1336/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen (737/85) 42 ja 67§,

muutetaan 1§:n 2 momentti, 5, 20§:n 2 momentti, 28 ja 32§, 33§:n 1 momentin johdantolause, 34 ja 35§, 51§:n 3 g, 7 b, 14, 15 sekä 18 kohta, 66§:n 1 ja 2 momentti sekä 68 ja 73§,

sellaisina kuin niistä ovat 33§:n 1 momentin johdantolause, 51§:n 3 g, 7 b, 14, 15 ja 18 kohta, 66§:n 1 ja 2 momentti ja 73§ 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1162/87), 34 ja 68§ osittain muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella, sekä 35§ 17 päivänä tammikuuta 1986 annetussa asetuksessa (47/86), sekä

lisätään 33§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta säädetään erikseen.


5 §

Poliisiylijohtaja ja poliisiylitarkastajat ovat kaikkien poliisin henkilöstöön kuuluvien esimiehiä.

Poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastajalla on oikeus antaa poliisin toimintaa yksittäistapauksessa koskevia käskyjä ja ohjeita.

20 §

Suojelupoliisin tulee ilmoittaa sisäasiainministeriölle poliisilain 4§:n 3 momentissa tarkoitetuista rikoksista ja niihin syyllisiksi epäillyistä henkilöistä.

28 §

Poliisioppilaitosten tehtävänä on antaa poliisialan ammatillista peruskoulutusta opistoasteella ja ammatillisella korkea-asteella sekä järjestää ammatillista lisäkoulutusta, suorittaa poliisialaan liittyvää tutkimusta sekä järjestää valinnat poliisikoulutukseen.

32 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa poliisin koulutusohjelmat sekä poliisioppilaitosten johtokunnan esityksestä virkatutkintokoulutuksen pääsyvaatimukset, opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset.

33 §

Poliisin perustutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on:


Poliisin perustutkinto on kaksiosainen (perusjakso 1 ja perusjakso 2). Perustutkintoa suorittava on perusjakso 1:n ajan poliisikokelas.

34 §

Poliisin perustutkintoa suorittamaan hyväksytyn on kirjallisesti sitouduttava palvelemaan poliisissa vähintään vuosi välittömästi perusjakso 1:n suorittamisen jälkeen.

Jos poliisikokelaan opiskelu keskeytyy taikka jos perusjakso 1:n suorittanut irtisanotaan valtion virkamieslain (755/86) 47§:n 1 momentin 7 kohdan nojalla edellä 1 momentissa takoitetusta palveluksesta tai hän ei muusta syystä täytä 1 momentissa tarkoitettua sitoumusta, sitoumuksen antaneen on korvattava koulutuksestaan valtiolle aiheutuneet kulut, jollei sisäasiainministeriö erityisistä syistä myönnä vapautusta korvausvelvollisuudesta taikka sen osasta.

Korvausvelvollisuutta ei ole, jos opiskelun keskeytyminen tai sitoumuksen täyttämättä jättäminen johtuu sairaudesta taikka muusta sitoumuksen antaneesta riippumattomasta syystä.

35 §

Poliisikokelas saa koulutusajalta sisäasiainministeriön vahvistaman päivärahan. Muulle poliisioppilaitoksen oppilaalle suoritetaan opiskeluajalta kiinteä palkkaus. Kokelas ja oppilas saavat maksuttoman asunnon ja ruoan.

Poliisin perustutkintoa ja virkatutkintoa suorittamassa olevat saavat koulutusaikana maksuttoman terveyden- ja sairaanhoidon. Sisäasiainministeriö antaa määräykset mainituista eduista muun koulutuksen osalta.

51 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tämän lisäksi vaaditaan:


3) suojelupoliisin


g) etsivältä poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto;


7) poliisikoiralaitoksen


b) kouluttajalta poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto;


14) vanhemmalta rikoskonstaapelilta ja vanhemmalta konstaapelilta poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto;

15) nuoremmalta konstaapelilta poliisin perustutkinnon perusjakso 1 tai poliisikokelaskurssi;


18) osastosihteeriltä tehtäviin soveltuva tutkinto tai käytännön kokemuksella saavutettu perehtyneisyys toimistotehtäviin;


66 §

Poliisiylijohtajalla, poliisiylitarkastajalla ja sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastajalla sekä poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, lääninkomisariolla, poliisipiirin päälliköllä, apulaisnimismiehellä, apulaispoliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, ylikomisariolla ja komisariolla sekä vanhemmalla konstaapelilla, paikallispoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimivalla ja liikkuvan poliisin poliisimiehellä, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapelilla, poliisikokelaalla, ylivartijavahtimestarilla ja vartijavahtimestarilla tulee olla virkapuku. Poliisikokelaalla ja muulla poliisioppilaitoksen oppilaalla voi olla virkapukuna oppilaspuku.

Edellä 1 momentissa mainituista virkamiehistä poliisikoulun johtaja, ylikomisario ja komisario, poliisioppilaitoksen vanhempi konstaapeli, paikallispoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimiva ja liikkuvan poliisin poliisimies, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapeli, ylivartijavahtimestari ja vartijavahtimestari ovat velvollisia käyttämään virkapukua, jollei virkatehtävien laatu tai muut syyt toisin vaadi. Muut 1 momentissa mainitut virkamiehet käyttävät virkapukua tehtävien sitä edellyttäessä.


68 §

Poliisilain 3§:n 2 momentissa tarkoitetut poliisivaltuudet muita poliisitehtäviä kuin esitutkinnan toimittamista varten antaa lääninhallitus omalle alueelleen ja sisäasiainministeriö useamman läänin alueelle. Valtuudet voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi.

Poliisilain 3§:n 2 momentissa tarkoitetut poliisivaltuudet saaneelle on annettava henkilökortti, jossa on mainittava henkilötietojen ohella toimialue ja valtuuksien laajuus. Henkilökortti on poliisitehtäviä suoritettaessa pidettävä mukana ja tarvittaessa esitettävä.

73 §

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat määräykset 12, 33, 65, 66 ja 68§:n soveltamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.