1368/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 31§ ja 45 a§,

sellaisina kuin ne ovat 31§ 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (205/82) ja 45 a§ 9 päivänä marraskuuta 1979 annetussa asetuksessa (804/79),

muutetaan 4 a§:n 1 momentti, 10§:n 2 momentti, 11§:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti, 13§, 18§:n 1 momentti, 18 a§, 24§:n 1 momentti, 25§:n 1 momentti, 26§:n 1 momentti, 27§:n 3 momentti, 28§, 30 §:n 1 ja 3 momentti, 32§:n 2 momentti, 33§:n 1 momentti, 34§:n 1 momentin 1 kohta, 68§:n 1 momentti ja 70§,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a§:n 1 momentti, 10§:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti, 18§:n 1 momentti, 18 a§, 24§:n 1 momentti, 27§:n 3 momentti, 28§, 30§:n 1 ja 3 momentti ja 32 §:n 2 momentti mainitussa 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa, 33§:n 1 momentti 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (44/87) ja 68§:n 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (798/80), sekä

lisätään 8§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti ja 32§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 a §

Valtioneuvosto nimeää asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt hakemuksesta. Yhteisöjen on toimitettava hakemuksensa asuntohallitukselle asuntohallituksen asettaman määräajan kuluessa. Asuntohallituksen on toimitettava hakemukset sekä lausuntonsa kustakin hakemuksesta viivytyksettä ympäristöministeriölle.


8 §

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 7 kohdan nojalla myönnettävää asuntolainaa koskeva hakemus on kuitenkin tehtävä kuuden kuukauden tai erityisistä syistä vuoden kuluessa siitä, kun luovutussopimus on tehty ja kunnan viranomaisen tai kuntainliiton päätös osakkeiden tai vuokratalon hankkimisesta on tullut lainvoimaiseksi.

10 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee soveltuvin osin asuntolainan myöntämistä asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 4, 5 ja 7 kohdan nojalla.

11 §

Asuntolainan sekä rakennusaikaisen lainan myöntämisen edellytyksenä on, että sitä paremmalla etuoikeudella kiinnitettyjen lainojen korko-, lyhennys- ja muut lainaehdot ovat kohtuulliset ja että lainoja koskeviin velkakirjoihin on, jolleivät ne ole pankki-, vakuutus- tai muun luottolaitoksen taikka valtion, kunnan tai kuntainliiton myöntämiä, sisällytetty määräys, jonka mukaan lainanantaja ei saa irtisanoa lainaa takaisin maksettavaksi ilman asuntohallituksen suostumusta muutoin kuin siitä syystä, että velallinen on laiminlyönyt lainan sopimuksenmukaisen hoitamisen.


12 §

Asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa, vuokra-asuntoa ja asuntotuotantolain 9 a§:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä on haettava asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ja hakemukseen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset. Hakemus on toimitettava asuntotuotantolain 20§:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle. Tämän tulee annettuaan lausuntonsa hakemuksista toimittaa asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa koskevat asiakirjat asuntohallitukselle sekä asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa tai 9 a§:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä koskevat asiakirjat lääninhallitukselle, jonka on lähetettävä asiakirjat oman lausuntonsa ohella asuntohallitukselle.


13 §

Lainan myöntämistä koskevasta hakemuksesta on hankittava maatalouspiirin lausunto, milloin lainaa haetaan omakotitalon rakentamisen, laajentamisen tai peruskorjauksen rahoittamista varten sellaiselle tilalle tai alueelle:

1) johon kuuluu enemmän kuin kaksi hehtaaria maatalousmaata tai jonka metsämaan vuotuinen puuntuotto on vähintään 150 kuutiometriä laskettuna siten kuin maatila-asetuksen 45§:n 1 momentissa on säädetty;

2) jonka hankkimista tai rakentamista varten on maatilalain (188/77) nojalla myönnetty lainaa; tai

3) jonka omistaja tai haltija harjoittaa kalastusta, poronhoitoa tai muuta sellaista maa- tai metsätalouden ohella harjoitettavaa taloudellista toimintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon antaa se maatalouspiiri, jonka alueella lainoituksen kohteena oleva rakennus sijaitsee. Tilalla tai alueella tarkoitetaan myös samalle omistajalle tai haltijalle kuuluvaa ja samasta talouskeskuksesta hoidettavaa kahden tai useamman tilan tai tilanosan muodostamaa kokonaisuutta.

