Säädökset alkuperäisinä: 1988

1350/1988
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
1349/1988
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista
1348/1988
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta
1347/1988
Ammattitautiasetus
1346/1988
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22§:n muuttamisesta
1345/1988
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6§:n muuttamisesta
1344/1988
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1343/1988
Ammattitautilaki
1342/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten oikeudesta tehdä vakuutussopimuksia
1341/1988
Asetus valtion virastoissa ja laitoksissa nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi järjestettävästä osa-aikatyöstä
1340/1988
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1339/1988
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta
1338/1988
Asetus ulkomaalaisasetuksen 24§:n muuttamisesta
1337/1988
Asetus poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä
1336/1988
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
1335/1988
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
1334/1988
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1333/1988
Laki otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1332/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1331/1988
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta
1330/1988
Asetus Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
1329/1988
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn kalastusoikeuksia Itämerellä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1328/1988
Asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1327/1988
Laki merimieseläkelain 12 ja 16 b§:n muuttamisesta
1326/1988
Laki yrittäjien eläkelain 7§:n muuttamisesta
1325/1988
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 c ja 8§:n muuttamisesta
1324/1988
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7§:n muuttamisesta
1323/1988
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1322/1988
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1321/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta
1320/1988
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1319/1988
Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1318/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
1317/1988
Asetus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1316/1988
Asetus Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1315/1988
Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1314/1988
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1313/1988
Asetus korkealaatuisen siemenaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa
1312/1988
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta
1311/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5§:n muuttamisesta
1310/1988
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1309/1988
Asetus maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1308/1988
Laki maataloustulolain muuttamisesta
1307/1988
Laki kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta ja hinnanalennuskorvauksen maksamisesta annetun lain muuttamisesta
1306/1988
Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1305/1988
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1304/1988
Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain kumoamisesta
1303/1988
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta
1302/1988
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1301/1988
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.