Dekominoli) (2.27) 0,5%
3,3'-Dibromo-4,4'-heksametyleenidioksidibentsamidiini (Dibromoheksamidiini) ja sen suolat (myös isetionaatti) (15) 0,1%
6,6-Dibromo-4,4-dikloori-2,2'-metyleenidifenoli (Bromoklorofeeni) (x) (37) 0,1%
1,2-Dibromo-2,4-disyanobutaani (36) 0,1% Ei saa käyttää auringonoton yhteydessä käytettäviin valmisteisiin
2,4-Diklooribentsyylialkoholi (x) (22) 0,15%
4,4-Dimetyyli-1,3-oksatsolidiini (2.6) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 0,1% Valmisteen pH:n tulee olla ≥ 6
2-Fenoksietanoli (x) (29) 1%
1-Fenoksipropan-2-oli (43) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 1%
Fenyylielohopea ja sen suolat (myös boraatti) (17) Silmämeikit ja niiden poistajat 0,007%3 elohopeaa (Hg) Sisältää fenyylielohopeayhdisteitä. Innehåller fenylkvicksilverföreningar.
Voiteet ja shampoo-konsentraatit4 0,003%3 elohopeaa (Hg) Sisältää fenyylielohopeayhdisteitä. Innehåller fenylkvicksilverföreningar.
Formaldehydi ja paraformaldehydi (x) (5) Suunhygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,1% Varoitusmerkintä, jos formaldehydin määrä valmisteessa > 0,05%. Formaldehydiä ei saa käyttää aerosolivalmisteisiin. Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
Muut valmisteet 0,2% Varoitusmerkintä, jos formaldehydin määrä valmisteessa > 0,05%. Formaldehydiä ei saa käyttää aerosolivalmisteisiin. Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
Glutaraldehydi (2.26) 0,1% Varoitusmerkintä, jos glutaraldehydin määrä valmisteessa > 0,05%. Glutaraldehydia ei saa käyttää aerosolivalmisteisiin. Sisältää glutaraldehydiä. Innehåller glutaraldehyd.
Heksa-2,4-dieenihappo (Sorbiinihappo) ja sen suolat (x) (4) 0,6% hapoksi laskettuna
Heksametyleenitetramiini (Metenamiini) (x) (30) 0,15% Varoitusmerkintä, jos formaldehyformaldehydin määrä valmisteessa > 0,05% Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
Heksamidiini ja sen suolat (myös isetionaatti ja 4-hydroksibentsoaatti) (x) (2.20) 0,1%
Heksetidiini (x) (19) 0,1%

1 ) Suolalla tarkoitetaan tässä liitteessä (1) asetaatti-, bromidi-, kloridi- ja sulfaattianionien sekä ammonium-, kalium-, kalsium-, magnesium-, natrium- ja etanoliamiinikationien suoloja

2 ) Esterillä tarkoitetaan tässä liitteessä (1) metyyli-, etyyli-, propyyli-, isopropyyli-, butyyli-, isobutyyli- ja fenyyliesteriä

3 ) Tässä liitteessä (1) tarkoitettuja elohopeayhdisteitä yhteensä

4 ) Ei-polaarisia emulgaattoreja sisältävät

5 ) Jos sarakkeessa "Valmiste" on erikseen mainittu tietty valmiste tai tietyt valmisteet, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain näihin valmisteisiin

Aine1,2 (EC-No) Valmiste5 Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
4-Hydroksibentsoehappo ja sen suolat sekä esterit (x) (12) 0,4% hapoksi laskettuna (yhdelle esterille)
0,8% hapoksi laskettuna (useamman esterin seos)
1-Hydroksi-4-metyyli-6-(2,4,4-trimetyylipentyyli)-2-pyridoni ja sen monoetanoliamiinisuola (x) (35) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 1%
Muut valmisteet 0,5%
4-Isopropyyli-m-kresoli (38) 0,1%
2-Klooriasetamidi (41) 0,3% Sisältää klooriasetamidia. Innehåller kloracetamid.
1-(4-Kloorifenoksi)-1-(imidatsol-1-yyli)-3,3-dimetyyli-2-butanoni (x) (32) 0,5%
Klooriheksidiini ja sen diglukonaatti, diasetaatti sekä dihydrokloridi (x) (42) 0,3% klooriheksidiiniksi laskettuna
4-Kloori-m-kresoli (x) (24) 0,2% Ei valmisteisiin, jotka joutuvat kosketukseen limakalvojen kanssa
4-Kloori-3,5-ksylenoli (x) (26) 0,5%
5-Kloori-2-metyyli-3(2H)isotiatsolonin ja 2-metyyli-3(2H)isotiatsolonin seos, jossa on magnesiumkloridia ja magnesiumnitraattia (Kathon CG) (39) 0,0015% seokselle, jossa on suhteessa 3:1 5-kloori-2-metyyli-3(2H)isotiatsolonia ja 2-metyyli-3(2H)isotiatsolonia
Klorfenesiini (2.2) 0,3%
Klorobutanoli (11) 0,5% Käyttö kielletty aerosolivalmisteissa Sisältää klorobutanolia. Innehåller klorobutanol.
Klorofeeni (40) 0,2%
Metenamiini-3-klooriallyylokloridi (31) 0,2%
Muurahaishappo (x) (14) 0,5% hapoksi laskettuna
Natriumjodaatti (15) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 0,1%
Poly(1-heksametyleenibiguanidi)hydrokloridi (x) (28) 0,3%
Propionihappo ja sen suolat (x) (2) 2% hapoksi laskettuna
Salisyylihappo ja sen suolat (x) (3) 0,5% hapoksi laskettuna Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa valmisteissa paitsi shampoissa. Varoitusmerkintä muissa valmisteissa, joita saatetaan käyttää alle kolmivuotiaille lapsille ja jotka jäävät ihon kanssa kosketuksiin pitemmäksi ajaksi. Sisältää salisyyliyhdisteitä. Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille. Innehåller salicylföreningar. Får inte användas för barn under tre år.
Sinkkipyritioni (x) (8) Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 0,5% Käyttö kielletty suun hygienian hoitoon tarkoitetuissa valmisteissa.
Sorbiinihappo ja sen suolat (x) (4) 0,6% hapoksi laskettuna
Sulfiitit ja bisulfiitit (epäorgaaniset) (x) (9) 0,2% vapaana rikkidioksidina (SO2 )
Tiomersaali (16) Silmämeikit ja niiden poistajat 0,007%3 elohopeaa (Hg) Sisältää tiomersaalia. Innehåller tiomersal.
Voiteet ja shampoo-konsentraatit4 0,003%3 elohopeaa (Hg) Sisältää tiomersaalia. Innehåller tiomersal.
Triklokarbaani (x) (23) 0,2% Epäpuhtautena 3,3',4,4'-tetrakloroatsobentseeniä < 1 mg/kg ja 3,3',4,4'-tetrakloroatsoksibentseeniä < 1 mg/kg
Triklosaani (x) (25) 0,3%
10-Undekeenihappo ja sen suolat (x) (18) 0,2% hapoksi laskettuna

1 ) Suolalla tarkoitetaan tässä liitteessä (1) asetaatti-, bromidi-, kloridi- ja sulfaattianionien sekä ammonium-, kalium-, kalsium-, magnesium-, natrium- ja etanoliamiinikationien suoloja

2 ) Esterillä tarkoitetaan tässä liitteessä (1) metyyli-, etyyli-, propyyli-, isopropyyli-, butyyli-, isobutyyli- ja fenyyliesteriä