18 §

Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan avulla rakennettu, hankittu, laajennettu tai peruskorjattu rakennus on pidettävä riittävästi palovakuutettuna.


18 a §

Asuntotuotantolain 15 f§:n 4 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä ja muuttamista varten on asuntohallituksen tai, milloin kunnan viranomainen on myöntänyt lainan, kunnan viranomaisen tehtävä viipymättä ilmoitus sille tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille, jonka virka-alueella asianomainen kiinteistö sijaitsee, sekä asianomaisen osakeyhtiön hallitukselle.

Milloin havaitaan, että 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on virheellinen, on sen mukaisesti tehty merkintä oikaistava asuntohallituksen tai kunnan viranomaisen tarkistetun ilmoituksen perusteella.

24 §

Asuntolainaa ja rakennusaikaista lainaa saa nostaa rakennusaikana rakennustyön edistymisen mukaan. Lainan saajan tulee asuntotuotantolain 20§:n 4 momentissa mainitun rakennusvalvontaviranomaisen antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla tavalla osoittaa rakennustyön olevan siinä vaiheessa, että kiinteistön arvon voidaan katsoa vastaavan nostettua ja nostettavaksi pyydettyä osaa lainasta lisättynä kiinteistöön paremmalla etuoikeudella kiinnitettyjen ja nostettujen lainojen yhteismäärällä, taikka asettaa rakennusvaiheen ajaksi muu hyväksyttävä vakuus. Kunnan tilatessa valtiolta varoja asuntotuotantolain 9§:n 2 momentissa tarkoitettujen lainojen maksamista varten ei todistusta kuitenkaan tarvitse kunnalta erikseen vaatia.


25 §

Asuntotuotantolain 20§:n 4 momentissa tarkoitettujen kunnan rakennusvalvontaviranomaisten on suoritettava sanotun lain nojalla tuetun rakentamisen sekä lainavarojen käytön valvomiseksi ja niiden maksamisen edellytysten toteamiseksi rakennuspaikalla tarkastuksia ja katselmuksia sekä ilmoitettava asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyllä lainalla lainoitetun vuokratalon valmistumisesta ja käyttöön hyväksymisestä kahden viikon kuluessa loppukatselmuksen toimittamisesta asuntohallitukselle, sen mukaan kuin asuntohallitus tarkemmin määrää.


26 §

Ympäristöministeriön, asuntohallituksen ja lääninhallituksen valtuuttamilla henkilöillä sekä asuntotuotantolain 20§:n 2 ja 4 momentissa mainituilla kunnan viranomaisilla on oikeus tarvittaessa suorittaa lainan saajan ja asuntotuotantolaissa tarkoitetun tuen avulla rakennettujen, peruskorjattujen tai hankittujen rakennusten asukkaiden luona sekä niissä asunto-osakeyhtiöissä, joiden osakkeiden hankkimista on tuettu sanotun lain nojalla, tarkastuksia ja katselmuksia, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, onko mainittua lakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä lainaehtoja noudatettu, ja tällöin oikeus tarkastaa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat. Lainan saaja on velvollinen vaadittaessa toimittamaan tili- ja muut asiakirjat viranomaisen tai valtuutetun tarkastajan tarkastettavaksi.


27 §

Asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan korot ja lyhennykset sekä rakennusaikaisen lainan korot erääntyvät puolivuosittain maalis- ja syyskuun viimeisenä päivänä. Asuntotuotantolain 11 a§:ssä tarkoitetut lainamaksut ja 11 e§:ssä tarkoitetut erilliset korkomaksut erääntyvät puolivuosittain helmi- ja elokuun viimeisenä päivänä. Saman vuosimaksun molemmat lainamaksut ovat pääsääntöisesti yhtä suuret.

