1312/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden tutkimuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1158/88) 6§:n nojalla:

Maatalouden tutkimuskeskuksen tehtävät
1 §

Maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain 1§:ssä säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi maatalouden tutkimuskeskuksen tulee:

1) suorittaa maa- ja elintarviketalouden ja niihin liittyvien elinkeinojen harjoittamisen ja kehittämisen sekä ympäristön kannalta tarpeellista biologista, mikrobiologista, bioteknistä, ravitsemustieteellistä, kemiallista, fysikaalista ja teknologista sekä muuta tutkimuskeskuksen toimialaan liittyvää tutkimusta;

2) suorittaa meijerikoneiden koetuksia ja meijeritarvikkeiden tarkastuksia sekä tuottaa alaan kuuluvaa palvelua;

3) suorittaa informaatiopalvelu-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa;

4) osallistua edustamiensa tutkimusalojen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan;

5) edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä edustamansa toimialan tuotantotoiminnassa;

6) kehittää ja tuottaa maan olosuhteisiin soveltuvia korkeatasoisia hevosia;

7) tuottaa tervettä taimiaineistoa;

8) antaa lausuntoja ja selvityksiä toimialaansa kuuluvista kysymyksistä;

9) varata tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan tilaisuus tutkimusten suorittamiseen tutkimuskeskuksessa; sekä

10) suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi.

Tutkimuskeskuksen toimintayksiköt ja niiden tehtävät
2 §

Tutkimuskeskuksessa on kasvintuotannon tutkimuslaitos, kasvinjalostuslaitos, kasvinsuojelun tutkimuslaitos, puutarhatuotannon tutkimuslaitos, kotieläintuotannon tutkimuslaitos, elintarvikkeiden tutkimuslaitos, yleinen osasto, jossa on hallintotoimisto, laskentatoimisto, tiedotustoimisto ja Jokioisten kartanot, neljätoista alueellista tutkimusasemaa, sikatalouden tutkimusasema, turkistalouden tutkimusasema, tervetaimiasema, hevostalouden tutkimusasema sekä keskuslaboratorio.

Tutkimuskeskuksen yhteydessä liikelaitoksen tapaan toimivista tuotantoyksiköistä on säädetty erikseen.

Tulo- ja menoarvion rajoissa voi tutkimuskeskuksessa olla ylimääräisiä toimistoja ja tutkimusasemia, joiden toimialasta ja tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Laitokset suorittavat 1§:ssä mainittuja tutkimuskeskukselle kuuluvia tehtäviä omilla toimialoillaan.

Tutkimuskeskukselle kuuluvia tehtäviä voidaan suorittaa myös projektiorganisaatiota hyväksi käyttäen siten kuin siitä työjärjestyksessä määrätään.

Tutkimusasemat suorittavat hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan alueellista ja valtakunnallista tutkimustoimintaa tarvittaessa yhdessä tutkimuskeskuksen muiden toimintayksiköiden kanssa.

4 §

Laitosten tehtävistä ja jakautumisesta tutkimusaloihin sekä tutkimusasemien, tervetaimiaseman, hallintotoimiston, laskentatoimiston, keskuslaboratorion, tiedotustoimiston ja Jokioisten kartanoiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

5 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) tutkimuskeskuksen toimialaan liittyviä säädöksiä, tutkimuskeskuksen yleistä hallintotoimintaa ja sen kehittämistä sekä oikeudellisia kysymyksiä;

2) suunnittelujärjestelmiä ja -menetelmiä sekä tutkimuskeskuksen määräaikasuunnitelmia;

3) talouden suunnittelua ja seurantaa, tulo- ja menoarviota, laskentatointa sekä muita tutkimuskeskukselle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

4) henkilöstöhallintoa ja -koulutusta;

5) työjärjestystä;

6) lainsäädäntöä ja oikeudellisia asioita;

7) sopimus- ja maksullisen palvelutoiminnan järjestelyä;

8) julkaisu-, kirjasto- ja tiedotustoimintaa;

9) rakennusten sekä maa- ja vesialueiden hallintoa;

10) rationalisointia, tietojenkäsittelytoimintaa, tietoliikennettä ja arkistointia;

11) materiaali- ja hankintatointa;

12) muita tutkimuskeskuksen yhteisiä hallinnollisia tehtäviä; sekä

13) niitä muita tehtäviä, jotka eivät kuulu muille toimintayksiköille.