3 ) Tässä liitteessä (1) tarkoitettuja elohopeayhdisteitä yhteensä

4 ) Ei-polaarisia emulgaattoreja sisältävät

5 ) Jos sarakkeessa "Valmiste" on erikseen mainittu tietty valmiste tai tietyt valmisteet, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain näihin valmisteisiin

Liite 2

AURINGONSUOJA-AINEET

Aine (EC-No) Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
4-Aminobentsoehappo (1) 5%
Amyyli-4-metoksikinnamaatti-isomeeriseos (2.12) 10%
3-Bentsylideenikamferi (3.26) 6%
1-(4-tert-Butyylifenyyli)-3-(4'-metoksifenyyli)propaani-1,3-dioni (2.31) 5%
2-Etyyliheksyyli-4-metoksikinnamaatti (2.13) 10%
Etoksiloitu etyyli-4-aminobentsoaatti (2.2) 10%
2-Etyyliheksyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (2.5) 8%
2-Etyyliheksyylisalisylaatti (2.6) 5%
2-Fenyylibentsoimidatsoli-5-sulfonihappo sekä sen kalium-, natrium- ja trietanoliamiinisuolat (6) 8% hapoksi laskettuna
Glyseryyli-1-(4-aminobentsoaatti) (2.4) 5% Ei saa sisältää bentsokaiinia
Homosalaatti (3) 10%
2-Hydroksi-4-metoksibentsofenoni-5-sulfonihappo ja sen natriumsuola (Sulisobentsoni ja natriumsulisobentsoni) (2.17) 5% hapoksi laskettuna
2-Hydroksi-4-metoksi-4'-metyylibentsofenoni (Meksenoni) (2.16) 4% Varoitusmerkintä, jos määrä valmisteessa > 0,5% Sisältää meksenonia. Innehåller mexenon.
3-Imidatsol-4-yyliakryylihappo ja sen etyyliesteri (5) 2% hapoksi laskettuna
4-Isopropyylibentsyylisalisylaatti (2.29) 4%
4-Isopropyyli-dibentsoyylimetaani (2.28) 5%
3-(4'-Metyylibentsylideeni)-d-1-kamferi (2.25) 6%
Oksibentsoni (4) 10% Varoitusmerkintä, jos määrä valmisteessa > 0,5% Sisältää oksibentsonia. Innehåller oxibenson.
α-(2-Oksoborn-3-ylideeni)tolueeni-4-sulfonihappo ja sen suolat (2.24) 6% hapoksi laskettuna
N-Propoksiloitu etyyli-4-aminobentsoaatti-isomeeriseos (2.1) 5%
2,4,6-Trianiliini(p-karbo-2'-etyyliheksyyli-1'-oksi)-1,3,5-triatsiini (2.32) 5%
N,N,N-Trimetyyli-4-(2-oksoborn-3-ylideenimetyyli)aniliinimetyylisulfaatti (2) 6%

Liite 3

VÄRIAINEET 5, 6

Valkoiset

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
75170 1
77000 (E173) 1
77002 1
77004 1
77120 1
77163 1
77220 (E170) 1
77231 1
77713 1
77820 (E174) 1
77891 (E171) 1
77947 1
Stearaatit (Al-, Zn-, Mg ja Ca-) 1

Siniset

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
42045 3
420517 1
42080 4
42090 1
42735 3
44045 4
61585 4
62045 4
69800 (E130) 1
69825 1
73000 1
73015 (E132) 1
74100 4
74160 1
74180 3*, 4
77007 1
77510 1, 8
Bromtymolisinine 4

Violetit

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
42510 3
42520 4, 9
45190 4
50325 4
51319 4
60724 4
60725 1
60730 3
73385 1
73900 3*, 4
77742 1

Vihreät

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
10006 4
10020 3
42053 1
42100 4
42170 4
44090 (E142) 1
59040 3
61565 1
61570 1
74260 2
75810 (E140 ja 141) 1
77288 1, 10
77289 1, 10
77346 1
Bromkresolivihreä 4

Keltaiset

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
103167 2
11680 3
11710 3
12700 4
13015 (E105) 1
159857 (E110) 1
18690 4
18820 4
18965 1
191407 (E102) 1
20040 4, 11
21100 4, 11
21108 4, 11
21130 3
45350 1, h
47000 3
47005 (E104) 1
75100 1
75125 (E160d) 1
75135 (E161d) 1
75300 (E100) 1
77492 (E172) 1
Laktoflaviini (E101) 1
Solvent yellow 98 3, p

Oranssit

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
11725 4
11920 1
120757 1
14270 (E103) 1
155107 2
15980 (E111) 1
16230 3
20170 3
40215 4
40800 1
40820 (E160e) 1
40825 (E160f) 1
40850 (E161g) 1
453707 1, i
45396 1, j
71105 3
75120 (E160b) 1
75130 (E160a) 1
77489 (E172) 1
Capsanthin, Capsorubin (E160c) 1

Punaiset

Aine Colour Index numero tai nimi(E-tunnus) Käyttörajoitukset
12010 3
120857 1, k
12120 4
12150 1
12370 4
12420 4
12490 1
14700 1
14720 (E122) 1
14815 (E125) 1
15525 1
15580 1
158857 2
15620 4
156307 1, k
15800 3
158507 1
158657 1
15880 1
16035 1
16185 (E123) 1
162557 (E124) 1
16290 (E126) 1
17200 1
18050 3
18130 4
18736 4
24790 4
26100 1
27290 4
45100 4
451707 1
45170:1 2
45220 4
453807 1, i
45425 2, i
454307 (E127) 1, i
58000 1
73360 1
73915 4
75470 (E120) 1
77015 1
77491 (E172) 1
77745 1
Acid red 195 3
Antosyaanit 1
(E163)
Punajuuriväri (E162) 1

Ruskeat

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
12480 4
77400 1
77480 (E175) 1
Karamelliväri (E150) 1

Mustat

Aine Colour Index numero tai nimi (E-tunnus) Käyttörajoitukset
20470 4
27755 (E152) 1
28440 (E151) 1
50420 3
77266 1
77267 1
77268:1 (E153) 1
77499 (E172) 1

1) Sallittu kaikkiin kosmeettisiin valmisteisiin

2) Sallittu kosmeettisiin valmisteisiin lukuun ottamatta silmien läheisyyteen tarkoitettuja valmisteita

3) Sallittu kosmeettisiin valmisteisiin lukuun ottamatta limakaIvoille tarkoitettuja valmisteita

4) Vain valmisteisiin, jotka on tarkoitettu vain hetkellisesti ihon kanssa kosketukseen

5) Mukaan lukien näiden väriaineiden lakat ja suolat, ei kuitenkaan liitteessä 5 mainittujen tai tarkoitettujen aineiden kanssa muodostetut, jollei toisin ole mainittu

6) E-tunnuksella varustetun väriaineen tulee täyttää elintarvikevärille asetetut puhtausvaatimukset

