1131/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (178/61) 1§:n 1 momentti, 1 a §:n 1 momentti ja 5§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1§:n 1 momentti ja 5§:n 1 momentti 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (933/88) sekä 1 a§:n 1 momentti 23 joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1187/88), näin kuuluviksi:

1 §

Keskus-, alue- ja paikallissairaaloissa sekä muissa kunnallisissa sairaaloissa hoidettavilta potilailta peritään seuraavat hoitopäivämaksut:

I luokassa, hoitopaikasta yhden hengen huoneessa, keskussairaaloissa 300 markkaa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 235 markkaa,

II luokassa, hoitopaikasta kahden hengen huoneessa, keskussairaaloissa 180 markkaa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 150 markkaa sekä

III luokassa, hoitopaikasta useamman kuin kahden hengen huoneessa, keskussairaaloissa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 80 markkaa.


1 a §

Keskus-, alue- ja paikallissairaalassa sekä muussa kunnallisessa sairaalassa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 1 §:ssä säädetyn maksun sijasta kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 24§:n 2 momentissa ja 32§:n 2 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 993 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kuntainliiton liittohallituksen tai kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta liittohallituksen tai kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle tai kunnanhallitukselle.


5 §

Sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta potilaalta peritään 60 markkaa käynniltä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.