1119/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 2§:n 1 kohta, 4§:n 1 momentti sekä 6§:n 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 1 momentti 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (656/89) ja 6§:n 6 kohta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (548/86), sekä

lisätään väliaikaisesti 3§:ään uusi 7 kohta, 5§:ään uusi 4 kohta ja lain liitteeksi uusi verotaulukko seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) polttoaineilla liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja tuotteita;


3 §

Polttoaineveroa on velvollinen suorittamaan:


7) sähkön ja kaukolämmön tuottaja ja teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja käyttämästään jyrsinpolttoturpeesta, mikäli jyrsinpolttoturpeen käyttö ylittää 50 000 MWh kalenterivuodessa.

4 §

Polttoaineveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.


5 §

Vero määrätään:


4) edellä 3§:n 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona jyrsinpolttoturve on käytetty lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

6 §

Verotonta on:


6) polttoaine, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan polttoaineeseen, joka 1 momentissa mainittuna päivänä tai sen jälkeen viedään valmistuspaikalta tai varastossapitäjän verottamattoman polttoaineen varastosta tahi valtion varmuusvarastosta taikka luovutetaan tullivalvonnasta.

Niinikään tätä lakia sovelletaan sellaiseen muuhun kuin edellä 2 momentissa tarkoitettuun polttoaineeseen, joka lain voimaantulon jälkeen viedään varmuusvarastointimaksusta annetun lain (1105/83) 2§:n 6 kohdassa tarkoitetun varastossapitäjän varastosta.

Tätä lakia sovelletaan myös muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun, verotaulukon tuoteryhmiin 1 ja 8 kuuluvaan polttoaineeseen, joka otetaan käytettäväksi sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa taikka teollisessa tuotantotoiminnassa lain voimaantulon jälkeen. Verovelvollinen on tällöin polttoaineen käyttäjä ja vero suoritetaan siten kuin tämän lain 5 §:n 4 kohdassa on säädetty.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero
27.01 ja 27.02 Kivihiili; kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet; ruskohiili 1. - 16,0 mk/t
27.03:sta Jyrsinpolttoturve 2. - 2,00 mk / MWh
27.10:stä Lyijytön moottoribensiini 3. 128 p/l -
27.10:stä Moottoribensiinin sekoitus 4. 128 p/l 13,5 p/l
27.10:stä Muu moottoribensiini 5. 128 p/l 27,0 p/l
27.10:stä Dieselöljy 6. 73 p/l 27,0 p/l
27.10:stä Kevyt polttoöljy 7. - 2,0 p/l
27.10:stä Raskas polttoöljy 8. - 2,0 p/kg
27.11:sta Maakaasu, kaasumainen 9. - 1,0 p/m3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.