7) Mukaan lukien liukenemattomat Ba-, Sr- ja Zr-lakat, -suolat ja -pigmentit

8) Vapaa syanidi-ioneista

9) Enintään 5 mg/kg

10)Vapaa kromaatti-ioneista

11)Väriaineessa enintään 5 mg/kg 3,3'-dimetyylibentsidiiniä

h) Enintään 6%

i) Väriaineessa enintään 1% 2-(6-hydroksi-3-okso-3H-ksanten-9-yyli)bentsoehappoa ja 2% 2-(bromo-6-hydroksi-3-okso-3H-ksanten-9-yyli)bentsoehappoa

j) Huulipunissa vain vapaana happona enintään 1%

k) Enintään 3%

l) Väriaineessa enintään 1% 2-(6-hydroksi-3-okso-3H-ksanten-9-yyli)bentsoehappoa ja 3% 2-(jodo-6-hydroksiksanten-9-yyli)bentsoehappoa

m) Väriaineessa enintään 5 mg/kg 3,3'-diklooribentsidiiniä

n) Vain hiusten käsittelyyn tarkoitettuihin valmisteisiin, enintään 100 mg/kg

o) Vain hiustenhoitovalmisteisiin enintään 50 mg/kg

p) Vain kynsienhoitovalmisteisiin enintään 0,5%

*) Toistaiseksi

Liite 4

RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET

Aine (EC-No) Valmiste4 -käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
Alkalisulfidit. Ks myös maa-alkalisulfidit (23) Ihokarvojenpoistovalmisteet 2% rikkiä pH ≤ 12,7 Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Skydda ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Alumiinifluoridi (34) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Alumiinizirkoniumkloridihydroksidi-kompleksit (AlxZr(OH)yClz) ja alumiinizirkoniumkloridihydroksidiglysiinikompleksit. Ks. Zirkonium
Ammoniakki (4) 6% NH3 :ksi laskettuna Varoitusmerkintä, jos määrä valmisteessa > 2% Sisältää ammoniakkia. Innehåller ammoniak.
Ammoniumfluoridi (33) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Ammoniumfluorosilikaatti (42) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Ammoniummonofluorofosfaatti (26) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Ammoniumpersulfaatti (vastaavia määräyksiä sovelletaan myös alkalimetallipersulfaattiyhdisteisiin) (–) Sisältää ammoniumpersulfaattia. Varottava aineen joutumista silmiin tai hengityselimiin sekä toistuvaa ihokosketusta. Jauheen hengittäminen saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Innehåller ammoniumpersulfat. Akta ögonen och undvik inandning samt upprepad hudkontakt. Inandning av pulveret kan förorsaka överkänslighet.
Bentsyylialkoholi (45) Liuottimet, parfyymit ja aromiaineet
1,3-Bis(hydroksimetyyli)imidatsolidiini-2-tioni (44) Hiustenhoitovalmisteet 2% Kielletty aerosolivalmisteissa (sprayt) Sisältää 1,3-bis(hydroksimetyyli)imidatsolidiini-2-tionia. Innehåller 1,3-bis(hydroximetyl)imidazolidin-2-tion.
Kynsienhoitovalmisteet 2% pH < 4
Boorihappo ja sen suolat (1) Talkit 5% Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuihin valmisteisiin. Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille. Får inte användas för barn under tre år.
Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,5%
Muut valmisteet 3%
Diaminofenolit (10) (Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 10%2 vapaaksi emäkseksi laskettuna
– yleiskäyttö Sisältää diaminofenoleja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Innehåller diaminofenoler. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
– ammattikäyttö Vain ammattikäyttöön. Sisältää diaminofenoleja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller diaminofenoler. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning.
Dikloorimetaani (7) Aerosolivalmisteet 35% Enintään 0,2% epäpuhtautena. Varoitusmerkintä, jos määrä valmisteessa > 10% Sisältää dikloorimetaania. Terveydelle haitallista hengitettynä. Innehåller diklormetan. Farligt vid inandning.
Diklorofeeni (11) 0,5% Sisältää diklorofeenia. Innehåller diklorofen.