6 §

Vahvistetusta tehtäväjaosta huolimatta tutkimuskeskuksen toimintayksiköt suorittavat lisäksi ne tehtävät, jotka hallitus tai ylijohtaja niille antaa.

Tutkimuskeskuksen hallitus
7 §

Tutkimuskeskuksen hallitukseen kuuluvat virkansa puolesta ylijohtaja puheenjohtajana sekä tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja jäseninä. Lisäksi hallitukseen kuuluu neljä laitoksen päällikköä, joista yhden tulee edustaa kasvintuotannon tutkimuslaitosta tai kasvinjalostuslaitosta, yhden puutarhatuotannon tai kasvinsuojelun, yhden kotieläintuotannon ja yhden elintarvikkeiden tutkimuslaitosta, yksi tutkimusaseman johtaja, yksi henkilökuntaan kuuluva sekä yksi maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Ylijohtajaa lukuunottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan varajäseniä ovat heidän sijaisensa.

Valtioneuvosto määrää hallituksen jäsenistä ne, jotka eivät kuulu virkansa puolesta hallitukseen sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Samaksi ajaksi valtioneuvosto määrää yhden hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee virkaehdotusta professorin virkaan, on kutsuttava hallituksen lisäjäseninä ottamaan osaa kaikki tutkimuskeskuksen professorit.

8 §

Tutkimuskeskuksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla. Käsiteltäessä 7§:n 3 momentissa mainittua asiaa hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan muuta jäsentä on saapuvilla.

Jos asiaa hallituksessa käsiteltäessä ilmenee erimielisyyttä, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Tutkimuskeskuksen hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Neuvottelukunnat ja niiden tehtävät
9 §

Elinkeinoelämän, teollisuuden, viranomaisten ja korkeakoulujen sekä alan tutkimuselinten kanssa suoritettavan yhteistoiminnan edistämiseksi hallitus voi asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukuntia, joihin se kutsuu puheenjohtajan ja enintään seitsemän muuta jäsentä asianomaisen tutkimusalan asiantuntijoista.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää ennen neuvottelukuntien asettamista tutkimuskeskuksen hallituksen esityksestä neuvottelukuntien ja niiden jäsenten lukumäärästä.

Neuvottelukunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan.

10 §

Neuvottelukuntien tehtävänä on:

1) toimia asianomaisen toimialan osalta neuvoa-antavana toimielimenä alaa koskevissa asioissa;

2) tehdä tutkimuskeskukselle esityksiä tärkeiksi toteamistaan tutkimuskohteista; sekä

3) antaa tutkimuskeskukselle sen pyytämiä lausuntoja.

Tutkimuskeskuksen hallitus antaa tarvittaessa tarkempia toimintaohjeita neuvottelukunnille.

11 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Neuvottelukunnalla on oikeus ottaa sihteeri.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa ja kokouspalkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Tutkimuskeskuksen virkamiehet ja heidän tehtävänsä
12 §

Tutkimuskeskuksen päällikkönä on sopimuspalkkainen ylijohtaja.

Tutkimuskeskuksessa on sopimuspalkkainen tutkimusjohtaja, joka nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan, sekä peruspalkkainen hallintojohtaja ja peruspalkkaisia professorin virkoja.

