1278/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kunnalle suoritettavasta katumaksusta 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain 14 ja 15§ ja 22 a§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14 ja 15§ 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (946/79) ja 22 a§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1063/86), sekä

muutetaan 7§:n 3 momentti sekä 13 ja 23§,

sellaisina kuin ne ovat, 7§:n 3 momentti viimeksi mainitussa laissa, 13§ osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla ja 23§ 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (570/82), näin kuuluviksi:

7 §

Katumaksuprosenttia laskettaessa otetaan kadun rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuneina kustannuksina huomioon 36 prosenttia kunnalle katumaksun vahvistamista välittömästi edeltäneinä kolmena kalenterivuotena aiheutuneiden mainittujen kustannusten keskiarvosta. Jos kadun rakentamisesta aiheutuneet kustannukset ovat jonakin edellä mainittuina kolmena vuotena olleet poikkeuksellisen suuret, voidaan enintään puolet tällaisena vuotena syntyneistä kustannuksista siirtää lisättäviksi sanottuihin kustannuksiin välittömästi seuraavien kolmen vuoden aikana.


13 §

Kunnille myönnetään valtionosuutta katujen kunnossapitoon siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

23 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Tarkempia ohjeita lain soveltamisesta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.