28 §

Asuntotuotantolain 11 c§:n 1 momentissa tarkoitettu kuluttajahintaindeksin muutos lasketaan vuosimaksun tarkistamisajankohtaa edeltävän kalenterivuoden heinäkuun lopussa päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta. Asuntohallituksen tulee ilmoittaa vuosimaksun tarkistuksen suuruus ja asuntotuotantolain 11 e§:n mukainen asuntolainan koron suuruus valtiokonttorille viimeistään kunkin syyskuun 20 päivänä.

Asuntotuotantolain 11 b§:n 1 momentissa tarkoitettu asuntolainan määrän muuttumisesta johtuva vuosimaksun korjaaminen suoritetaan vuosimaksun seuraavan tarkistamisen yhteydessä. Tällöin markkamääräistä vuosimaksua suurennetaan tai pienennetään asuntolainan määrän prosenttimääräistä muutosta vastaavassa suhteessa. Asuntohallituksen tulee viipymättä ilmoittaa valtiokonttorille vuosimaksun korjaamisesta.

Vuosimaksua pienennetään asuntotuotantolain 11 c§:n 3 momentin nojalla määrällä, joka vastaa omaksilunastetun huoneiston osuutta yhtiön vuosimaksusta. Vuosimaksun pienentäminen suoritetaan siitä päivästä lukien, jolloin yhtiön asuntolaina omaksilunastamisen johdosta pienenee.

30 §

Edellä 29§:ssä tarkoitettua lykkäystä ja koron alentamista koskeva hakemus on tehtävä asuntohallituksen hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen ja siihen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset. Lykkäyshakemus on toimitettava asuntotuotantolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen niiden lyhennys- ja korkoerien erääntymistä, joita se tarkoittaa. Koron alentamista koskeva hakemus on toimitettava kunnan viranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen kahdeksannen lainavuoden ensimmäistä eräpäivää.


Valtiokonttorin tehtävänä on valvoa, että lykkäysten myöntämiseen valtion tulo- ja menoarviossa vahvistettua enimmäismäärää ei ylitetä. Valtiokonttori voi tarvittaessa määrätä, että kunnan on ennen lykkäämistä koskevan päätöksen tekemistä pyydettävä valtiokonttorin lausunto siitä, onko lykkäyksen myöntäminen vahvistetun enimmäismäärän rajoissa mahdollista.

32 §

Ylimääräisen lyhennyksen johdosta lyhennetään asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan laina-aikaa yhtä monella vuosipuoliskolla kuin ylimääräisesti maksettuun määrään sisältyy laina-ajan lopussa erääntyviä täysiä lyhennyseriä.

Ylimääräinen lyhennys ei vaikuta asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan vuosimaksun tarkistamiseen.

33 §

Jos lainan koron, lyhennyksen tai lainamaksun maksaminen viivästyy, viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien.


34 §

Laina voidaan sen lisäksi, mitä asuntotuotantolaista johtuu, katsoa ilman irtisanomista osaksi tai kokonaan heti maksettavaksi erääntyneeksi:

1) jos koron, lyhennyksen tai lainamaksun suorittaminen viivästyy enemmän kuin 30 päivää erääntymispäivästä lukien;


68 §

Asuntohallituksen on vuosittain ympäristöministeriön määräämänä aikana tehtävä ministeriölle esitys asuntotuotantolain 21§:n 1 momentissa tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi.


70 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Niihin lainoihin, joihin ei sovelleta asuntotuotantolain muuttamisesta annettua lakia (1140/89), sovelletaan 25§:n 1 momentin, 27§:n 3 momentin, 28§:n, 30§:n 1 momentin ja 32§:n 2 momentin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Asetuksen voimaantulon jälkeen myönnettäviin valtion ensisijaisiin lainoihin sovelletaan ensisijaisia lainoja koskevia säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.