Säädökset alkuperäisinä: 1988

500/1988
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
499/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 75§:n 2 momentissa tarkoitetusta vähimmäismäärästä
498/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 23§:n muuttamisesta
497/1988
Asetus Annjalonjin luonnonsuojelualueesta
496/1988
Asetus Saanan luonnonsuojelualueesta
495/1988
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 2 ja 7§:n muuttamisesta
494/1988
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
493/1988
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
492/1988
Asetus julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
491/1988
Asetus Itävallan kanssa Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asian oikeudenkäyntiä koskevan sopimuksen mukaisen oikeusavun yksinkertaistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
490/1988
Laki kirkkolain muuttamisesta
489/1988
Asetus Neuvostoliiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
488/1988
Laki Neuvostoliiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
487/1988
Valtioneuvoston päätös kunnan tuotantorakennusten korkotukiluottojen korosta
486/1988
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
485/1988
Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
484/1988
Asetus kalastuspiireistä annetun asetuksen muuttamisesta
483/1988
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
482/1988
Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
481/1988
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
480/1988
Asetus psykologian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
479/1988
Asetus henkilörekisteriasetuksen 13 §:n muuttamisesta
478/1988
Asetus Neuvostoliiton kanssa Itämeren lastiviivoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
477/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista sekä niiden merkinnöistä ja myrkkyluokituksesta
476/1988
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
475/1988
Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2§:ssä tarkoitettuun työhön
474/1988
Asetus nuorisotyöasetuksen 3§:n muuttamisesta
473/1988
Asetus Tampereen teknillisen korkeakoulun eräistä virkajärjestelyistä
472/1988
Asetus Tornion tuomiokunnan hoidon järjestämisestä
471/1988
Asetus Euroopan sisäisen säännöllisen lentoliikenteen tariffien vahvistamismenettelyä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
470/1988
Asetus Bulgarian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
469/1988
Laki Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain muuttamisesta
468/1988
Laki kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista annetun lain 1§:n muuttamisesta
467/1988
Laki työsopimuslain muuttamisesta
466/1988
Laki kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista
465/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
464/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotevarastojen korkotukilainojen korosta
463/1988
Valtiovarainministeriön päätös valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta
462/1988
Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista
461/1988
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen jälleenvuokrauksesta kunnille aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi myönnettävien avustusten jakoperusteista
460/1988
Eduskunnan tilisääntö
459/1988
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta
458/1988
Asetus Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussäännöstä
457/1988
Asetus valtiovarainministerin hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
456/1988
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
455/1988
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen 16§:n muuttamisesta
454/1988
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
453/1988
Laki vesilain 19 ja 21 luvun muuttamisesta
452/1988
Laki eräistä tilusjärjestelyistä annetun lain 1§:n muuttamisesta
451/1988
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.