1363/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki kotimaasta tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kotimaasta tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävistä korkotukilainoista 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1093/85) nimike, 1-4§, 7§ ja 8§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4§ osittain muutettuina 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (1258/87) ja 8§:n 1 momentti muutettuna 9 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1069/88), näin kuuluviksi:

Laki

alustoimitusten rahoitukseen myönnettävistä korkotukilainoista

1 §

Suomen Vientiluotto Oy:n varoista voidaan, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, myöntää alustoimitusten rahoittamiseen sellaisia lainoja, joiden osalta valtio maksaa yhtiölle korkohyvitystä. Näitä lainoja kutsutaan jäljempänä korkotukilainoiksi.

2 §

Korkotukilaina voidaan myöntää suomalaiselta laivanrakennustoimintaa harjoittavalta yritykseltä tilatun aluksen tai aluksen rungon rakentamisen tai aluksen muutostyön rahoittamiseksi.

3 §

Korkotukilainojen yleiset ehdot vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka myös hyväksyy lainat korkotukilainoiksi.

Korkotukilainojen ehdot määräytyvät niiden perusteiden mukaan, joita kansainvälisesti sovelletaan julkisesti tuettujen alustoimitusten rahoituksessa.

Suomalaisen varustamon kotimaasta tilaaman, pienalukseksi katsottavan aluksen ja vuosina 1988-1990 kotimaasta tilattavan Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa käytettävän lastialuksen rahoittamiseen myönnetyn lainan vuotuinen korko on vähintään kuusi prosenttia.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista lainaehdoista voidaan valtioneuvoston päätöksellä kotimaisen alustoimituksen osalta poiketa, milloin siihen on kansainvälisesti epäterveestä kilpailutilanteesta aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi erityisen painavia syitä.

4 §

Valtion varoista maksettava korkohyvityksen määrä on Suomen Vientiluotto Oy:n varainhankintakustannusten ja korkotukilainan vuotuisen koron erotus lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

7 §

Jos kotimainen korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty tai lainaa hakiessaan antanut olennaisessa kohdassa erheellisen tiedon taikka salannut lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, ei tällaisen lainan osalta sen jälkeen kun lainansaajan sanotunlainen menettely on todettu, suoriteta 4§:ssä tarkoitettua korkohyvitystä. Lainansaajan on tällöin suoritettava takaisin se korkohyvitys, jonka valtio on lainasta maksanut sen nostamispäivästä lukien, sekä lisäksi 16 prosenttia vuotuista sakkokorkoa korkohyvityksen määrälle sen maksamispäivästä lukien.

8 §

Tämän lain mukaisia lainoja voidaan hyväksyä vuosina 1986-1990 korkotukilainoiksi yhteensä enintään 6 500 miljoonan markan määrästä. Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä päätetään vuosittain annettavien korkotukilainojen enimmäismäärästä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa aluksen tai sen rungon rakentamista tai aluksen muutostyötä koskeva sopimus on tehty 1 päivänä lokakuuta 1989 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 191/89
Valtiovarainvaliok. miet. 69/89
Suuren valiok. miet. 166/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.