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Aine (EC-No) Valmiste4 -käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
2,2'-Ditiobis(pyridiini-1-oksidi)n ja magnesiumsulfaatin (x3H2 O) additiotuote (2.4) Hiustenhoitovalmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 1%
Etidronihappo (1-hydroksietylideenidifosfonihappo) ja sen suolat (53) Hiustenhoitovalmisteet 1,5% hapoksi laskettuna
Saippuat 0,2% hapoksi laskettuna
1-Fenoksipropan-2-oli (54). Ks. liite 1. Valmisteet, jotka huuhdotaan pois käytön jälkeen 2% Ei saa käyttää suun hygienian hoitoon tarkoitettuihin valmisteisiin
m- ja p-Fenyleenidiamiinit, niiden N-substituoidut johdannaiset ja näiden suolat; N-substituoidut o-fenyleenidiamiinin johdannaiset (8) Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 6%2 vapaaksi emäkseksi laskettuna
– yleiskäyttö Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
– ammattikäyttö
Formaldehydi (13) Kynsien kovettamiseen käytettävät valmisteet 5% Varoitusmerkintä, jos formaldehydin määrä > 0,05% Sisältää formaldehydiä. Suojaa kynsinauhat rasvalla tai öljyllä. Innehåller formaldehyd. Skydda nagelbanden med fett eller olja.
Heksadekyyliammoniumfluoridi (36) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
3-(N-Heksadekyyli-N-2-hydroksietyyliammoniakki)propyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumdifluoridi (37) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Hopeanitraatti (48) Silmäripsien ja kulmakarvojen värjäämiseen tarkoitetut valmisteet 4% Sisältää hopeanitraattia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Innehåller silvernitrat. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Hydrokinoni (14) Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 2%2
– yleiskäyttö Sisältää hydrokinonia. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Innehåller hydrokinon. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
– ammattikäyttö Vain ammattikäyttöön. Sisältää hydrokinonia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller hydrokinon. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Kaliumfluoridi (32) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Kaliumfluorosilikaatti (41) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Kaliumhydroksidi, ks. natriumhydroksidi
Kaliummonofluorofosfaatti (28) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Kalsiumfluoridi (30) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Kalsiummonofluorofosfaatti (29) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Aine (EC-No) Valmiste4 -käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
Kiniini ja sen suolat (21) Shampoot 0,5% kiniiniemäkseksi laskettuna
Hiusvedet 0,2% kiniiniemäkseksi laskettuna
Kinolin-8-oli ja bis(8-hydroksikinoliini)sulfaatti (51, 2.1) Hiustenhoitovalmisteet, jotka huuhdellaan pois käytön jälkeen 0,3% emäkseksi laskettuna Vain vetyperoksidin stabilisaattorina
Hiustenhoitovalmisteet, joita ei huuhdella pois käytön jälkeen 0,03% emäkseksi laskettuna Vain vetyperoksidin stabilisaattorina
Ihon hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet, joita ei huuhdota pois käytön jälkeen 0,02% emäkseksi laskettuna Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Jalkojen hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet, joita ei huuhdota pois käytön jälkeen 0,04% emäkseksi laskettuna Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,01% emäkseksi laskettuna Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Kloraatit (alkalimetalli-) (6) Hammastahnat 5%
Muut valmisteet 3%
Lyijyasetaatti (55) Hiustenvärjäysvalmisteet 0,6% lyijynä laskettuna Sisältää lyijyasetaattia. Vältä ehdottomasti aineen joutuminen silmiin. Pese kädet käytön jälkeen. Ei saa käyttää silmäripsien, kulmakarvojen eikä viiksien värjäämiseen. Jos yliherkkyyttä ilmenee keskeytä käyttö. Innehåller blyacetat. Undvik absolut stänk i ögonen. Tvätta händerna efter användningen. Får inte användas för att färga ögonfransar, ögonbryn och mustascher. Om överkänslighet uppträder, avbryt behandlingen.
Maa-alkalisulfidit (23) Ihokarvojenpoistovalmisteet 6% rikkiä pH ≤ 12,7 Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Akta ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Magnesiumfluorosilikaatti (43) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Metyylifenyleenidiamiinit paitsi 2,4-metyylifenyleenidiamiini, näiden N-substituoidut johdannaiset ja näiden suolat (9) Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 10%2vapaaksi emäkseksi laskettuna
– yleiskäyttö Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
– ammattikäyttö Vain ammattikäyttöön. Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning.
6-Metyylikumariini (46) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,003%
α-Naftoli (16) Hiustenvärjäysvalmisteet 0,5% Sisältää α-naftolia. Innehåller α-naftol.
Natriumfluoridi (31) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Natriumfluorosilikaatti (40) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Aine (EC-No) Valmiste4-käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
Natriumhydroksidi (vastaavia määräyksiä sovelletaan myös muihin alkalimetallihydroksideihin) (15) Kynsinauhan liuottimet 5%3 (natriumhydroksidiksi laskettuna) Emäksinen. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Alkaliskt. Akta ögonen. Stänk i ögonen kan förorsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Hiusten suoristajat
– yleiskäyttö 2%3 (natriumhydroksidiksi laskettuna) Varoitusmerkintä, jos määrä valmisteessa > 1% Emäksinen. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Alkaliskt. Akta ögonen. Stänk i ögonen kan förorsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
– ammattikäyttö 4,5%3 (natriumhydroksidiksi laskettuna) Vain ammattikäyttöön. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden. Bara för yrkesmässigt bruk. Akta ögonen. Stänk i ögonen kan förorsaka blindhet.
Ihokarvojen poistovalmisteet
pH:n säätö pH 12,7 saakka Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Akta ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Muut valmisteet
– pH:n säätö pH 11 saakka
Natriummonofluorofosfaatti (27) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1 fluorina laskettuna
Natriumnitriitti (17) 0,2% Käyttö sallittu vain korroosionestoaineena. Ei saa käyttää nitrosoamiineja muodostavien aineiden kanssa.
Natriumtosyylikloramidi (5) 0,2%
Nikometanolihydrofluoridi (47) Suun hygienian hoitoo tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Nitrometaani (18) 0,3% Käyttö sallittu vain korroosionestoaineena
Oksaalihappo, sen esterit ja alkalisuolat (3) Hiustenhoitovalmisteet 5% Käyttö sallittu vain ammattikäyttöön tarkoitetuissa valmisteissa Vain ammattikäyttöön. Bara för yrkesmässigt bruk.
Oktadekenyyliammoniumfluoridi (39) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Pyrogalloli (20) Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 5%2
– yleiskäyttö Sisältää pyrogallolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Innehåller pyrogallol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
– ammattikäyttö Vain ammattikäytkäyttöön. Sisältää pyrogallolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller pyrogallol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Resorsinoli (22) Hapetettavat hiustenvärjäysvalmisteet 5%2
– yleiskäyttö Sisältää resorsinolia. Hiukset huuhdeltava huolellisesti käsittelyn jälkeen. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Innehåller resorcinol. Skölj håret noggrannt efter behandlingen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Aine (EC-No) Valmiste4 -käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
– ammattikäyttö Vain ammattikäyttöön. Sisältää resorsinolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller resorcinol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Hiusvedet ja shampoot 0,5% Sisältää resorsinolia. Innehåller resorcinol.
Seleenidisulfidi (49) Hilseenpoistoshampoot 1% Sisältää seleenidisulfidia. Vältä aineen joutumista silmiin tai rikkoutuneelle iholle. Innehåller selendisulfid. Undvik stänk i ögonen. Använd inte på sprucken hud.
Sinkki-4-hydroksibentseenisulfonaatti (25) Deodorantit, antiperspirantit ja kasvovedet 6% vedettömästä valmisteesta laskettuna Vältä valmisteen joutumista silmiin. Undvik stänk i ögonen.
Sinkkisuolat (vesiliukoiset) paitsi sinkki-4-hydroksibentseenisulfonaatti ja sinkkipyritioni (24) 1% sinkkinä laskettuna
Tina(II)fluoridi (35) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Tioglykolihappo ja sen suolat (2a) Hiusten kähertämiseen tai suoristamiseen tarkoitetut valmisteet
– yleiskäyttö 8% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 7–9,5. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä suojakäsineitä. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
– ammattikäyttö 11% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 7–9,5. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä suojakäsineitä. Vain ammattikäyttöön. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Muut hiustenhoitovalmisteet, jotka huuhdellaan pois heti käytön jälkeen 2% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 7–9,5. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedella ja hakeudu lääkäriin . Käytä suojakäsineitä. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilvtettävä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Ihokarvojenpoistovalmisteet 5% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 7–12,7. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Tioglykolihapon esterit (2b) Hiusten kähertämiseen tarkoitetut valmisteet
– yleiskäyttö 8% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 6–9,5. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Ihokosketus saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä suojakäsineitä. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
– ammattikäyttö 11% käyttövalmiissa liuoksessa tioglykolihapoksi laskettuna pH 6–9,5. Käyttöohjeeseen ehdottomasti seuraavat varoitukset: Ihokosketus saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Vältä aineen joutumista silmiin. Huuhdo silmiin joutunut aine heti pois runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä suojakäsineitä. Vain ammattikäyttöön. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
N,N,N'-Tris-(2-hydroksietyyli)N'-oktadekyyli-1,3-diaminopropaanidihydrofluoridi (–) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
N,N',N'-Tris(polyoksietyleeni)-N-heksadekyylipropyleenidiamiinidihydrofluoridi (38) Suun hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet 0,15%1fluorina laskettuna
Vetyperoksidi (12) Hiustenhoitovalmisteet 12% (40 vol.) Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen jout silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä. Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Aine (EC-No) Valmiste4 -käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
Ihonhoitovalmisteet 4% Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä. Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Kynsien kovettamiseen käytettävät valmisteet 2% Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä. Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Vitamiini A (Retinoli) (–) Valmisteet, jotka joutuvat kosketukseen suun limakalvojen kanssa 1 000 ky/g
Valmisteet, jotka ovat vain lyhyen ajan kosketuksessa ihon kanssa kuten kasvonaamiot 20 000 ky/g
Muut valmisteet 10 000 ky/g
Vitamiini B1 (Tiamiini) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 1%
Vitamiini B2 (Riboflaviini) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 1%
Vitamiini B5 (Pantoteenihappo ja sen johdannaiset) (–) Valmisteet, jotka joutuvat kosketukseen suun limakalvojen kanssa 1%
Muut valmisteet 5%
Vitamiini B6 (Pyridoksiini) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 1%
Vitamiini B12 (Syanokobalamiini) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 0,01%
Vitamiini E (Tokoferoli) (–) Valmisteet, jotka joutuvat kosketukseen suun limakalvojen kanssa 0,3%
Muut valmisteet 5%
Vitamiini H (Biotiini) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 0,2%
Vitamiini H-etyyliesteri (Biotiinin etyyliesteri) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 0,02%
Vitamiini PP (Nikotiinihappo ja nikotiinihappoamidi) (–) Valmisteet, jotka eivät joudu kosketukseen suun limakalvojen kanssa 2%
Zirkoniumalumiinikloridihydroksidikompleksit (AlxZr(OH)yClz) ja zirkoniumalumiinikloridihydroksidiglysiinikompleksit (50) Antiperspirantit 20% vedettömänä zirkoniumalumiinikloridihydroksidina Zirkonium-pitoisuus ei saa ylittää 5,4%. Al- ja Zr-atomien määrien suhteen tulee olla välillä 2 ja 10. Al + Zr-atomien ja klooriatomien määrien suhteen tulee olla välillä 0,9 ja 2,1. Kielletty aerosolivalmisteissa Ei ärsyyntyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Inte på irriterad eller sprucken hud.

