1257/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (569/84) 1§:n 2 momentti, 5§:n 1 ja 2 momentti, 6§, 8§:n 1 ja 2 momentti sekä 27§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6§ 3 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (945/89), 8§:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1085/85) ja 27§:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1301/88), sekä

lisätään 5§:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Tämän lain mukaiset maksut katsotaan osaksi maataloustulolain (736/89) 15§:ssä tarkoitettua maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista.

5 §

Maidon kiintiömaksua on suoritettava kunkin maidontuottajan osalta sen maitolitramäärän perusteella, jolla meijeriin toimitettavan maidon määrä tammikuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisen ajan käsittävänä maksukautena ylittää maidontuottajan tuotantokiintiön mukaisen maitolitramäärän.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, kiintiömaksua on suoritettava vahvistetun tuotantokiintiön ylittävän maidon osalta vasta siltä osin kuin meijeriin toimitettavan maidon määrä maksukautena on 40 000 litraa tai sitä enemmän.

Kiintiömaksua määrättäessä meijeriin toimitettavaksi maidoksi katsotaan myös maito, jonka maidontuottaja on luovuttanut toiselle henkilölle meijeriin edelleen toimitettavaksi. Lisäksi maidoksi katsotaan kerma siten, että kermaan sisältyvien rasvakilojen määrä kerrotaan luvulla 23 ja näin saatu luku katsotaan kermaa vastaavaksi maitomääräksi.


6 §

Maidon kiintiömaksun suuruus on 205 penniä litralta. Jos meijeriin toimitetun maidon määrä maksukautena, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1990, ylittää enintään 10 000 litralla 5§:n 2 momentissa mainitun kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden synnyttävän litramäärän tai, milloin maidontuottajalle vahvistettu tuotantokiintiö on tätä suurempi, vahvistetun tuotantokiintiön mukaisen litramäärän, kiintiömaksun suuruus on näiden litrojen osalta 50 penniä litralta.

8 §

Kiintiömaksuvelvollisen on suoritettava kiintiömaksu kuukausittain sen jälkeen, kun kiintiömaksun suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Maatilan maidontuottajan vaihtuessa katsotaan kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden säilyvän entisellään, kunnes uudelle maidontuottajalle on vahvistettu tuotantokiintiö, ei kuitenkaan kolmea kuukautta pitempää aikaa. Kiintiömaksu on suoritettava viimeistään maidon vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Kiintiömaksuvelvollisen on 1 momentissa mainittuun ajankohtaan mennessä annettava ilmoitus niistä tuotantokiintiön ylittäneistä maidontuottajista, joiden osalta kiintiömaksun suorittamisvelvollisuus on 5§:n mukaan syntynyt, sekä kiintiömaksun suorittamisen perusteena olevista maitomääristä maatilahallitukselle.


27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja joulukuun 31 päivän 1990 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain säännösten estämättä maksuvelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 187/89
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 16/89
Suuren valiok. miet. 190/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.