Säädökset alkuperäisinä: 1989

1000/1989
Asetus radioasetuksen muuttamisesta
999/1989
Asetus kuvataideakatemian virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä
998/1989
Asetus opistoasteen tutkintojen niveltämisestä korkeakouluopintoihin annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
997/1989
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
996/1989
Asetus Ruotsin kanssa kunnallisveron saamatta jäämisen korvaamisesta eräissä tapauksissa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
995/1989
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24§:n muuttamisesta
994/1989
Laki valtion virkaehtosopimuslain 5§:n muuttamisesta
993/1989
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 luvun 2§:n muuttamisesta
992/1989
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
991/1989
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
990/1989
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
989/1989
Asetus työministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
988/1989
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
987/1989
Asetus sisäasiainministeriön erään viran lakkauttamisesta
986/1989
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta
985/1989
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
984/1989
Laki valkuaisverosta annetun lain muuttamisesta
983/1989
Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta
982/1989
Laki sokeriverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
981/1989
Laki tasausverolain 10§:n muuttamisesta
980/1989
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
979/1989
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1990 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
978/1989
Verohallituksen päätös vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
977/1989
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
976/1989
Asetus Alankomaiden kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
975/1989
Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa
974/1989
Asetus Laajalahden luonnonsuojelualueesta
973/1989
Asetus Telkkämäen luonnonsuojelualueesta
972/1989
Henkilöstörahastoasetus
971/1989
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
970/1989
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3§:n väliaikaisesta muuttamisesta
969/1989
Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta
968/1989
Laki kerman ja vähärasvaisen maidon tasausmaksusta annetun lain 22§:n muuttamisesta
967/1989
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista
966/1989
Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista
965/1989
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
964/1989
Valtioneuvoston päätös villan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
963/1989
Valtioneuvoston päätös tullitariffin muuttamisesta
962/1989
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonnin rajoittamisesta
961/1989
Asetus maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
960/1989
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
959/1989
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
958/1989
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksien lisäämisestä vuonna 1989
957/1989
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
956/1989
Asetus aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
955/1989
Laki Suomen Työväen Säästöpankin muuttamisesta liikepankiksi
954/1989
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
953/1989
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
952/1989
Työsuojeluhallituksen päätös varautumisesta asbestityöhön aluksella
951/1989
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1990

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.