1 ) Yksin tai yhdessä muiden tässä liitteessä (4) mainittujen fluoriyhdisteiden kanssa, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen yhdisteiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100

2 ) Näitä yhdisteitä yksin tai yhdessä, edellyttäen, että summa, joka saadaan laskemalla yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätystä enimmäismäärästä, on ≤ 100.

3 ) Hydroksidien määrä yhteensä ≤ 5% natriumhydroksidiksi laskettuna

4 ) Jos sarakkeessa "Valmiste-käyttö" on erikseen mainittu tietty valmiste tai käyttö, saa vastaavaa rajoituksin sallittua ainetta käyttää vain tähän valmisteeseen tai käyttöön.

Liite 5

Aineita, jotka ovat kiellettyjä kosmeettisissa valmisteissa

EC-Nro Aine
375 A-Vitamiinihappo ja sen suolat
11 Aconitum napellus, sen lehdet, juuret ja galeeniset valmisteet
13 Adoniini
13 Adonis vernalis ja siitä tehdyt valmisteet
13 Adonisyrtti
14 Adrenaliini
21 Adrenomimeettiset amiinit, keskushermostoon vaikuttavat, kuten
Amfekloraali
Amfepentoreksi
Amfepramoni
Amfetamiini
Aminoreksi
Bentsfetamiini
Deksamfetamiini
Difemetoksiini
Dimefenopaani
Doksapraami
Etyyliamfetamiini
Fasetoperaani
Fenatiini
Fenbutratsaatti
Fendimetratsaani
Fenetyliini
Fenfluramiini
Fenkamfamiini
Fenmetramidi
Fentermiini
Fluminoreksi
Kloforeksi
Klominoreksi
Klorfentermiini
Ksylopropamiini
Levamfetamiini
Mefentermiini
Meklofenoksaatti
Metamfetamiini
Metyylifenidaatti
Ortetamiini
Parametyyliamfetamiini
212 Pemoliini ja sen suolat
Pentoreksi
285 Pipradroli ja sen suolat
Prolintaani
Trifluoreksi
Ksylopropamiini
362 AETT
12 Akonitiini (Aconitum napelluksen perusalkaloidi) ja sen suolat
336 O-Alkyyliditiohiilihappojen suolat
16 Alkyynialkoholit ja niiden esterit, eetterit ja suolat
19 Alloklamidi ja sen suolat
18 Allyyli-isotiosyanaatti
143 Alypiini ja sen suolat
132 Ambenoni ja sen suolat, esim. ambenonikloridi
76 Amerikkalainen savikka, sen eteeriset öljyt
167 4-Aminobentsoehapon esterit, joissa vapaa aminoryhmä paitsi 2,3-dihydroksipropyyli-4-aminobentsoaatti
29 2-Amino-1,2-bis(4-metoksifenyyli)etanoli ja sen suolat
7 Aminokapronihappo ja sen suolat
383 2-Amino-4-nitrofenoli
384 2-Amino-5-nitrofenoli
31 4-Aminosalisyylihappo ja sen suolat
146 Amitriptyliini ja sen suolat
35 Ammi majus ja sen galeeniset valmisteet
143 Amydrikaiini ja sen suolat
291 Amygdaliini (Prunus laurocerasus)
50 Amylokaiini ja sen suolat
381 Amyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti, isomeeriseos
247 Amyylinitriitit
106 Anamirta cocculus, sen hedelmät
37 Androgeenisen vaikutuksen omaavat aineet, kuten
Fluoksimesteroni
Mesteroloni
Metadieoni
Meteloni
Metyylitestosteroni
Nandroloni
Oksimetenoloni
Stanotsoloni
Testosteroni
Testosteroniketolauraatti
Testosteronipropionaatti
22 Aniliini ja sen suolat sekä aniliinin halogenoidut että sulfonoidut johdannaiset
o-Anisidiini
162 Antabus
390 Antiandrogeenit, steroidirakenteen omaavat
39 Antibiootit
40 Antimoni ja sen yhdisteet
38 Antraseeniöljy
41 Apocynum cannabinum ja siitä tehdyt valmisteet
42 Apomorfiini ja sen suolat
216 Apronaliidi
238 Arekoliini
365 Aristolokkiahappo
43 Arseeni ja sen yhdisteet
254 Asenokumaroli
1 2-Asetamidi-5-klooribentsoksatsoli (N-5-Chlorobenzoxazol-2-lacetamide)
2 2-Asetoksietyylitrimetyyliammoniumhydroksidi ja sen suolat
EC-Nro Aine
393 Asetonitriili
2 Asetyylikoliini ja sen suolat
44 Atropa belladonna ja siitä tehdyt valmisteet
45 Atropiini ja sen suolat sekä johdannaiset
121 Atsametoniyhdisteet
286 Atsasyklonoli ja sen suolat
220 Barbituraatit, kuten
Barbituurihappo
Fenemaali
Heptamaali
Mebumaali
Pentymaali
Vinymaali
46 Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja bariumsulfidi (liite 4) sekä seuraavien väriaineiden: C.I. numerot 10316, 12075, 12085, 15510, 15585, 15630, 15850, 15865, 15985, 16255, 19140, 27290, 42051, 45170, 45370, 45380, 45410 ja 45430 bariumlakat, -suolat ja -pigmentit, jotka ovat liukenemattomia 37°C:een 0.1N suolahappoon
183 Bemegridi ja sen suolat
157 Benaktytsiini
53 Bendroflumetiatsidi ja sen johdannaiset
51 Bentsamiini ja sen suolat
158 Bentsatropiini ja sen suolat
49 Bentsatsepiinit ja bentsodiatsepiinit, kuten
Diatsepaami
Dikaliumkloratsepaatti
Loratsepaami
Medatsepaami
Nitrotsepaami
Oksatsepaami
47 Bentseeni
26 Bentsidiini
60 Bentsilonibromidi
48 Bentsimidatsoli-2(3H)-oni
382 Bentsoyyliperoksidi
356 Bentsylideeniasetoni
178 4-Bentsyylioksifenoli
54 Beryllium ja sen yhdisteet
23 Betoksikaiini ja sen suolat
287 Bietamiveriini
143 1,1-Bis(dimetyyliaminometyyli)propyylibentsoaatti ja sen suolat
352 Bitionoli
361 6,6-Bitymoljodidi
56 Bretyylitosylaatti
55 Bromi, alkuaine
59 Bromifeniramiini ja sen suolat
58 Bromisovaali
62 Brusiini
150 Butaandinitriili
90 Butanilikaiini ja sen suolat
288 Butopipriini ja sen suolat
340 4-tert-Butyylifenoli ja sen johdannaiset
108 1-Butyyli-3-(N-krotonyylisulfanilyyli)urea
341 4-tert-Butyylipyrokatekoli
69 Cantharis vesicatoria
215 Cephaelis ipecacuanha Brot. ja lähisukuiset lajit
76 Chenopodium ambrosioides, sen eteeriset öljyt
129 Cinchocaiini ja sen suolat
98 Claviceps purpurea Tul., sen alkaloidit ja galeeniset valmisteet
104 Colchicum autumnale ja sen galeeniset valmisteet
99 Conium maculatum, sen hedelmät, siitepöly ja galeeniset valmisteet
109 Curare (Kurare)
109 Curariini (Kurariini)
110 Curaritsantit (Kuraren kaltaiset aineet)