Lisäksi tutkimuskeskuksessa voi olla agronomin, apulaiskamreerin, atk-kirjoittajan, atk-suunnittelijan, eläinlääkärin, erikoiseläinlääkärin, erikoistutkijan, johtajan, kamreerin, kenttäpäällikön, kirjaajan, kirjanpitäjän, kirjastonhoitajan, konemestarin, käyttöpäällikön, laborantin, laboratorioapulaisen, laboratoriomestarin, mestarin, ohjelmoijan, operaattorin, pääkirjanpitäjän, pääsuunnittelijan, sihteerin, tarkastajan, tervetaimiaseman johtajan, tiedotuspäällikön, toimistopäällikön, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, toimittajan, tutkijan, tutkimusapulaisen, tutkimusaseman johtajan, tutkimusmestarin, tutkimussihteerin, vanhemman tutkijan, viljelypäällikön, virastomestarin ja ylitarkastajan peruspalkkaisia virkoja.

Tutkimuskeskuksessa voi lisäksi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Ylijohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Tutkimuskeskuksen hallitus määrää professorin tai alan tuntemusta, hallinnollista perehtyneisyyttä ja johtamiskykyä omaavan henkilön laitoksen päälliköksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkimuskeskuksen hallitus määrää professoreita tai alalla riittävän tieteellisen pätevyyden omaavia virkamiehiä laitokseen kuuluvien tutkimusalojen esimiehiksi.

13 §

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa tutkimuskeskuksen toimintaa siten, että tutkimuskeskus toimii tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Ylijohtajan tulee erityisesti

1) seurata tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluvan tutkimuksen yleistä kehitystä sekä perehtyä esiintyviin tutkimustarpeisiin;

2) huolehtia tutkimuskeskuksen toimintayksiköiden tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä ja sopimusperusteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusten tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta;

3) ylläpitää ja edistää tutkimuskeskuksen yhteistoimintaa alalla toimivien koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja tutkimustoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja virastojen kanssa sekä johtaa ja kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä;

4) seurata tutkimustulosten vaikuttavuutta tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluvassa tuotantotoiminnassa;

5) valvoa tutkimuskeskuksen varainkäyttöä ja omaisuuden hoitoa; sekä

6) suorittaa ne muut tehtävät, jotka voimassa olevien säännösten tai erikseen annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

14 §

Tutkimusjohtajan tehtävänä on:

1) ylijohtajan apuna ohjata ja kehittää tutkimuskeskuksen tutkimustoimintaa ja sen suunnittelua;

2) sovittaa yhteen tutkimuslaitosten ja toimintayksiköiden tutkimustoimintaa sekä seurata tutkimusten edistymistä ja julkaisutoimintaa;

3) seurata koti- ja ulkomaista tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimustoimintaa; sekä

4) tehdä ylijohtajalle tutkimustoiminnan kehittämistä koskevia aloitteita.

15 §

Hallintojohtajan tehtävänä on:

1) johtaa yleistä osastoa ja kehittää tutkimuskeskuksen hallintoa;

2) vastata tutkimuskeskuksen määräaikaissuunnitelmien valmistelusta;

3) seurata yleistä hallinnollista kehitystä ja tehdä ylijohtajalle esityksiä tarvittavista uudistuksista ja parannuksista;

4) ylläpitää ja edistää yhteistoimintaa elinkeinoelämän, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa; sekä

5) huolehtia osaltaan osastonsa ja tutkimuskeskuksen muiden toimintayksiköiden toiminnan yhteensovittamisesta.

16 §

Laitoksen päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää laitoksen toimintaa sekä seurata sen toimialan yleistä kehitystä;

2) osallistua laitoksen toimialan osalta kotimaisten ja kansainvälisten yhteyksien luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen;

3) valmistella laitoksen osalta toimintasuunnitelmat ja -kertomukset yhteistoiminnassa laitoksen tutkimusalojen esimiesten ja niiden virkamiesten kanssa, joille se on määrätty tehtäväksi;

4) vastata laitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja laadusta;

5) vastata laitokselle jaettujen varojen käytöstä, ellei sitä ole määrätty muun virkamiehen tehtäväksi;

6) jakaa laitokselle osoitettuja varoja kuultuaan laitoksen tutkimusalojen esimiehiä ja niitä virkamiehiä, joille varojen käytön suunnittelu on määrätty tehtäväksi; sekä

7) vastata laitoksen muista hallinnollisista asioista siltä osin kuin ne eivät kuulu yleiselle osastolle.

