689/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87) 26§:n 2 momentti, 32§:n 1 momentti ja 46§:n 1 momentti, sekä

lisätään 33§:n 2 momenttiin uusi 4 a kohta ja mainittuun 33§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetulla asetuksella (555/88), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

26 §

Päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan, että opiskelija kaikissa koulutukseen kuuluvissa aineissa on saanut vähintään arvosanan tyydyttävä.


32 §

Rehtorin ja opettajan viran tai toimen haltijalta vaaditaan, että hän on joko saanut oppilaitoksen opetuskielellä koulusivistyksensä sekä, jos kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, sillä kielellä suorittanut kirjallisen kypsyysnäytteen, tai suorittanut opettajankoulutuksen oppilaitoksen opetuskielellä taikka osoittanut täydellisesti hallitsevansa oppilaitoksen opetuskielen sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Ruotsissa opettajankoulutuksen saaneen henkilön, joka on suorittanut koulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun yksinomaan ruotsinkielellä, katsotaan täydellisesti hallitsevan ruotsinkielisen oppilaitoksen opetuskielen.


33 §

Muihin virkoihin tai toimiin vaaditaan:


4 a) lehtorilta (liikunta ja terveystieto) virkaan tai toimeen soveltuva liikuntatieteiden kandidaatin tai liikuntakasvatuksen kandidaatin taikka voimistelunopettajan tutkinto;


Edellä 2 momentin 4 ja 4 a kohdassa tarkoitetun lehtorin virkaan tai toimeen on kelpoinen myös henkilö, jolle opetusministeriö on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.


46 §

Oppilaitos voi järjestää ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarpeellista kokeilua ammattikasvatushallituksen luvalla ja sen hyväksymän kokeiluohjelman mukaisesti. Kokeilussa voidaan opetusministeriön luvalla poiketa ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja tämän asetuksen säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista tai keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain (474/78) 9§:ssä tarkoitetun kehittämisohjelman määräyksistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.