301 Datura stramonium ja sen galeeniset valmisteet
123 DDT
3 Deanoliaseglumaatti
214 Dekametonisuolat
214 Dekametyleenibis(trimetyyliammonium) suolat
226 Dekstrometorfaani ja sen suolat
116 Dekstropropoksifeeni
377 2,5-Diaminoanisoli
117 O,O'-Diasetyyli-N-allyyli-N-normorfiini
117 Diasetyylinalorfiini
119 5-(α, β-dibromfenetyyli)-5-metyylihydantoiini
351 Dibromisalisyylianilidit
351 Dibromsalaani
224 N,N-Dietyyli-2-(4-allyyli-2-metoksifenoksi)asetamidi ja sen suolat
128 2-Dietyyliaminoetyyli-3-hydrnksi-4-fenyylibentsoaatti ja sen suolat
130 3-Dietyyliaminopropyylikinnamaatti
170 Dietyyli-4-nitrofenyylifosfaatti
131 O,O'-Dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforotioaatti
339 Difenhydramiini ja sen suolat
270 Difenkloksatsiini
80 Difenoksilaattihydrokloridi
160 5,5-Difenyyli-4-imidatsolidoni
154 Difenyylipyraliini ja sen suolat
134 Digitaliini
134 Digitalis purpurea ja sen kaikki heterosidit
234 3,4-Dihydro-2-metoksi-2-metyyli-4-fenyyli-2H, 5H-pyrano(3,2-c)-(1)bentsopyran-5-oni
371 2,2'-Dihydroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklooridifenyylimetaani
207 4,4'-Dihydroksi-3,3'-(3-metyylitiopropylideeni)dikumariini
342 Dihydrotakysteroli
361 5,5'-Di-isopropyyli-2,2'-dimetyylibifenyyli-4,4'-diyylidihypojodiitti
125 Dikloorietaanit (etyleenikloridit)
126 Dikloorietyleenit (asetyleenikloridit)
36 2,3-Dikloori-2-metyylibutaani
349 Dikloorisalisyylianilidit
231 Dikumaroli
368 Dimetoksaani
142 Dimetyyliamiini
50 1-Dimetyyliaminometyyli-1-metyylipropyylibentsoaatti ja sen suolat
355 N,N-Dimetyyliformamidi
EC-Nro Aine
30 1,3-Dimetyylipentyyliamiini ja sen suolat
338 Dimetyylisulfoksidi
153 Dimevamidi ja sen suolat
151 Dinitrofenoli, kaikki isomeerit
343 Dioksaani
136 Dioksietedriini ja sen suolat
162 Disulfiraami
176 Doksylamiini ja sen suolat
335 D2 - ja D3 -vitamiinit
164 Efedriini ja sen suolat
221 Elohopea ja sen yhdisteet, paitsi fenyylielohopea ja sen suolat sekä tiomersaali
163 Emetiini ja sen suolat sekä johdannaiset
75 Emetiinimetyylieetteri
196 Endriini
14 Epinefriini
335 Ergokalsiferoli
98 Ergometriini
98 Ergotamiini
166 Eseriini ja sen suolat
69 Espanjan kärpänen
260 Estrogeenit
319 Etionamidi
173 Etoheptatsiini ja sen suolat
178 4-Etoksifenoli
182 Etyleenioksidi
204 Etyylibis(4-hydroksi-2-okso-1-bentsopyran-3-yyli)asetaatti ja hapon suolat
272 Etyylifenasemidi
96 Etyylikloridi
362 3'-Etyyli-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetrametyyli-2'-asetonaftaleeni
29 Evadoli
208 Fenadiatsoli
95 Fenaglykodoli
269 Fenasemidi
112 Fenetamiini
271 Fenindioni
232 Fenmetratsiini, sen suolat ja johdannaiset
Fenoli ja sen alkalisuolat
180 Fenotsoloni
71 Fenprobamaatti
273 Fenprokumoni
320 Fentiatsiini ja sen yhdisteet
274 Fenyramidoli
81 4-Fenyyliatsofenyleeni-1,3-diamiinisitraattihydrokloridi (krysoidiinisitraattihydrokloridi)
67 Fenyylibutatsoni
356 4-Fenyyli-3-buten-2-oni
271 2-Fenyyli-indan-1,3-dioni
187 Fluanisoni
189 Fluoresoni
191 Fluorivetyhappo, sen normaalit suolat, sen kompleksit ja hydrofluoridit, paitsi liitteissä 1–4 mainitut tai tarkoitetut fluoriyhdisteet
190 Fluorourasiili
279 Fosfori ja metallifosfidit
252 Furatsolidoni
192 Furfuryylitrimetyyliammoniumsuolat
358 Furo (3,2 g)-kromen-7-oni ja sen alkyylisubstituoidut johdannaiset paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromiaineiden normaaliin sisältöön kuuluvat
358 Furokumariinit, paitsi luontaisten aromiaineiden normaaliin sisältöön kuuluvat
192 Furtretonijodidi
166 Fysostigmiini ja sen suolat
193 Galantamiini
329 Gallaminiumtrietjodidi (gallamiinijodidi)
300 Glukokortikoidit
181 Glutetimidi ja sen suolat
100 Glysyklamidi
230 Guaifenesiini
259 Guanetidiini ja sen suolat
185 Haloperidoli
316 Heksaetyylitetrafosfaatti
70 (1R,2S)-Heksahydro-1,2-dimetyyli-3,6-epoksiftalaatin anhydridi
217 (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-Heksahydro-3,5a,9-trimetyylinafto(1,2-b)furan-2,8-dioni)
196 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni
197 Heksakloorietaani
198 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni
195 1,2,3,4,5 ,6-Heksakloorisykloheksaani
124 Heksametoni
124 N,N'-Heksametyleenibis(trimetyyliammonium) suolat
115 Heksapropymaatti
315 Hiilitetrakloridi
301 Hulluruoho ja sen galeeniset valmisteet
199 Hydrastiini ja sen suolat
199 Hydrastiniini ja sen suolat
200 Hydratsidit ja niiden suolat
201 Hydratsiini, sen johdannaiset ja näiden suolat
Hydroksibentseeni ja sen alkalisuolat
135 7-(2-Hydroksi-3-(2-hydroksietyyli)-N-metyyliamino)propyyliteofylliini (ksantinoli)
5 (4-(4-Hydroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenyyli)etikkahappo ja sen suolat
357 4-Hydroksi-3-metoksikinnamyylialkoholin bentsoaatit, paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluvat
203 4-Hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)kumariini
385 11-α-Hydroksipregn-4-eeni-3,20-dioni ja sen esterit
240 Hydroksitsiini
211 Hyoscyamus niger, sen lehdet, siemenet, siitepöly ja galeeniset valmisteet
295 Hyoskiini ja sen suolat sekä johdannaiset
210 Hyosyamiini ja sen suolat sekä johdannaiset (pekakuana)
34 Imperatoriini
152 Inprokoni
215 Ipecacuanha, sen juuret, siitepöly ja galeeniset valmisteet
198 Isodriini
EC-Nro Aine
52 Isokarboksatsidi
228 Isomethepteeni ja sen suolat
35 Isonsuden porkkana ja sen galeeniset valmisteet
247 Isopentyylinitriitit