17 §

Professorin tehtävänä on:

1) edistää edustamansa alan tutkimusta;

2) osallistua edustamansa alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteyksien luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen;

3) tehdä tutkimustyötä tutkimusalallaan ja huolehtia tutkimustulosten julkaisukuntoon saattamisesta;

4) huolehtia tutkijoiden ohjauksesta;

5) valmistella ja esitellä tutkimusalaansa koskevat asiat, mikäli niitä ei ole määrätty laitoksen muun virkamiehen tehtäväksi;

6) seurata kehitystä tutkimusalallaan ja tehdä ylijohtajalle tai tutkimusjohtajalle tutkimustoiminnan kehittämistä koskevia aloitteita; sekä

7) toimia asiantuntijana alaansa liittyvissä kysymyksissä.

Milloin tutkimusalan esimiehenä toimii muu kuin professori, on hänen tehtäviinsä soveltuvin osin voimassa mitä 1 momentissa on säädetty.

18 §

Tutkimusaseman johtajan tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa tutkimusaseman toimintaa sekä tehdä tutkimustyötä;

2) osallistua tutkimusaseman toimialan osalta kotimaisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen;

3) valmistaa tutkimusaseman toimintasuunnitelmat ja -kertomukset;

4) valvoa tutkimusasemalle jaettujen varojen käyttöä sekä tutkimusaseman omaisuuden hoitoa ja kunnossapitoa; sekä

5) tehdä ylijohtajalle tutkimusaseman toimintaa koskevia aloitteita ja kehittämisehdotuksia.

19 §

Keskuslaboratorion ja Jokioisten kartanoiden johtajan, hallintotoimiston ja laskentatoimiston toimistopäällikön, tiedotuspäällikön sekä muun henkilökunnan tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluva on esimiehensä määräyksestä velvollinen suorittamaan myös sellaisen tehtävän, joka työjärjestyksen mukaan ei hänelle kuulu.

20 §

Ylijohtajan ollessa estynyt, toimii hänen sijaisenaan tutkimusjohtaja tai muu tutkimuskeskuksen virkamies siinä järjestyksessä kuin maa- ja metsätalousministeriö määrää.

Ylijohtaja määrää tutkimusjohtajan, hallintojohtajan, laitosten päälliköiden, tutkimusasemien ja muiden toimintayksiköiden päälliköiden sijaiset ja varamiehet. Laitosten ja muiden toimintayksiköiden päälliköt määräävät sijaiset yksikkönsä osalta.

Asiain käsitteleminen ja ratkaiseminen
21 §

Tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee sen mukaan kuin jäljempänä säädetään tai työjärjestyksessä määrätään:

1) tutkimuskeskuksen hallitus kokouksessaan;

2) ylijohtaja;

3) tutkimusjohtaja;

4) hallintojohtaja;

5) laitoksen päällikkönä toimiva;

6) keskuslaboratorion johtaja;

7) tutkimusaseman johtaja;

8) tervetaimiaseman johtaja;

9) toimistopäällikkö;

10) Jokioisten kartanoiden johtaja;

11) tiedotuspäällikkö; tai

12) muu tutkimuskeskuksen virkamies, jolle sellainen päätösvalta on annettu.

Asiat ratkaistaan esittelystä siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

22 §

Tutkimuskeskuksen hallituksen kokouksessa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat

1) tutkimuskeskuksen toimintaan ja sen johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä sekä toiminnan vaatimien toimintaedellytysten luomiseen liittyviä kysymyksiä;

2) tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulo- ja menoarvioehdotusta, toimintasuunnitelmaa ja muita määräaikaissuunnitelmia sekä työjärjestyksen vahvistamista ja toimintakertomusta;

3) tutkimuskeskukselle myönnettyjen varojen käyttöä ja jakoa;

4) laitosten jakautumista tutkimusaloihin;

5) professorin viran virkaehdotusta sekä lausunnon antamista tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan virkaa täytettäessä;

6) tutkimuskeskuksen lausuntoa virkaan nimitettäessä nimittävän viranomaisen ollessa maa- ja metsätalousministeriö;

7) virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä, virkasuhteen perustamista, lakkauttamista, virkavapautta ja sivutoimilupaa sekä virkarikoksia koskevat asiat, milloin asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle tai ylijohtajalle, hallintojohtajalle tai laitoksen päällikölle;

8) tehtäväalueen vahvistamista julistettaessa virka haettavaksi;

9) viran ja työsopimussuhteisen toimen siirtämistä toiseen toimintayksikköön lukuunottamatta virkamieslain 5§:n 2 momentissa tarkoitettuja virkoja;

10) merkittäviä lausuntoja, sopimuksia, tutkimusprojekteja; sekä

11) muita asioita, jotka työjärjestyksessä määrätään tai jotka ylijohtaja niiden tärkeyden vuoksi määrää kokouksessa käsiteltäväksi.

Tutkimuskeskuksen hallitus voi siirtää sille kuuluvan taloudelliselta merkitykseltään vähäisen asian käsittelyn ja ratkaisemisen ylijohtajalle tai muulle tutkimuskeskuksen virkamiehelle siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

23 §

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita ei käsitellä hallituksen kokouksessa ja joita ei ole tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty tutkimusjohtajan, hallintojohtajan tai tutkimuskeskuksen muun virkamiehen ratkaistavaksi.

24 §

Ylijohtaja, tutkimusjohtaja tai hallintojohtaja voi yksittäistapauksissa ottaa ratkaistavakseen asian, josta päättäminen muutoin kuuluu hänen alaisensa virkamiehen toimivaltaan, milloin asiassa tehtävällä päätöksellä on tutkimuskeskuksen toiminnan kannalta yksittäistapausta yleisempi merkitys.

25 §

Tutkimuskeskuksen toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään työjärjestyksessä ja tiliohjesäännössä.

26 §

Ylijohtajan, tutkimusjohtajan tai hallintojohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa tehdä sellaista ratkaisua tai päättää sellaisesta toimenpiteestä, joka saattaa poiketa hänen toiminnassaan noudattamistaan periaatteista. Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja eikä päättää viran haettavaksi julistamisesta.

Virkojen kelpoisuusehdot
27 §

Kelpoisuusehtoina tutkimuskeskuksen virkoihin vaaditaan, että asianomainen omaa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, aikaisemmalla toiminnalla osoitettua johtamiskykyä sekä perehtyneisyyttä tutkimuskeskuksen toimialan tutkimustoimintaan ja tutkimushallintoon;

2) tutkimusjohtajalta virkaan soveltuva tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, riittävää perehtyneisyyttä tutkimuskeskuksen toimialan tutkimustoimintaan, hallinnollisten tehtävien tuntemusta ja että hän on eteväksi tiedemieheksi tunnettu;

3) professorilta virkaan soveltuva tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, huomattavia tieteellisiä lisäansioita ja käytännön perehtyneisyyttä kysymyksessä olevalla tutkimusalalla sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettua johtamiskykyä ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

4) erikoistutkijalta virkaan soveltuva tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, tieteellisiä lisäansioita ja käytännön perehtyneisyyttä kysymyksessä olevaan tutkimusalaan;

5) erikoiseläinlääkäriltä erikoiseläinlääkärin tutkinto hevossairauksien tai lisääntymistieteiden koulutusohjelmassa virkaan kuuluvien tehtävien mukaisesti;

6) eläinlääkäriltä, että hän on laillistettu eläinlääkäri sekä että hänellä on perehtyneisyyttä tehtäväalaan;

7) vanhemmalta tutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettua kykyä tulokselliseen tutkimustyöhön ja perehtyneisyyttä tehtävää vastaavaan tutkimusalaan;

8) tutkijalta, agronomilta ja viljelypäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

9) tutkimusaseman johtajalta, tervetaimiaseman johtajalta ja Jokioisten kartanoiden johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä alan tutkimustoimintaan ja käytäntöön sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

10) hallintojohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä hallinnollisiin ja perehtyneisyyttä taloudellisiin tehtäviin;

11) hallintotoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

12) hallintotoimiston ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä virkaan liittyviin tehtäviin sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

13) hallintotoimiston tarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

14) laskentatoimiston toimistopäälliköltä ja pääsuunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä tietotekniikkaan;

15) keskuslaboratorion johtajalta virkaan soveltuva tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä hyvää perehtyneisyyttä biologisten materiaalien orgaaniseen ja epäorgaaniseen analytiikkaan;

16) tiedotuspäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tieteelliseen tiedottamiseen;

17) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä tieteellisten kirjastojen toimintaan; sekä

18) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallintoon.