17 Isoprenaliini
156 Isopropamidijodidi
216 2-Isopropyyli-4-pentenoyyliurea
148 Isosorbididinitraatti
311 Jaborandin lehti
213 Jodi, alkuaine
361 Joditymoli (jodibitymoli)
337 Johimbiini ja sen suolat
294 Juniperus sabina L., sen lehdet, eteerinen öljy ja galeeniset valmisteet
68 Kadmium ja sen yhdisteet
281 Kalabarin papu
70 Kantaridiini
69 Kantaridit
370 Kaptaani
140 Kaptodiaami
169 Karamifeeni ja sen suolat
156 N-(3-Karbamoyyli-3,3-difenyylipropyyli)-N,N-diisopropyylimetyyliammoniumsuolat
72 Karbatsolin typpijohdannaiset
57 Karbomaali
66 Karbutamidi
235 Karisoprodoli
74 Katalaasi
99 Katkoruoho, sen hedelmät, siitepöly ja galeeniset valmisteet
75 Kefaeliini ja sen suolat
13 Keväinen ruusuleinikki ja siitä tehdyt valmisteet
8 Kiinahappo ja sen suolat sekä johdannaiset ja johdannaisten suolat
85 Klofenamidi
123 Klofenotaani
78 Kloori, alkuaine
96 Kloorietaani
83 2-Kloori-4-dimetyyliamino-6-metyylipyrimidiini
93 2-(2-(-4-Kloorifenyyli)-2-fenyyliasetyyli)indan-1,3-dioni
325 Klooripikriini
77 Kloraalihydraatti
93 Klorfasinoni
94 Klorfenoksamiini
87 Klormetiini ja sen suolat
91 Klormetsanoni
366 Kloroformi
82 Kloroksatsoni
79 Klorpropamidi
84 Klorprotikseeni ja sen suolat
262 Klortalidoni
101 Kobolttibentseenisulfonaatti
106 Kokkelinsiemen
335 Kolekalsiferoli
168 Koliinin suolat ja niiden esterit
103 Kolkikosidi ja sen johdannaiset
102 Kolkisiini, sen suolat ja johdannaiset
290 Koniini
105 Konvallatoksiini
83 Krimidiini
97 Kromi; kromihappo ja sen suolat
107 Kroton tiglium, sen siemenistä saatava öljy
135 Ksantinoli
33 Ksylidiinit, niiden isomeerit, suolat ja halogenoidut sekä sulfonoidut johdannaiset
313 Ksylometatsoliini ja sen suolat
225 Kumetaroli
296 Kultasuolat
359 Laakerinlehti, sen siemistä saatava öljy
359 Laurus nobilis, sen siemenistä saatava öljy
284 Levofasetoperaani
Lidokaiini
195 Lindaani
218 Lobelia inflata ja sen galeeniset valmisteet
218 Lobeliayritti ja sen galeeniset valmisteet
219 Lobeliini ja sen suolat
289 Lyijy ja sen yhdisteet, paitsi lyijyasetaatti
127 Lysergidi ja sen suolat
69 Lytta vesicatoria
149 Malononitriili
89 Mannomustiini ja sen suolat
141 Mefekloratsiini ja sen suolat
322 Mefenesiini ja sen esterit
229 Mekamyyliamiini
236 Meprobamaatti
330 Merisipuli ja sen galeeniset valmisteet
223 Metaldehydi
145 Metamfepramoni ja sen suolat
Metanoli
144 Metapyrileeni ja sen suolat
171 Metetoheptatsiini ja sen suolat
147 Metformiini ja sen suolat
174 Metheptatsiini ja sen suolat
205 Metokarbamoli
346 2-(4-Metoksibentsyyli-N-(2-pyridyyli)amino)etyylidimetyyliamiinimaleaatti
376 1-Metoksi-2,4-diaminobentseeni
377 1-Metoksi-2,5-diaminobentseeni
178 4-Metoksifenoli
358 5-Metoksipsoraleeni, paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluva
358 8-Metoksipsoraleeni, paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluva
6 Metotreksaatti
133 Metypryloni ja sen suolat
292 Metyraponi
86 N-Metyylibis(2-kloorietyyli)amiini-N-oksidi ja sen suolat
34 9-(3-Metyyli-2-butenyyli-oksi)furo(3,2-g)-7-kromenoni
175 Metyylifenidaatti ja sen suolat
EC-Nro Aine
227 2-Metyyliheptyyliamiini ja sen suolat
121 N,N'-((Metyyli-imino)dietyleeni)bis(etyylidimetyyliammonium) suolat
51 N-Metyyli-N,2,4,6-tetranitroaniliini
372 Minoksidiili sekä sen suolat ja johdannaiset
64 Mofebutatsoni
178 Monobentsoni
344 Morfoliini ja sen suolat
298 Mustakoiso ja sen galeeniset valmisteet
86 Mustiini-N-oksidi ja sen suolat
99 Myrkkykatko, sen hedelmät, siitepöly ja galeeniset valmisteet
104 Myrkkyliljan siemen ja sen galeeniset valmisteet
244 Nafatsoliini ja sen suolat
241 2-Naftoli (β-Naftoli)
242 1- ja 2-Naftyyliamiinit ja niiden suolat
243 3-(1-Naftyyli)-4-hydroksikumariini
20 Nalorfiini, sen suolat ja eetterit
306 Narkoottiset aineet, luontaiset ja synteettiset
114 Natriumheksasyklonaatti
369 Natriumpyritioni
309 Neodymium ja sen suolat
245 Neostigmiini ja sen suolat
318 Nerium oleander-glykosidit
246 Nikotiini ja sen suolat
248 Nitriitit (epäorgaaniset), paitsi natriumnitriitti
249 Nitrobentseeni
251 Nitrofurantoiini
253 Nitroglyseriini
250 Nitrokresolit ja niiden alkalimetallisuolat
209 Nitroksoliini ja sen suolat
2-Nitropropaani
256 Nitrostilbeenit, niiden homologit ja niiden johdannaiset
257 Noradrenaliini ja sen suolat
258 Noskapiini ja sen suolat
132 (Oksalyylibis(iminoetyleeni))bis((o-klooribentsyyli)dietyyliammonium)-suolat
165 Oksanamidi ja sen johdannaiset
215 Oksetusjuuri, sen juuret, siitepöly ja galeeniset valmisteet
172 Oksfeneridiini ja sen suolat
182 Oksiraani
202 Oktamoksiini ja sen suolat
267 Oktamylamiini ja sen suolat
28 Oktodriini ja sen suolat
261 Oleandriini
303 Ouabaiini
381 Padimaatti
186 Parametasoni
131 Parationi
179 Paretoksikaiini ja sen suolat
263 Pelletieriini ja sen suolat
212 Pemoliini ja sen suolat
265 Pentaeritrityylitetranitraatti
264 Pentakloorietaani
120 Pentametonisuolat
120 N,N'-Pentametyleenibis(trimetyyliammonium)-suolat
255 Pentasyanonitrosyyliferraatti (2-), alkalinen
314 Perkloorietyleeni
266 Petrikloraali
281 Physostigma venenosum Balf.
374 Phytolacca ssp. ja niistä tehdyt valmisteet
268 Pikriinihappo
282 Pikrotoksiini
311 Pilocarbus jaborandi Holmes ja sen galeeniset valmisteet
283 Pilokarpiini ja sen suolat
118 Pipatsetaatti ja sen suolat
284 α-Piperidin-2-yylibentsyyliasetaatti, sen vasemmalle kiertävä treomuoto suoloineen
372 6-(Piperidinyyli)-2,4-pyrimidiinidiamiini-3-oksidi sekä sen suolat ja johdannaiset
285 Pipradoli ja sen suolat
137 Piprokurarium
239 Poldiinimetyylisulfaatti
161 Probenesidi
194 Progesteronit
25 Prokaiiniamidi ja sen suolat sekä johdannaiset
253 Propaani-1,2,3-triyylinitraatti
149 Propandinitriili
206 Propatyylinitraatti
138 Propyfenatsoni
1,2-Propyleenioksidi
291 Prunus laurocerasus, sen lehdistä veteen uuttuva osa
278 Psilosybiini
345 Pyrethrum album ja sen galeeniset valmisteet
346 Pyridiinimaleaatti
293 Radioaktiiviset aineet, lukuun ottamatta valmistusaineiden luontaisesti sisältämiä radionuklideja, joista ei aiheudu vaaraa kosmeettisen valmisteen käyttäjälle
15 Rauwolfia serpentina-alkaloidit ja näiden suolat
15 Rauwolfian juuri
375 Retinoiinihappo ja sen suolat
73 Rikkihiili
215 Radix ipekakuana, sen juuret, siitepöly ja galeeniset valmisteet
323 Rokotteet ja seerumit
332 Sabadillan siemen ja sen galeeniset valmisteet
294 Sabiinin kataja, sen lehdet, eteerinen öljy ja galeeniset valmisteet
360 Safroli, paitsi luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluvana. Enimmäispitoisuus lopputuotteessa 100 ppm. Suun ja hampaiden hoitoon tarkoitetuissa valmisteissa 50 ppm. Lasten hammastahnoissa ei safrolia saa olla havaittavia määriä.
217 a-Santoniini
332 Schoenocaulon officinale Lind., sen siemenet ja galeeniset valmisteet
297 Seleeni ja sen yhdisteet paitsi seleenidisulfidi
18 Sinappiöljy
76 Sitruunasavikka (Chenopodium ambrosioides), sen eteeriset öljyt
295 Skopolamiini ja sen suolat sekä johdannaiset
298 Solanum nigrum ja sen galeeniset valmisteet
299 Sparteiini ja sen suolat
4 Spironolaktoni
302 Strofantiinit, niiden glukonit ja näiden johdannaiset
EC-Nro Aine
302 g-Strofantiini
303 Strophantus-lajit ja niiden galeeniset valmisteet
305 Strychnos-lajit ja niiden galeeniset valmisteet
304 Strykniini ja sen suolat
150 Sukkinonitriili
155 Sulfiinipyratsoni
307 Sulfonamidit (sulfaniiliamidi ja sen johdannaiset, jotka on saatu substituoimalla yksi tai useampi vetyatomi NH2 -ryhmistä) ja niiden suolat
308 Sultiaami
111 Syaanivety ja sen suolat
122 Syklarbamaatti
159 Syklitsiini ja sen suolat
88 Syklofosfamidi ja sen suolat
112 2-α-Sykloheksyylibentsyyli-(N,N,N',N'-tetraetyyli) trimetyleenidiamiini
234 Syklokumaroli
113 Syklomenoli ja sen suolat
280 Talidomidi ja sen suolat
317 Tallium ja sen yhdisteet
367 TCDD
237 Tefatsoliini ja sen suolat
312 Telluuri ja sen yhdisteet
139 Tetrabenatsiini ja sen suolat
350 Tetrabromsalisyylianilidit
276 Tetraetyylipyrofosfaatti, TEPP
42 R5,6,6a,7-Tetrahydro-6-metyyli-4H-dibentso(de,g)kinoliini-10,11-dioli ja sen suolat
394 Tetrahydrotsoliini ja sen suolat
63 Tetrakaiini ja sen suolat
367 2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini
314 Tetrakloorietyleeni
315 Tetrakloorimetaani
348 Tetrakloorisalisyylianilidit
61 Tetryyliammoniumbromidi
318 Thevetia neriifolia Juss. ja sen glykosidit
318 Thevetiini
207 Thioporaani
233 Tiamatsoli
310 Tiotepa
354 Tiuraamidisulfidit
353 Tiuraamimonosulfidit
321 Tiourea ja sen johdannaiset, paitsi liitteessä 4 mainitut tai tarkoitetut
162 Tiuraami; tetrametyylitiuraami
177 Tolboksaani
65 Tolbutamidi
32 Toluidiinit, niiden suolat, isomeerit ja halogenoidut ja sulfonoidut johdannaiset
98 Torajyvä, sen alkaloidit ja galeeniset valmisteet
324 Tranyylisypromiini ja sen suolat
328 Tretamiini
375 Tretinoiini ja sen suolat
275 Triamtereeni ja sen suolat
326 2,2,2-Tribrometanoli (tribromoetyylialkoholi)
373 3,4',5-Tribromosalisyylianilidi
373 Tribromsalaani
188 Trifluperidoli
22 Trikloorianiliini
123 1,1,1-Trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani
1,1,1-Trikloorietaani
77 2,2,2-Trikloorietaani-1,1-dioli
10 Trikloorietikkahappo
370 N-(Trikloorimetyylitio)-4-syklohekseeni-1,2-dikarboksimidi
325 Trikloorinitrometaani
327 Triklormetiini ja sen suolat
277 Trikresyylifosfaatti
222 3,4,5-Trimetoksifenetyyliamiini ja sen suolat
51 2,2,6-Trimetyyli-4-piperidyylibentsoaatti ja sen suolat
268 2,4,6-Trinitrofenoli
358 Trioksisaleeni, paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluvat
92 Triparanoli
347 Tripelenamiini
277 Tritolyylifosfaatti
24 Tsoksatsoliamiini
27 Tuaminoheptaani, sen isomeerit ja suolat
9 Tyropropiinihappo ja sen suolat
392 Tyrotrisiini
Tärpätti, herkistäviä aineita sisältävä
11 Ukonhatunyrtti, sen lehdet, juuret ja galeeniset valmisteet
330 Urginea maritima ja sen galeeniset valmisteet
184 Valnoktamidi
333 Valkopärskäjuuri, sen juuret ja galeeniset valmisteet
203 Warfariini (varfariini) ja sen suolat
331 Veratriini ja sen suolat sekä galeeniset valmisteet
333 Veratrum album Spp. ja näiden galeeniset valmisteet
211 Villikaali, sen lehdet, siemenet, siitepöly ja galeeniset valmisteet
334 Vinyylikloridimonomeeri
Väriaineista, muualla tässä liitteessä mainittujen lisäksi:
376 -CI 76050 (2,4-Diaminoanisoli)
364 -CI 76035 (2,4-Diaminotolueeni)
363 -CI 76010 (o-Fenyleenidiamiini)
378 -CI 12140
379 -CI 26105
380 -CI 42555, 42555–1 ja 42555–2
386 -CI 42640
387 -CI 13065
388 -CI 42535
389 -CI 61554
391 Zirkonium ja sen yhdisteet, paitsi liitteessä 4 tarkoitetut zirkoniumalumiinikloridihydroksidi- ja zirkoniumalumiinikloridihydroksidiglysiinikompleksit sekä tiettyjen väriaineiden zirkoniumlakat, -suolat ja -pigmentit, ks. liite 3, alaviite 7.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.