28 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä tutkimuskeskuksen hallituksen annettua asiasta lausunnon.

Professorin nimittää tasavallan presidentti tutkimuskeskuksen hallituksen tehtyä virkaehdotuksen, johon tulee liittyä hallituksen jäsenten lausunnot. Ennen virkaehdotuksen tekemistä tutkimuskeskuksen hallitus voi tarvittaessa hankkia enintään neljän asiantuntijan kirjallisen lausunnon hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä.

Tutkimuskeskuksen hallitus on oikeutettu myöntämään professorin viran hakijoille enintään yhden vuoden valmistautumisajan.

Erikoistutkijan, erikoiseläinlääkärin, keskuslaboratorion johtajan, hallintotoimiston ja laskentatoimiston toimistopäällikön sekä tutkimusaseman, tervetaimiaseman ja Jokioisten kartanoiden johtajan nimittää maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedotuspäällikön, ylitarkastajan, tarkastajan, vanhemman tutkijan, tutkijan, kamreerin ja kirjastonhoitajan nimittää tutkimuskeskuksen hallitus.

Muut tutkimuskeskuksen virkamiehet nimittää ylijohtaja.

Tilapäiset virkamiehet ja työsuhteisen henkilökunnan ottaa tutkimuskeskuksen hallitus, ylijohtaja tai asianomaisen toimintayksikön johtaja, niin kuin siitä työjärjestyksessä määrätään.

29 §

Milloin kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus tai muusta enintään yhden vuoden kestävästä virkavapaudesta, myöntää ylijohtajalle ja professorille virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö ja muulle henkilökunnalle tutkimuskeskuksen ylijohtaja.

Milloin kysymys on yli vuoden kestävästä virkavapaudesta, päättää virkavapauden myöntämisestä ylijohtajalle, tutkimusjohtajalle, hallintojohtajalle ja professorille valtioneuvosto, erikoistutkijalle, keskuslaboratorion johtajalle, hallintotoimiston ja laskentatoimiston toimistopäällikölle, tutkimusaseman, tervetaimiaseman ja Jokioisten kartanoiden johtajalle tutkimuskeskuksen hallitus ja muulle henkilökunnalle tutkimuskeskuksen ylijohtaja.

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.

Erinäisiä säännöksiä
30 §

Tutkimuskeskuksen ylijohtajaa, tutkimusjohtajaa, professoria ja hallintojohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita tutkimuskeskuksen viran haltijoita asianomaisessa alioikeudessa.

31 §

Muutosta tutkimuskeskuksen päätökseen haetaan, sikäli kuin erikseen ei ole toisin säädetty, virkaehdotusasioissa valtioneuvostolta ja muissa asioissa korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty.

32 §

Tutkimuskeskuksen hallitus on oikeutettu käyttämään myönnettyjen määrärahojen puitteissa tarvittaessa asiantuntijoita.

33 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

34 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden tutkimuskeskuksesta 4 päivänä toukokuuta 1984 annettu asetus (350/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Maatalouden tutkimuskeskuksen, valtion maitotalouden tutkimuslaitoksen ja valtion hevosjalostuslaitoksen lakkautettavan viran haltija voidaan siirtää tai nimittää hänelle soveltuvaan virkaan maatalouden tutkimuskeskuksessa sen estämättä, mitä tässä asetuksessa on säädetty virkoihin vaadittavista kelpoisuusehdoista, sekä virat täyttää niitä haettaviksi julistamatta.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.